Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar
CiteertitelBesluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160
  2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst, art 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst;

overwegende,

dat voor de belastingsamenwerking met de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe is gekozen voor een regeling op basis van een bestuursconvenant, in combinatie met een dienstverleningshandvest en een dienstverleningsovereenkomst, waarbij het de gemeente Deventer als uitvoerende gemeente optreedt;

dat om specifieke belastingtaken te kunnen uitoefenen aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar van diverse medewerkers, alsmede  van medewerkers van het bureau Mandaat h/o de naam Cannock Chase Public nodig is;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

Aan te stellen als onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar:

a.  de medewerkers van de gemeente Deventer en Olst-Wijhe belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, als opgenomen in bijlage 1.

b.  de door de invorderingsambtenaar van de gemeente Deventer als zodanig aangewezen medewerkers van Mandaat h/o de naam Cannock Chase Public die belast zijn met deurwaarders- en/of (dwang)invorderingswerkzaamheden.

Artikel 2  

De functieaanduiding is opgenomen in de als bijlage bijgevoegde lijst.

Artikel 3  

De plaats waar de werkzaamheden worden verricht betreft het belastinggebied van de samenwerkende gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A.Zoon

1  

Bijlage 1 bij Besluit 1 aanwijzing medewerkers als onbezoldigd ambtenaar

Gemeente Deventer   functie

E.M. Röben    teammanager

A.H. Bouwmeester   senior fiscaal juridisch medewerker

N.J.E. Pijnenburg - van der Peppel fiscaal juridisch medewerker

H. Koldewijn    fiscaal juridisch medewerker

T. Achterkamp    fiscaal juridisch medewerker

M.M. Beltman – Lobeek  taxateur

J. de Vries – Huisman   medewerker WOZ/aanslagoplegging

C.I.I. de Witte    taxateur

M.A. Lopez Blanco   medewerker WOZ/aanslagoplegging

N. Hendriks – Buis   medewerker WOZ/aanslagoplegging

G. Curtu    functioneel beheerder

R. van Hengel    medewerker belastingen

H. Fokkens    medewerker belastingen

P. Arslan    medewerker belastingen

AG.M. Nijland – Kloosterman  medewerker belastingen

B.M. ter Maat – Jansen   medewerker belastingen

R.M.E. Vos    fiscaal juridisch medewerker

E. Klein Ovink    medewerker belastingen

H.J.G. Antonissen - Gerrits   fiscaal juridisch medewerker

H. W. Langeveld   adjunct directeur

F.A.J. Simons senior medewerker vorderingen

J.L.A.M. Holleman medewerker invordering A

L. Jellesma medewerker invordering B

A. Alberts-Steijnis financieel administratief medewerker

G. Bosch  medewerker invordering B

A. Norder  financieel administratief medewerker

Y.J. Wessels-Bits financieel administratief medewerker

M.A. Kartutu-Huisman financieel administratief medewerker

H.J. Koers  belastingdeurwaarder

H. van Norel belastingdeurwaarder

E. Lueks  financieel administratief medewerker

D. Hulman  financieel administratief medewerker

R.A. Hunink teammanager

Van het Team Publiekszaken  de medewerkers Publiekszaken dienstverlening

    de groepsmanager Publiekszaken

    de teammanager Publiekszaken

Van het Team Telefonie  de  (senior) medewerkers telefonie

     de teammanager telefonie

Gemeente Olst-Wijhe   functie

J.W. Hanekamp    medewerker WOZ/aanslagoplegging

J.M. Askamp    medewerker belastingen

B.A. Brinkman    medewerker belastingen

I. Roroa    medewerker belastingen

G. Boswinkel-Hollegien  financieel administratief medewerker

Van het Team Publiekszaken  de teammanager

Van publieke dienstverlening  de eenheidsmanager publieke dienstverlening

     de coördinator burgerzaken

     de medewerkers back-office burgerzaken

     de coördinator frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken

     de medewerkers frontoffice publiekszaken-WMO-Soza