Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

--

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231
  3. Wet waardering onroerende zaken, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

besluit

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

a.  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken: de teammanager belastingen;

b.  aan te wijzen als eerste vervanger van de in onderdeel a genoemde gemeenteambtenaar: de senior fiscaal juridisch medewerker belastingen/woz werkzaam bij het team belastingen ;

c.  aan te wijzen als tweede vervanger van de in onderdeel a genoemde gemeenteambtenaar: de adjunct-directeur verantwoordelijk voor de heffing van belastingen van de gemeente Deventer.

Artikel 2  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken.

Artikel 3  

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als heffingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig voor de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A. Zoon