Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit machtiging bij procedures in cassatie bij belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit machtiging bij procedures in cassatie bij belastingen
CiteertitelBesluit machtiging bij procedures in cassatie bij belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 28
  2. Gemeentewet, art. 231
  3. Wet waardering onroerende zaken, art. 30
  4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2013nieuwe regeling

12-02-2013

Weekblad voor Salland, 20-02-2013

1587

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit machtiging bij procedures in cassatie bij belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op artikel 28, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet  en artikel 30, zesde lid, van de Wet waardering onroerende zaken, en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

Aan de aangewezen heffingsambtenaar wordt machtiging verleend om beroep in cassatie in te stellen of verweer te voeren in belastingprocedures in cassatie over de gemeentelijke belastingen en in procedures over waardebeschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken, de in deze procedures nodige stukken te doen opmaken en te tekenen, en verder al datgene te verrichten wat raadzaam wordt geoordeeld.

Artikel 2  

De gemachtigde kiest te dezen als domicilie het gemeentehuis te Deventer, Grote Kerkhof 4, Postbus 5000, 7400GC Deventer.

Artikel 3  

Indien uitvoering wordt gegeven aan deze machtiging luidt de ondertekening:

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte,

namens deze:

de heffingsambtenaar

gevolgd door de handtekening.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2013

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

De secretaris,     De burgemeester,

E.T. Halman    P.A. Zoon