Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels evenementenreclame en ideële reclame

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementenreclame en ideële reclame
CiteertitelBeleidsregels evenementenreclame en ideële reclame
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Raalte, artikel 2.10
  2. Algemene plaatselijke verordening Raalte, artikel 2.25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2013nieuwe regeling

09-07-2013

Weekblad voor Salland, 17-07-2013

2899

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementenreclame en ideële reclame

Inleiding

Gebleken is dat het gemeentelijk beleid voor reclame rondom evenementen niet goed aansluit bij de wensen van evenementenorganisaties. Organisaties willen ondermeer eigen reclameborden kunnen plaatsen, wat binnen het huidige beleid niet mogelijk is. De raad heeft in de vorm van een motie opdracht gegeven te onderzoeken wat in het buitengebied kan worden toegestaan aan reclameborden voor evenementen.

Deze beleidsregels voorzien in de vraag van de gemeenteraad en geeft ruimere kaders waarbinnen organisaties hun eigen borden kunnen plaatsen. De nota bevat regels voor het plaatsen van eigen borden en stelt kaders waarbinnen permanente vormen mogelijk zijn.

Juridisch kader

Het beleid voor reclame bij evenementen is nu geregeld in bijlage 1 van de Evenementennota 2008. Deze beleidsnota bevat de nieuwe regels voor reclame-uitingen voor evenementen en treedt daarmee in de plaats van bijlage 1 van de Evenementennota 2008. Omdat in de evenementnota ook het beleid voor ideële reclame is geregeld, bevat deze beleidsregel ook het beleid voor ideële reclame-uitingen.

Voor permanente vormen van reclame is over het algemeen een omgevingsvergunning nodig omdat het om permanent aanwezige bouwwerken gaat. Deze vergunning wordt getoetst aan de Welstandsnota, waarin het beleid voor de meest voorkomende vormen van gebouwde vormen van reclame is geregeld. Op niet-gebouwde permanente vormen van reclame is de APV van toepassing.

Proces

Voorafgaand aan het opstellen van de beleidsregels heeft in elke dorpskern een gesprek plaatsgevonden met de organisatoren van grootschalige evenementen in dat dorp en vertegenwoordigers van de vereniging van Plaatselijk Belang. In Raalte hebben ook de ondernemersverenigingen (ROV, KRW) aan het overleg deelgenomen. Op deze wijze zijn de wensen van evenementenorganisaties per dorp geïnventariseerd. Deze wensen zijn het vertrekpunt geweest voor deze beleidsregels.

Op grond van de inspraakverordening zijn deze beleidsregels gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage gelegd. Dit is bekend gemaakt in het Weekblad voor Salland. De organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen in de gemeente Raalte en de verenigingen van Plaatselijk Belang zijn in kennis gesteld van deze ter inzage legging.

De uitkomst van deze inspraakprocedure is als bijlage toegevoegd.

Leeswijzer

Deze nota is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 zijn de beleidsregels voor evenementenreclame en ideële reclame opgenomen. De lezer die meer informatie wil over de afweging die ten grondslag ligt aan deze regels of nadere toelichting op de regels zoekt kan terecht in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1 Beleidsregels evenementenreclame en ideële reclame

Paragraaf 1.1 Begrippen

Grootschalig evenement: evenement dat op basis van de kenmerken zoals aangegeven in de evenementennota is aangemerkt als grootschalig evenement.

Kleinschalig evenement: alle overige evenementen.

Paragraaf 1.2 Sandwichborden (reclameborden rond lantaarnpalen)

Aan organisaties van evenementen in de gemeente Raalte en aan ideële instellingen of organisaties met een ideëel doel kan vergunning worden verleend voor het plaatsen van reclameborden rond lantaarnpalen onder de volgende voorwaarden:

- Voor kleinschalige evenementen geldt een maximum van 5 borden per dorp;

- Voor grootschalige evenementen en ideële instellingen geldt het volgende maximum aantal borden per dorp:

* Raalte 15;

* Heino 10;

* Heeten 8;

* Broekland, Mariënheem, Luttenberg en Nieuw Heeten 6;

* Laag Zuthem en Lierderholthuis 5.

- Borden mogen uitsluitend binnen de bebouwde kom worden geplaatst;

- Borden mogen uitsluitend rondom lantaarnpalen worden geplaatst (dus niet rond verkeersborden, bomen e.d.);

- Borden mogen niet nabij kruisingen of voetgangersoversteekplaatsen worden geplaatst (minimale afstand tot hart kruising of oversteekplaats: 10m);

- Borden worden zodanig geplaatst dat het verkeer niet wordt gehinderd. Voetgangers (en ook rollators/rolstoelen) moeten ongehinderd van het trottoir gebruik kunnen blijven maken (minimale obstakelvrije ruimte op het trottoir: 0,90m).

- De borden mogen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van het evenement (of in het geval van een ideële organisatie: een activiteit/collecte o.i.d.) worden geplaatst en dienen uiterlijk 3 dagen na de laatste dag van het evenement te zijn verwijderd.

- Er worden maximaal 6 vergunningen voor dezelfde periode afgegeven.

Paragraaf 1.3 Eigen borden/spanframes

Aan organisaties van evenementen in de gemeente Raalte kan vergunning worden verleend voor het plaatsen van eigen borden of spandoeken in spanframes onder de volgende voorwaarden:

Omvang en uitstraling

- Het bord of frame heeft een maximale hoogte (inclusief onderconstructie) van 4 meter en maximale breedte van 3,5 meter;

- De maximale oppervlakte van het doek / bord is 6m2.

- Aan- of verlichting van het bord / frame is niet toegestaan;

- Commerciële (handels)reclame is niet toegestaan.

Locatie en aantal

- Het plaatsen van borden / frames is uitsluitend toegestaan op de in bijlage 1 opgenomen locaties;

- Locaties in bijlage 1 aangeduid met de letter A zijn beschikbaar voor alle organisaties van evenementen in de gemeente Raalte;

- Locaties in bijlage 1 aangeduid met de letter B zijn uitsluitend beschikbaar voor evenementen uit de dorpskern die het dichtst bij de betreffende B-locatie is gelegen;

- Locaties in bijlage 1 aangeduid met de letter B die zijn gelegen bij de kernen Heeten, Marienheem en Nieuw Heeten zijn ook beschikbaar voor evenementen in het buurtschap Schoonheten;

- Voor grootschalige evenementen geldt een maximum van 6 borden/frames per evenement;

- Voor kleinschalige evenementen geldt een maximum van 3 borden/frames per evenement;

- Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende grondeigenaar.

Dit betekent dat de huidige vaste frames/borden in Raalte (5 stuks) en Heino (2 stuks) worden verwijderd met ingang van 2014 (in het geval van Raalte: na overleg met de eigenaren), zodat deze locaties beschikbaar komen voor het plaatsen van een eigen bord / spanframe.

 

Plaatsingsduur

- De borden/frames mogen uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de eerste dag van het evenement worden geplaatst en dienen uiterlijk 3 dagen na de laatste dag van het evenement te zijn verwijderd.

Paragraaf 1.4 Spandoeken ideële organisaties

Het college van B&W kan vergunning verlenen aan ideële instellingen of organisaties met een ideëel doel voor het ophangen van spandoeken onder de volgende voorwaarden:

- Spandoeken zijn uitsluitend binnen de bebouwde kom toegestaan;

- Er mogen maximaal 3 spandoeken per dorpskern worden opgehangen;

- Spandoeken dienen voorbedrukt te zijn;

- Er worden maximaal 2 vergunningen voor dezelfde periode afgegeven.

- Spandoeken worden zodanig aangebracht dat het verkeer geen hinder ondervindt en dat geen verkeersonveilige situaties ontstaan;

- Spandoeken nabij kruisingen zijn niet toegestaan;

- Bij het plaatsen van spandoeken boven de rijbaan wordt een minimale doorrijhoogte van 4,50 meter in acht genomen;

- Spandoeken voor de aankondiging van een activiteit (bijvoorbeeld een collecte) mogen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan die activiteit worden opgehangen en dienen maximaal 3 dagen na afloop van de activiteit te zijn verwijderd;

- Overige spandoeken mogen maximaal 3 weken geplaatst blijven.

Paragraaf 1.5 Aanvraagprocedure

Organisaties geven bij hun evenementenvergunningaanvraag danwel bij hun evenementenmelding aan van welke vormen van reclame zij gebruik wensen te maken. Indien de aanvrager eigen borden of frames op de daartoe aangewezen locaties wil plaatsen dient men bij de aanvraag te vermelden welke locaties men wil gebruiken.

Ideële organisaties kunnen op grond van artikel 2.10 van de APV vergunning aanvragen voor het plaatsen van sandwichborden of ophangen van spandoeken.

Paragraaf 1.6 Welkomstborden

Het college van B&W kan medewerking verlenen aan de plaatsing van vaste (permanente) welkomstborden bij de entrees van elke dorpskern. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Het bord wordt aangevraagd en geëxploiteerd door een breed gedragen organisatie zoals een vereniging van Plaatselijk Belang of ondernemersvereniging.

- De hoogte bedraagt, inclusief onderconstructie, maximaal 3 meter.

- Het plaatsen van een welkomstbord is mogelijk langs invalswegen (niet zijnde rijks- of provinciale wegen). De locatie moet zijn gelegen binnen de bebouwde kom of op de grens van de bebouwde kom. De precieze locatie(s) worden in overleg met de gemeente bepaald. Hierbij toetst de gemeente op de aspecten verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.

- Verlichting en aanlichting zijn niet toegestaan.

- Het bord kan worden gebruikt voor informatie over activiteiten of evenementen in het dorp of in de gemeente Raalte.

- Commerciële (handels)reclame is niet toegestaan, uitgezonderd de aankondiging van koopzondagen of koopavonden door een ondernemers- of winkelierorganisatie.

- De eigenaar/beheerder van het bord kan aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot het gebruik van het bord.

Paragraaf 1.7 Digitaal evenementenscherm

Het college van B&W kan medewerking verlenen aan de plaatsing van een digitaal evenementenscherm / billboard in de kernen Raalte en Heino in de volgende zoekgebieden:

- Raalte: Gebied tussen afslag N35 (Almelosestraat) – Almelosestraat - Klipperweg;

- Heino: Gebied tussen afslag Heino Noord (vanaf N35) en rotonde Zwolseweg/Molenweg.

De precieze locatie wordt in overleg met een initiatiefnemer bepaald. Hierbij wordt gekeken naar zichtbaarheid/leesbaarheid van het scherm, verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

Bij de beoordeling van een aanvraag gelden de volgende richtlijnen:

- Het scherm heeft een maximale hoogte van 2m en maximale breedte van 3m (exclusief draagconstructie);

- Het aantal verschillende boodschappen bedraagt maximaal 1 per 6 seconden;

- Bewegende beelden zijn niet toegestaan (waaronder knipperen);

- Objecten mogen niet verblinden;

- Het scherm is niet eerder dan 6.00 uur en niet later dan 23.00 uur in bedrijf.

- Het scherm is primair bedoeld voor promotie van evenementen of (niet-commerciële) activiteiten in de gemeente Raalte. Maximaal 50% van het beeld / de zendtijd mag worden gebruikt voor handelsreclame.

- Het scherm dient op gronden in eigendom van de gemeente Raalte te worden geplaatst.

- Het scherm wordt niet geplaatst langs provinciale- of rijkswegen en is ook niet gericht op passerend verkeer op deze wegen.

Voor de plaatsing van een evenementenscherm is omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist en kan het nodig zijn af te wijken van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 Afweging en toelichting

Paragraaf 2.1 Aanleiding

De gemeente Raalte is een gemeente met een actieve bevolking, waarin veel evenementen worden georganiseerd. Evenementen, zoals de zomerfeesten in diverse dorpen zijn onlosmakelijk met de Raalter samenleving verbonden en dragen ook bij aan de kwaliteit van die samenleving.

Een aantal evenementen is bovendien van een dusdanige omvang dat zij Raalte binnen en buiten de regio op de kaart zetten en dus een promotionele waarde hebben voor Raalte/Salland. Organisatoren willen hun evenement aan een zo groot mogelijk publiek kenbaar maken en hebben daarom behoefte om aankondigingen te plaatsen bij entrees van dorpen of langs doorgaande wegen.

Het huidige beleid sluit niet goed aan bij de wensen van evenementenorganisaties. De raad heeft in een motie van 7 juni 2012 het college opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken een aantal vaste plekken in het buitengebied aan te wijzen waar tijdelijke reclameborden voor niet-commerciële evenementen kunnen worden geplaatst. Daarnaast bestaat de wens om de verouderde vaste frames bij de entrees van Raalte en Heino te vervangen voor een moderner variant.

Paragraaf 2.2 Huidig beleid

Het beleid voor reclame rond evenementen is nu geregeld in bijlage 1 van de Evenementennota 2008.

Binnen dit beleid is het toegestaan om:

- Maximaal 10 sandwichborden per dorp te plaatsen (max 5 voor kleinschalige evenementen);

- Maximaal 3 spandoeken per dorpskern te plaatsen;

- Gebruik te maken van de vaste frames bij de invalswegen van Raalte en Heino (5 frames in Raalte, 2 in Heino).

Het plaatsen van reclame-uitingen anders dan bovengenoemde is binnen het huidige beleid niet mogelijk.

Paragraaf 2.3 Wensen evenementenorganisaties

Voorafgaand aan het opstellen van deze nieuwe beleidsregels is gesproken met organisatoren van grootschalige evenementen uit de kernen in de gemeente Raalte. Ook de verenigingen van Plaatselijk Belang waren bij deze gesprekken uitgenodigd/aanwezig. De dorpsgesprekken hebben de volgende aandachtspunten/wensen opgeleverd:

- Organisaties willen een eigen logo/identiteit/uitstraling naar voren kunnen brengen in hun promotie-uitingen. Vormen waarin dit niet mogelijk is zijn niet gewenst.

- Veel organisaties hebben al spanframes met spandoeken aangeschaft, maar mogen deze op grond van het huidig beleid niet gebruiken. Deze doeken zijn betaalbaar en hebben een professionele uitstraling.

- Organisaties uit de buurtdorpen maken nu nauwelijks gebruik van de vaste frames in Raalte en Heino.

- Voor kleinere organisaties is het kostenaspect belangrijk. Er is beperkt budget beschikbaar voor promotie. Een aantal organisaties heeft recent geïnvesteerd in sandwichborden of spandoeken in frames.

- Vanuit elk dorp zijn locaties in het buitengebied (langs doorgaande wegen) genoemd waar het plaatsen van eigen borden gewenst is. Dit zijn veelal locaties waar in het verleden al borden zijn geplaatst.

- In Raalte en Heino bestaat bij ondernemers de wens om één of meer digitale (LED)schermen te plaatsen. Op dit scherm kan evenementenreclame worden gemaakt. Plaatsing van een (LED) scherm van enige omvang is echter duur. Er zal daarom een combinatie met handelsreclame nodig zijn om e.e.a. te kunnen financieren. Door evenementenorganisaties wordt verschillend over deze vorm gedacht. Een aantal grotere organisaties vindt een digitale variant de enige logische optie indien de huidige vaste frames bij Raalte en Heino door een nieuwe vaste vorm worden vervangen. Er zijn echter ook organisaties die het delen van advertentieruimte met commerciële reclame als een nadeel zien ten opzichte van bijv. spanframes. Organisaties uit de buurtdorpen geven te kennen gebruik te willen maken van een digitaal bord in Raalte of Heino indien de advertentiekosten beperkt zijn. In de buurtdorpen zelf wordt plaatsing van een digitaal bord als een stap te ver gezien.

Paragraaf 2.4 Uitgangspunten beleidsregels

Vanwege de belangrijke rol die evenementen in de Raalter samenleving hebben is het uitgangspunt een verruiming van de reclamemogelijkheden voor evenementen. Dit staat echter op gespannen voet met de kwaliteit van de openbare ruimte. In het buitengebied kan wildgroei van borden leiden tot verrommeling van het landschap. Plaatsing van borden op verkeerde locaties kan bovendien leiden tot verkeersonveilige situaties. De door de evenementenorganisaties aangedragen locaties voor het plaatsen van eigen borden zijn daarom op deze aspecten beoordeeld.

Overwogen is om de vaste borden bij Raalte en Heino te vervangen voor een nieuwe vaste variant. Er is echter geen vorm gevonden die goed aansluit bij de wensen zoals die bij de organisaties leven (uitgezonderd een kostbare digitale variant). Om die reden is gekozen de borden te verwijderen zodat deze plekken beschikbaar komen voor het plaatsen van eigen borden. Indien zich in de toekomst een goed permanent alternatief voordoet dan bevatten deze beleidsregels kaders hiervoor (paragraaf 1.6: Welkomstborden).

Paragraaf 2.5 Toelichting op de beleidsregels

Sub-paragraaf 1 Begrippen

In deze paragraaf zijn de begrippen toegelicht die nodig zijn voor een goede uitleg van de regels. Er wordt aangesloten bij de bestaande definities uit de Algemene Plaatselijke Verordening en de evenementennota.

Sub-paragraaf 2 Sandwichborden (reclameborden rond lantaarnpalen)

Sandwichborden zijn een relatief goedkope mogelijkheid om reclame te kunnen maken. Er zijn regels opgenomen om de verkeersveiligheid te waarborgen. De regels zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het oude beleid. De plaatsingsduur is verruimd van 10 dagen naar 14 dagen voorafgaand aan het evenement. Verder is het aantal borden dat geplaatst mag worden beter afgestemd op de omvang van de kern.

Sub-paragraaf 3 Eigen borden/spanframes

Deze paragraaf geeft de kaders waarbinnen organisaties een eigen bord of spanframe kunnen plaatsen.

Omvang en uitstraling

De kwaliteit van evenementenborden is in de afgelopen jaren, mede door de opkomst van betaalbare spanframes, sterk verbeterd. Er worden daarom slechts beperkte eisen aan omvang en uitstraling gesteld. Dit is met name bedoeld om excessen te voorkomen.

Locatie en aantal

In bijlage 1 zijn locaties opgenomen waar organisaties eigen borden of spanframes kunnen plaatsen. Per locatie is een zone aangegeven waarbinnen borden kunnen worden geplaatst. In veel gevallen gaat het om een weiland dat niet in eigendom is van de gemeente. In die gevallen is de eigenaar van het bord zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de grondeigenaar.

De locaties zijn gekozen uit de door evenementenorganisaties aangedragen locaties. Veelal zijn dit plekken die in het verleden al gebruikt zijn voor het plaatsen van borden. De aangedragen locaties zijn beoordeeld op verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is getracht om langs elke grote doorgaande weg minimaal één locatie aan te wijzen. In Raalte en Heino is gekozen voor de huidige locaties van de vaste frames. Dit betekent dat de huidige permanente frames/borden op die locaties worden verwijderd (per 2014).

Er is gekozen voor een onderscheid in A- en B-locaties. A-locaties zijn voor alle evenementenorganisaties in de gemeente Raalte beschikbaar. Locaties die zijn aangeduid als B-locatie zijn plekken waarvan het vanwege de ligging acceptabel wordt geacht dat een beperkt aantal weken in het jaar een bord / frame wordt geplaatst, maar niet gedurende het gehele jaar. De B-plekken zijn daarom uitsluitend te gebruiken door evenementen die in het dichtstbijzijnde dorp plaatsvinden. Voorbeeld: locaties B-12 en B13 zijn uitsluitend voor evenementen uit Heeten beschikbaar, terwijl A-8 ook door een evenement uit Heino kan worden gebruikt. Vanwege de specifieke ligging van buurtschap Schoonheten is voor evenementen uit dit gebied een afwijkende regel opgenomen.

Dit betekent dat op A-locaties gedurende een groot deel van het jaar sprake zal zijn van één of meer reclame-uitingen voor evenementen. Op B-locaties zal slechts enkele weken in het jaar een reclame-uiting aanwezig zijn. Hiermee is getracht ruimte te geven voor evenementenpromotie, zonder dat de kwaliteit van het buitengebied te veel wordt aangetast.

Om een excessief aantal borden te voorkomen wordt een maximum aantal borden per evenement gehanteerd. Overwogen is om ook een maximum te stellen aan het aantal borden dat tegelijkertijd op één locatie aanwezig mag zijn. Indien meerdere borden op één plek worden geplaatst dan neemt de attentiewaarde per bord immers af. Wij gaan er vanuit dat evenementenorganisaties onderling afspraken zullen maken over het gebruik van de beschikbare locaties, indien het aantal borden op een locatie te groot wordt. Wij kiezen er daarom voor dit vooralsnog niet via regels af te dwingen. Overigens is op enkele plekken slechts genoeg ruimte aanwezig voor één bord. Indien dit in de praktijk niet blijkt te werken kan alsnog worden besloten een maximum aantal borden per locatie in te voeren.

Toestemming grondeigenaar

Deze beleidsregels geven slechts weer wat vanuit de gemeente toelaatbaar is. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende grondeigenaar (ook indien het gaat om gronden in eigendom van Provincie Overijssel). Omdat aansluiting is gezocht bij locaties die in het verleden al gebruikt werden, gaan wij er vanuit dat eigenaren van de aangewezen locaties hier niet onwelwillend tegenover staan. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat dit grondeigenaren niet verplicht om medewerking te verlenen aan de plaatsing van borden.

Plaatsingsduur

De toegestane plaatsingsduur is verruimd van 10 dagen voorafgaand aan het evenement naar 3 weken voorafgaand aan het evenement. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van organisaties om eerder borden te kunnen plaatsen. De gemeente gaat er vanuit dat organisaties na afloop van het evenement snel overgaan tot verwijdering van de borden (binnen 3 dagen). Onder die voorwaarde is verruiming van de plaatsingsduur acceptabel. In het geval van spanframes dient ook het frame verwijderd te worden, tenzij binnen een week een andere organisatie van hetzelfde frame gebruik maakt.

Sub-paragraaf 4 Spandoeken ideële organisaties

In deze paragraaf is het bestaande beleid voor het plaatsen voor spandoeken door ideële organisaties overgenomen zoals dat al in de Evenementennota 2008 was geregeld. Dit geeft organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland of charitatieve organisaties zoals de Hartstichting de mogelijkheid om door het ophangen van een spandoek aandacht te vragen voor een campagne of collecte. Om te voorkomen dat te veel spandoeken in de gemeente hangen worden maximaal 2 vergunningen voor de zelfde periode afgegeven en zijn regels opgenomen over de plaatsingsduur.

Sub-paragraaf 5 Aanvraagprocedure

De toestemming voor het plaatsen van reclame voor evenementen is onderdeel van de evenementenvergunning of melding. Deze procedure wijzigt niet.

Sub-paragraaf 6 Welkomstborden

Door diverse evenementenorganisaties is aangegeven dat de promotionele waarde van vaste borden, zoals hieronder afgebeeld, beperkt is. (In deze nota wordt deze vorm van aankondigingsborden ‘welkomstborden’ genoemd.) Wij kiezen er daarom voor om de huidige (verouderde) vaste frames in Raalte en Heino niet te vervangen door een nieuw welkomstbord, maar deze plekken beschikbaar te stellen voor het plaatsen van eigen borden of spanframes, naast de ruimte die in het buitengebied wordt geboden (zie paragraaf 1.3).

Indien er in de toekomst toch behoefte ontstaat aan welkomstborden bij één of meerdere kernen dan biedt paragraaf 1.6 de kaders hiervoor. Welkomstborden kunnen breder worden gebruikt dan voor alleen evenementenaankondigingen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld mededelingen van Plaatselijk Belang of informatie over wedstrijden van lokale sportclubs op deze borden te plaatsen. Het is niet de bedoeling deze borden voor handelsreclame te gebruiken. Wel wordt het acceptabel geacht om koopzondagen e.d. aan te kondigen omdat dit een breder belang dient dan het belang van een enkele ondernemer. Het initiatief voor het plaatsen van welkomstborden laten wij over aan een lokale organisatie (bijv. ondernemersvereniging of vereniging van Plaatselijk Belang).

Welkomstborden kunnen langs de invalswegen van de dorpskernen worden geplaatst, bij voorkeur direct na binnenkomst van het dorp. De precieze locaties kunnen in overleg met de gemeente worden bepaald op het moment dat zich een initiatief voordoet. Het is niet wenselijk om deze borden langs provinciale en rijkswegen (N-wegen) te plaatsen vanwege hun permanente karakter en vanwege de omvang die een dergelijk bord zou moeten hebben om leesbaar te zijn.

Sub-paragraaf 7 Digitaal evenementenscherm

Door ondernemers uit Heino en Raalte is de wens uitgesproken om digitale (LED) schermen te plaatsen. Een voorbeeld is hieronder afgebeeld.

Een digitale variant van bovenstaande omvang heeft een zeer hoge attentiewaarde en geeft bovendien de door de evenementenorganisaties gewenste vrijheid in layout. Een dergelijk scherm betekent echter een forse eenmalige investering (ca € 30.000) en structurele kosten voor aansturing en onderhoud/beheer. Dit is alleen realiseerbaar in combinatie met handelsreclame.

Op dit moment worden schermen van deze omvang (al dan niet digitaal) met name in stedelijk gebied geplaatst. Gelet op het dorpse karakter van de kernen in Raalte zijn digitale schermen van deze omvang alleen het overwegen waard in de kernen Raalte en Heino (en ook daar niet op elke plek passend). Een verkenning naar geschikte locaties heeft een zoekgebied in Heino en Raalte opgeleverd waar vanuit verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit mogelijkheden worden gezien voor een scherm zoals hierboven afgebeeld (of vergelijkbaar). Het gaat om het gebied tussen de afslag N35/Almelosestraat en de Klipperweg/Almelosestraat in Raalte en het gebied vanaf de afslag Heino Noord tot aan de rotonde Zwolseweg/Molenweg in Heino.

Vanwege de rijsnelheid van 80km/u op rijks- en provinciale wegen is het niet gewenst verkeer op deze wegen af te leiden. Om die reden is het niet wenselijk een bord te plaatsen langs of gericht op het verkeer op deze wegen. Een scherm moet daarom dusdanig worden gesitueerd dat het niet zichtbaar is voor verkeer op rijks- en provinciale wegen. Voor beide zoekgebieden geldt dus dat een situering in de directe nabijheid van de N35 niet gewenst is.

De gemeente laat het initiatief voor het plaatsen van deze borden aan de markt over. Genoemde locaties gelden daarbij als zoekgebieden. De precieze locatiekeuze vereist nog nadere studie, die gedaan kan worden op het moment dat zich een financieel haalbaar initiatief voordoet. De richtlijnen in paragraaf 1.7 gelden bij de beoordeling van een initiatief als leidraad. Beoogd wordt een balans te vinden tussen het promotionele belang enerzijds en verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit anderzijds.

Paragraaf 2.6 Overgangssituatie

Om organisaties de tijd te geven hun promotiemateriaal aan te passen aan het nieuwe beleid wordt 2013 als overgangsjaar beschouwd. In 2013 zullen daarom de vaste frames in Raalte/Heino nog beschikbaar blijven. Met ingang van 2014 worden de vaste frames (na overleg met de eigenaren) verwijderd en is het beleid zoals beschreven in deze beleidsregels volledig van kracht.

Paragraaf 2.7 Evaluatie beleidsregels

Deze beleidsregels worden in 2015 geëvalueerd. Bij die evaluatie worden evenementenorganisaties betrokken.

LOCATIES VOOR PLAATSING EIGEN BORDEN / SPANFRAMES 1  

INSPRAAKNOTA 2