Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Uitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en adressering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en adressering
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en adressering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 5.58
 2. Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en adressering

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

Overwegende dat het, met inachtneming van artikel 5.58 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, vastgesteld bij raadsbesluit 12 november 2009 gewenst wordt geacht om de uitvoering van naamgeving en adressering nader te regelen;

gelet op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Besluit vast te stellen:

Uitvoeringsvoorschriften inzake naamgeving en adressering

 

Algemeen

Voor de naamgeving openbare ruimten wordt advies gevraagd aan de straatnaamcommissie. Met behulp van het advies wordt het besluit naamgeving openbare ruimte genomen.

Het woonplaatsenbesluit geeft aan wat de schrijfwijze is van woonplaatsen en wat de grensafbakening is.

Artikel 1. Onderdelen adres:

Een adres bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ·

  Woonplaatsnaam

 • ·

  Naam openbare ruimte

 • ·

  Nummeraanduiding:

  • -

   huisnummer

  • -

   huisletter

  • -

   toevoeging

 • ·

  locatieaanduiding

 • ·

  locatieomschrijving

 • ·

  postcode (optioneel, toegekend door TNT)

Artikel 2. Nummeraanduidingen

 • 1.

  Het uitgeven van nummeraanduidingen gebeurt in eerste instantie, gerekend vanuit het centrum, aan de linkerzijde oneven oplopend te beginnen met nummer 1 en aan de rechterzijde even oplopend te beginnen met nummer 2.

 • 2.

  Als bij nieuwe openbare ruimten niet gerekend kan worden vanuit het centrum wordt gerekend vanuit de hoofdontsluitingsweg.

 • 3.

  Er worden alleen nummeraanduidingen toegekend aan adresseerbare objecten op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 • 4.

  Bij inwoning krijgt het kleinst adresseerbare object (eenheid) een a-nummer toegekend.

 • 5.

  Huisletters worden altijd geschreven in kleine letter.

 • 6.

  Gebruik van de volgende letters is niet toegestaan: l en o

 • 7.

  Bij nummeraanduidingen met toevoegingen wordt gebruik gemaakt van voorloopnullen (001, 002, 003 etc.)

 • 8.

  Toevoegingen worden gebruikt voor: verblijfsobjecten in een verzorgingshuis, garageboxen, recreatiewoningen, trafo’s die verblijfsobject zijn.

Artikel 3. Objecten die niet zijn gebaseerd op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • 1.

  De volgende objecten worden met een locatieaanduiding geregistreerd: zendmasten, hoogspanningsmasten, riool- en/of poldergemalen en trafo’s die geen verblijfsobject zijn op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 • 2.

  Een locatieaanduiding geeft aan waar het betreffende object zich bevindt in relatie tot een adresseerbaar object.

 • 3.

  Voor locatieaanduidingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de volgende waarden: BIJ en TO.

 • 4.

  In principe wordt voor de locatieaanduiding de waarde BIJ toegekend waarbij wordt verwezen naar het adresseerbare object dat zich bevindt aan dezelfde zijde van de openbare ruimte.

 • 5.

  De waarde TO wordt alleen gebruikt als er geen adresseerbaar object is aan de zelfde zijde van de openbare ruimte.

 • 6.

  De locatieaanduiding wordt aangevuld met de naam van het soort object op te nemen in kleine letters.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de dag nadat ze zijn bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze uitvoeringsvoorschriften kunnen worden aangehaald als “Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en adressering gemeente Raalte”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker P.A. Zoon