Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Nadere regels recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein gemeente Raalte
CiteertitelNadere regels recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 4.19
 2. Beleidsplan recreatie en toerisme
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat in Hoofdstuk 4, afdeling 5, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte is bepaald, dat het verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd;

gelet op het Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Raalte,

gelet op artikel 4.19, tweede lid van de APV, de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluiten vast te stellen:

Nadere regels inzake: recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein

Artikel 1. Definities

  • a.

   Groepskamperen buiten het eigen kampeerterrein: het incidenteel gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de reguliere, kleinschalige en natuurkampeerterreinen, bestemd voor groepen of verenigingen.

  • b.

   Nachtvissen: het kamperen ten behoeve van nachtvissen wordt gezien als kamperen buiten kampeerterreinen

  • c.

   Mobiel kampeermiddel: hier onder wordt in ieder geval verstaan: tent, camper, caravan, vouwwagen.

Artikel 2. Ontheffing groepskamperen buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Op grond van artikel 4.18, derde lid, APV kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in artikel 4.18 eerste lid APV voor het groepskamperen buiten kampeerterreinen.

 • 2.

  Een aanvraag om ontheffing moet ingediend worden uiterlijk 4 weken voor het kamperen.

 • 3.

  Een aanvraag voor ontheffing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   De maximale tijdsduur waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd bedraagt zeven dagen.

  • b.

   Het verzoek om ontheffing betreft mobiele kampeermiddelen.

 • 4.

  Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden waarin wordt bepaald:

  • a.

   De hoeveelheid toegestane kampeermiddelen.

  • b.

   Voorschriften met betrekking tot orde, rust, veiligheid, natuur- en landschapsbescherming, bescherming van het milieu, de hygiëne en gezondheid alsmede overige onderwerpen betreffende het kamperen en de plaats waar het wordt toegestaan.

Artikel 3. Nachtvissen

Aan het kamperen buiten kampeerterreinen ten behoeve van nachtvissen zijn de volgende algemene regels verbonden:

 • a.

  de maat van het vistentje of paraplu bedraagt maximaal 3.00 bij 3.60 meter

 • b.

  er wordt geen schade toegebracht aan flora en fauna.

 • c.

  sportvissers moeten, als ze met de auto komen, vóór 23.00 uur aan het water zijn gearriveerd.

 • d.

  afval moet in een afgesloten verpakking direct bij de vislocatie worden bewaard en niet daarbuiten en moet na afloop worden meegenomen naar huis.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat ze zijn bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein gemeente Raalte”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker, P.A. Zoon