Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Nadere regels inzake carbidschieten gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels inzake carbidschieten gemeente Raalte
CiteertitelNadere regels inzake carbidschieten gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 2.73a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels inzake carbidschieten gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat het, met inachtneming van artikel 2.73a, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, gewenst wordt geacht om ter uitvoering van genoemde verordening nadere regels vast te stellen;

Besluit vast te stellen:

nadere regels inzake Carbidschieten.

Artikel 1. Algemeen

Het carbidschieten mag alleen als:

 • 1.

  daarbij gebruik word gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;

 • 2.

  daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

 • 3.

  degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;

 • 4.

  binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;

 • 5.

  het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud, onder toezicht van ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud.

Artikel 2. Afstanden

De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen op een afstand van ten minste:

 • 1.

  100 meter van woonbebouwing;

 • 2.

  300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;

 • 3.

  300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;

 • 4.

  500 meter van een vogelbeschermingsgebied;

Artikel 3. Schieten

 • 1.

  Er dient te worden geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;

 • 2.

  Er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten;

 • 3.

  Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de bus waarmee geschoten wordt moet op een dusdanig manier geschieden dat hierdoor geen schade aan mens, dier of goed wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Schootsveld

 • 1.

  Het vrijschootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen;

 • 2.

  Binnen het vrijschootsveld van 75 meter mag geen publiek aanwezig zijn;

Artikel 5. Terrein

Het terrein van waaraf wordt geschoten is:

 • 1.

  afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;

 • 2.

  verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Deze nadere regel kunnen worden aangehaald als “Nadere regels inzake carbidschieten gemeente Raalte”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker P.A. Zoon