Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (naar het VNG-model)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (naar het VNG-model)
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (naar het VNG-model)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201401-01-2014nieuwe regeling

06-05-2014

Gemeenteblad 2014, nr 26067

5457

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (naar het VNG-model)

 

 

Artikel 1. Definities

Aanvaarding: Aanvaarding in de zin van artikel 6:219 BW, aanvaarding geschiedt enkel Schriftelijk.

Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente

Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente

Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of leveringen

Gemeente: de gemeente Deventer zetelend Grote Kerkhof 4 en/of de gemeente Olst-Wijhe zetelend Raadhuisplein 1 en/of de gemeente Raalte zetelend Zwolsestraat 16.

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 BW

Leveringen (Levering): het door de Contractant op basis van de Overeenkomst één of meer Goederen in bezit stellen van,respectievelijk het in de macht brengen van de Gemeente en/of eventuele installatie en montage van deze Goederen, dan wel de voltooiing van de dienstverlening, onder welke titel dan ook.

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG

Overeenkomst: al hetgeen tussen de Gemeente en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

Partijen/Partij: de Gemeente en/of de Contractant

Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten

Schriftelijk: Op papier voorzien van een handtekening/handtekeningen

Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1.

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 • 2.2.

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3.

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.4.

  De Gemeente wijst de algemene voorwaarden van de Contractant nadrukkelijk van de hand. De Contractant gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden niet van toepassing zijn. Uitsluitend deze algemene inkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn. Middels indiening van de Offerte gaat de Contractant uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3. Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1.

  De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen, voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2.

  De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.3.

  Een Overeenkomst komt tot stand door een expliciete Schriftelijke Aanvaarding van de Offerte van de Contractant door de Gemeente. De Schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over.

 • 3.4.

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 BW.

 • 3.5.

  Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 4. Algemene verplichtingen Contractant

 • 4.1.

  De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, verplicht om de Gemeente direct Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.2.

  Slechts met voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 4.3.

  De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 4.4.

  De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd.

 • 4.5.

  De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeente.

 • 4.6.

  De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.7.

  Slechts voor zover de Contractant expliciet en Schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Gemeente

 • 5.1.

  De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2.

  De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6. Kwaliteit, keuring, levering en acceptatie

 • 6.1.

  De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2.

  De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking.

 • Levering

 • 6.3.

  De Contractant is gehouden om de Goederen en Diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming te leveren.

 • 6.4.

  De Contractant is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gemeente, welke toestemming de Gemeente niet op onredelijke gronden zal onthouden en waaraan de Gemeente nadere voorwaarden kan verbinden.

 • 6.5

  Deelleveringen zijn behoudens de Schriftelijke toestemming van de Gemeente niet toegestaan.

 • 6.6.

  De Contractant zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen etc. die de Gemeente redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de Goederen en/of Diensten in Schriftelijke vorm aan de Gemeente ter beschikking stellen.

 • Acceptatie Leveringen Goederen

 • 6.7.

  De Levering van de Goederen geldt niet als acceptatie van de Gemeente.

 • 6.8.

  Binnen dertig (30) dagen na Levering zal de Gemeente de Goederen inspecteren met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de Goederen voldoen aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen.

 • 6.9.

  De inspectie kan het testen en/of het nemen van monsters van de Goederen inhouden.

 • 6.10.

  De Gemeente zal de Contractant met inachtneming van artikel 6.8, binnen redelijke termijn Schriftelijk informeren of de Goederen zijn geaccepteerd. In het geval dat de Gemeente de Contractant niet binnen dertig (30) dagen Schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt de Gemeente geacht de Goederen te hebben geaccepteerd.

 • 6.11.

  Mocht het zo zijn dat de Goederen door de Gemeente in voorraad worden opgeslagen of dat van de Goederen niet direct gebruik wordt gemaakt en daardoor inspectie redelijkerwijs niet mogelijk is, dan begint de in artikel 6.18 genoemde termijn te lopen op het moment dat de Gemeente deze feitelijk in gebruik neemt.

 • 6.12..

  In het geval dat de Gemeente de Goederen afkeurt, dan zal hij de Contractant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Daarbij zal de Gemeente zijn klachten voldoende duidelijk maken. De Gemeente heeft in dit geval het recht om de geleverde Goederen inclusief de Goederen die zijn getest of waarvan monsters zijn genomen, terug te zenden naar de Contractant. De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de Contractant. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal de Gemeente de Goederen voor rekening en risico van de Contractant onder zich houden.

 • Acceptatie Diensten

 • 6.13.

  De Gemeente beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na Levering. Indien de Gemeente de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan de Contractant.

 • 6.14.

  Indien de Gemeente de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, stuurt hij de Contractant een kennisgeving van niet-acceptatie.

 • 6.15.

  De Gemeente kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen.

 • 6.16.

  Indien de Gemeente dat noodzakelijk acht, kan hij na kennisgeving aan de Contractant de acceptatietermijn verlengen met tien (10) werkdagen.

 • 6.17.

  Indien de Gemeente zich niet binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na Levering dan wel na de verlengde termijn zoals opgenomen in artikel 6.16, over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.

 • 6.18.

  Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, kan door de Contractant slechts bij uitzondering plaatsvinden.

 • 6.19.

  De Contractant kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten niet zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente tijdelijk of definitief vervangen. De Gemeente weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

 • 6.20.

  Indien de Gemeente vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft de Contractant hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd. Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, stelt de Contractant personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen partijen ten aanzien van deze personen zijn overeengekomen.

Artikel 7. Geheimhouding

 • 7.1.

  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 7.2.

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3.

  Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gemeente enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst.

 • 7.4.

  Bij overtreding van het in lid 1, 2 en 3 gestelde zal de Gemeente, tenzij hiervan Schriftelijk is afgeweken door de Gemeente, een direct opeisbare boete aan de Contractant opleggen van €. 12.500,00 voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door de Contractant direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Contractant.

 • 7.5.

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8. Eigendom, intellectuele eigendomsrechten en overige rechten

 • 8.1.

  Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten die de Contractant voor de Gemeente verricht, berusten bij de Gemeente. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door de Contractant op het moment van het ontstaan daarvan aan de Gemeente overgedragen, welke overdracht door de Gemeente reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 • 8.2.

  Voor zover de resultaten, bedoeld in artikel 8.1 tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan de Gemeente toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent de Contractant aan de Gemeente een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. De Contractant garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

 • 8.3.

  Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 8.1, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de Contractant de Gemeente reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens de Contractant te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de Contractant om op eerste verzoek van de Gemeente aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De Contractant machtigt voor zover nodig de Gemeente hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.

 • 8.4.

  De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.5.

  In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.6.

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9. Wijziging Overeenkomst

 • 9.1.

  De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst Schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, voor zover dit past binnen het kader van vigerende wet- en regelgeving, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2.

  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10. Uitrusting en materialen

 • 10.1.

  De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2.

  De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Tijdstip van nakoming

 • 11.1.

  De tussen de Gemeente en de Contractant overeengekomen levertijd, dan wel tijdstip van Levering, geldt als een fatale termijn, behoudens die omstandigheden die als overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW worden aangemerkt.

 • 11.2.

  Indien de Contractant redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn verplichtingen jegens de Gemeente tijdig na te komen, dan is hij verplicht de Gemeente hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande Schriftelijk op de hoogte te stellen en onder vermelding van de door de Contractant genomen en nog te nemen maatregelen ter voorkoming van de vertraging alsmede een nieuwe afleverdatum.

 • 11.3.

  Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht de Gemeente of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat de Gemeente de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de Gemeente op grond van de Overeenkomst toekomen onverlet.

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming

 • 12.11.

  Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een ingebrekestelling, middels een aangetekend schrijven, verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.12

  Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3.

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming

 • 13.1.

  De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 • 13.2.

  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel of hulppersonen, stakingen, ziekte van personeel of hulppersonen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Prestaties benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde c.q. door toedoen van de Partij die niet nakomt c.q. tekortschiet, en voorts niet nakomen c.q. tekortschieten van door de Contractant ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1.

  De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade.

 • 14.2.

  De door Contractant te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,-- per jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Samenhangende aanspraken worden daarbij aangemerkt als een (1) aanspraak.

 • 14.3.

  Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de Gemeente als gevolg van de niet-nakoming door de Contractant komen ten laste van de Contractant.

 • 14.4.

  De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder derden worden mede begrepen het personeel van de Gemeente en zij die in opdracht van Gemeente werkzaam zijn.

 • 14.6.

  Indien Contractant voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die in eigendom zijn van de Gemeente, is Contractant aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de Gemeente bij Contractant ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Contractant of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Contractant. In voorkomende gevallen vrijwaart Contractant de Gemeente tegen aanspraken van derden.

 • 14.7.

  De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Onder adequaat wordt verstaan minimaal driemaal de opdrachtwaarde tenzij hiervan door de Gemeente Schriftelijk is afgeweken.

 • 14.8.

  De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.9.

  Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15. Boete

 • 15.1.

  Indien de volledige Diensten en/of Leveringen niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn geleverd op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt, is de Contractant aan de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,5 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10 % daarvan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

 • 15.2.

  Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 15.3.

  De boete komt de Gemeente toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen zijn recht op schadevergoeding.

 • 15.4.

  De boete wordt verrekend met de door de Gemeente verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1.

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3.

  Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is.

Artikel 17. : Vergoeding, meerwerk en minderwerk

 • 17.1.

  De Gemeente vergoedt aan de Contractant de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen.

 • 17.2.

  Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van de Gemeente of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die de Contractant op grond van de Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die de Contractant bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere Partij.

 • 17.3.

  De Contractant vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe Schriftelijke opdracht van de Gemeente heeft gekregen. De Contractant brengt ter verkrijging van een opdracht een Schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door de Contractant te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere Schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. De Contractant kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee de Gemeente instemt.

 • 17.4.

  De Contractant aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk uit tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst. Indien een opdracht tot meerwerk meer dan 15% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt, treden Partijen met elkaar in overleg omtrent de uitvoering van de opdracht tot meerwerk en de condities waaronder de opdracht tot meerwerk wordt uitgevoerd.

 • 17.5.

  Indien door gewijzigde inzichten van de Gemeente of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die de Contractant op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend.

Artikel 18. Facturering en betaling

 • 18.1.

  Op de factuur vermeldt de Contractant;

  • ·

   de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

  • ·

   het factuuradres van de Contractant;

  • ·

   een uniek volgnummer;

  • ·

   de datum waarop de factuur gemaakt is;

  • ·

   de datum waarop, of het tijdvak waarin de Goederen of Diensten zijn geleverd;

  • ·

   het aantal geleverde Goederen of Diensten;

  • ·

   een omschrijving van de Goederen of Diensten die zijn geleverd;

  • ·

   het BTW-tarief dat in rekening wordt gebracht;

  • ·

   het BTW-bedrag;

  • ·

   het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

  • ·

   eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

 • 18.2.

  De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.

 • 18.3.

  Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 • 18.4.

  De Contractant vermeldt op de factuur tevens het kenmerk van de Gemeente van de opdracht en het Verplichtingennummer. Het Verplichtingennummer wordt door de Gemeente aan de Contractant verstrekt.

 • 18.5.

  De Contractant zal de door de Gemeente te betalen bedragen factureren en de factuur aan de Gemeente bij voorkeur digitaal (PDF-bestand) toezenden via facturen@dowr.nl .

 • 18.6.

  Overigens zal de Contractant volgens de aanwijzingen van de Gemeente handelen.

 • 18.7.

  Kredietbeperkingstoeslagen van de Contractant worden door de Gemeente niet aanvaard.

 • 18.8.

  Naast de in artikel 19 lid 5 bedoelde bescheiden, dienen ook de overige bij de Goederen behorende bescheiden, zoals attesten, paklijsten, instructieboeken, reservedelen lijsten, onderhoudsvoorschriften e.d., met de op- of aflevering van de Goederen meegeleverd te worden. Indien de bij de Goederen behorende bescheiden ontbreken heeft de Gemeente het recht de betaling op te schorten.

 • 18.9.

  Betaling door de Gemeente houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

 • 18.10.

  De Gemeente is steeds bevoegd, al hetgeen de Gemeente schuldig is aan de Contractant, te verrekenen met hetgeen de Contractant of de aan de Contractant gelieerde vennootschappen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan de Gemeente schuldig is/zijn. De Contractant is tot enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van de Gemeente.

Artikel 19. Afleveringen en Garantie

 • 19.1.

  De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2.

  Tenzij Schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3.

  De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

 • 19.4.

  De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.5.

  De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te stellen.

 • 19.6.

  De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20. Verpakking en transport

 • 20.1.

  De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2.

  De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21. Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1.

  De te leveren en geleverde Goederen zijn en blijven voor risico van de Contractant tot het moment dat deze namens de Gemeente overeenkomstig het hiervoor in artikel 6 bepaalde zijn geaccepteerd. Na acceptatie overeenkomstig artikel 6 gaat de eigendom over.

 • 21.2.

  Contractant dient zich er van te vergewissen dat de persoon die de Goederen in ontvangst neemt daartoe bevoegd is.

 • 21.3.

  Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor Goederen die door de Gemeente aan de Contractant ter beschikking zijn gesteld voor bijvoorbeeld reparatie of be- of verwerking bij de Contractant.

 • 21.4.

  Gezien het vorenstaande is de Contractant verplicht de Goederen naar behoren te verzekeren en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan of het verlies van de Goederen te voorkomen of beperken.

Artikel 22. Opschorting/retentierecht/verrekening

 • 22.1.

  De Contractant is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens de Gemeente op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van de Gemeente zijn of waarop de Gemeente op een of andere wijze aanspraak heeft.

 • 22.2.

  Evenmin is de Contractant tot verrekening gerechtigd.

Artikel 23. Personeel van Contractant

 • 23.1.

  Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2.

  Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.

 • 23.3.

  Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 23.4.

  Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

 • 23.5.

  De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.6.

  De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt geëist - met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant.

 • 23.7.

  Tussen de Gemeente en de Contractant komt geen arbeidsovereenkomst tot stand. In geval van dienstverlening staat de Contractant ervoor in dat de Belastingdienst hem een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst ontbreekt en dat het inkomen als Winst Uit Onderneming wordt aangemerkt (VAR-WUO). De Gemeente is gerechtigd te eisen dat de Contractant hem (een afschrift van) het VAR-WUO-formulier verstrekt.

Artikel 24. Opzegging

De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25. Ontbinding

 • 25.1.

  Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • ·

   artikel 4.3. algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

  • ·

   de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • ·

   de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

  • ·

   ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • ·

   de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • ·

   de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 • 25.2.

  Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3.

  Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1, is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

 • 25.4.

  De gemeente is voorts bevoegd, buiten de in artikel 7, 12 en 25.1 t/m 25.3 genoemde gevallen, de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk te ontbinden tegen vergoeding van alle door Contractant reeds afgeleverde en door Contractant aanvaarde prestaties, vermeerderd met een redelijke vergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal 10% van de resterende overeengekomen prijs, voor schade en kosten die Contractant als gevolg van het niet voltooien van de overeenkomst lijdt, zulks te allen tijde tot een maximum van de waarde van de opdracht- /aanneemsom vermeerderd, respectievelijk verminderd met eventueel meer- c.q. minderwerk. De gemeente zal een dergelijke buitengerechtelijke ontbinding motiveren.

Artikel 26. Vernietiging

Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.