Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), art. 15:1e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2014, 28295

4145

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

overwegende, dat als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie het wenselijk is, dat de Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren wordt aangepast:

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

gelet op artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten

(CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

mede gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 11 maart 2014 (kenmerk 2014-1724);

besluiten

vast te stellen de navolgende regeling en deze op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Raalte:

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren

Artikel 1. Doelgroep

De regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • -

  gemeentesecretaris;

 • -

  eenheidmanager.

Artikel 2. Doel en reikwijdte

Deze regeling heeft tot doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de medewerker die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3. Bekendmaking

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door publicatie van een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op www.raalte.nl.

Artikel 4. Inhoud opgave

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie van de medewerker;

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en instanties waarbij deze worden verricht;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen;

 • e.

  of de nevenwerkzaamheden bezoldigd of onbezoldigd zijn.

Artikel 5. Verantwoordelijke

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de medewerkers die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Raalte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2013.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris,

de burgemeester,