Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Bezoldigingsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling
CiteertitelBezoldigingsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019

30-10-2018

gmb-2019-49862

17322-2018
22-05-201401-03-2019nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2014, 28287

4145

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsregeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

overwegende; dat er behoefte is aan een actuele lokale bezoldigingregeling:

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

gelet op artikel 3:1 alsmede artikel 12:2, lid 1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

na verkregen instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 14 mei 2014;

besluiten:

vast te stellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Raalte: Bezoldigingsregeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR-UWO.

 • b.

  functieschaal: de functieschaal als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder ss van de CAR-UWO.

 • c.

  salarisschaal: de salarisschaal als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder uu van de CAR-UWO.

 • d.

  uitloopschaal: één salarisschaal hoger dan de functieschaal zoals hierboven omschreven.

 • e.

  garantieschaal: de salarisschaal zoals hierboven omschreven die de ambtenaar bij besluit gegarandeerd heeft gekregen.

 • f.

  periodiek: een periodiek als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder tt van de CAR-UWO.

 • g.

  CAR-UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst.

 • h.

  functie: functie als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b van de CAR-UWO

Artikel 2. Recht op salaris

 • [vervallen]

Artikel 3. Gebroken tijdvakken

[vervallen]

Artikel 4. Onvolledige betrekking

[vervallen]

Artikel 5. Bepalen salarisschaal

 • [vervallen]

Artikel 6. Aanloopschaal

[vervallen]

Artikel 7. Uitloopschaal

De medewerker die geplaatst is in de functieschaal behorende bij zijn functie en het voor hem geldende maximum heeft bereikt, kan in de uitloopschaal worden geplaatst als de medewerker voldoet aan de eisen en overgangsbepalingen gesteld in de Regeling bewust belonen 2.0.

Artikel 8. Overgangsbepalingen vervallen uitloopschaal

 • 1.

  [vervallen]

 • 2.

  Medewerkers die bij inwerkingtreding van deze regeling al in de uitloopschaal zitten zonder het maximum te hebben bereikt behouden het perspectief het maximum schaalbedrag daarvan te bereiken.

 • 3.

  De medewerkers die bij inwerkingtreding van deze regeling in dienst zijn bij de gemeente Raalte en die nog niet in de uitloopschaal zitten hebben bij het bereiken daarvan een keuze.

  • a.

   De medewerker kiest voor de inpassing in de uitloopschaal;

  • b.

   De medewerker ziet af van de uitloopschaal en kiest ervoor om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden als genoemd in artikel 2 tot en met 5 van de Regeling bewust belonen 2.0.

 • 4.

  Medewerkers die na inwerkingtreding van deze regeling in dienst treden bij de gemeente Raalte komen niet in aanmerking voor de uitloopschaal.

 • 5.

  Medewerkers die na inwerkingtreding van deze regeling een andere betrekking bij de gemeente Raalte aanvaarden komen niet meer in aanmerking voor de uitloopschaal.

Artikel 9. (Extra) Periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Er is geen sprake van een automatische toekenning van een periodieke verhoging.

 • 2.

  Het salaris van de medewerker wordt bij gebleken voldoende functioneren binnen de voor hem geldende salarisschaal jaarlijks periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag. Dit geldt niet voor de medewerker die het maximum van de voor hem geldende schaal reeds heeft bereikt. Gebleken voldoende functioneren wordt bepaald aan de hand van de jaarlijkse personeelsbeoordeling in het kader van de Regeling HRM gesprekken 2.0.

 • 3.

  De salarisverhoging wordt voor de eerste maal toegekend met ingang van 1 januari volgend op de datum indiensttreding.

 • 4.

  [vervallen]

 • 5.

  Toekenning van meer dan één periodieke verhoging is niet mogelijk.

 • 6.

  In afwijking van het gestelde in het vijfde lid kan een extra periodiek toch worden toegekend als medewerker voldoet aan de overgangsbepalingen gesteld in de Regeling bewust belonen 2.0.

 • 7.

  In afwijking van het gestelde in het derde lid vindt bij indiensttreding of bevordering op of na 1 oktober, per 1 januari daaropvolgend geen periodieke verhoging plaats.

 • 8.

  De diensttijd die als medewerker in tijdelijke dienst wordt doorgebracht en die onmiddellijk gevolgd wordt door een aanstelling of arbeidsovereenkomst, komt in aanmerking voor een beoordeling en de daaruit voortvloeiende salarisconsequentie als bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 10. Extra beloning

[vervallen]

Artikel 11. Geen (automatische) periodieke verhoging

 • [vervallen]

Artikel 12. Salaris bij bevordering naar een hogere schaal

[vervallen]

Artikel 13. Flexibele beloningsinstrumenten

[vervallen]

Artikel 14. Waarnemingstoelage

[vervallen]

Artikel 15. Overwerkvergoeding

 • [vervallen]

Artikel 16. Toelage onregelmatige dienst

 • [vervallen]

Artikel 17. Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

 • [vervallen]

Artikel 18. Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst (gladheidsbestrijding)

 • [vervallen]

Artikel 19. Toelage BHV

 • [vervallen]

Artikel 20. Toelage in verband met minimumloon

 • [vervallen]

Artikel 21. Afbouwtoelage

 • [vervallen]

Artikel 22. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 23. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Bezoldigingregeling en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de gewijzigde bezoldigingsregeling gemeente Raalte als vastgesteld op 8 februari 2008.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2013.

Burgemeester en wethouders gemeente Raalte,

de secretaris, de burgemeester,