Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Geluidbeleid bij evenementen gemeente Raalte 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeluidbeleid bij evenementen gemeente Raalte 2014
CiteertitelGeluidbeleid bij evenementen gemeente Raalte 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201427-05-2014nieuwe regeling

27-05-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 36348

5813

Tekst van de regeling

Intitulé

Geluidbeleid bij evenementen gemeente Raalte 2014

Notitie "Geluidbeleid bij evenementen gemeente Raalte 2014"

Samenvatting en conclusie

Evenementen zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente Raalte. Evenementen kunnen ook een grote impact hebben op de omwonenden.

Deze actualisatie van het geluidbeleid bij evenementen is erop gericht om geluidoverlast in de woonomgeving binnen redelijke grenzen te houden.

 

Hiervoor zijn heldere spelregels opgesteld die erop gericht zijn dat:

 • -

  organisatoren weten waar ze aan moeten voldoen (verantwoordelijkheid);

 • -

  omwonenden weten wat ze kunnen verwachten (duidelijkheid);

 • -

  er een effectief toezicht is op de spelregels (betrouwbaarheid).

Hiermee kan het draagvlak gecreëerd en onderhouden worden om de gemeente Raalte levendig en leefbaar te houden.

 

Om dit te bereiken zijn de geluidregels bij evenementen op de volgende punten aangevuld:

 • -

  op basis van de opgedane ervaringen sinds 2008 zijn geluidsnormen voorgesteld;

 • -

  een schematische weergave geluidbeleid evenementen 2014;

 • -

  een voorzet tot intensivering van het vooroverleg bij geluid-dragende evenementen;

 • -

  een meetprotocol met meetpuntenoverzicht dorpskernen;

 • -

  een handhavingsprotocol;

 • -

  geactualiseerde geluidsvoorschriften op te nemen bij een evenementenvergunning.

Inleiding

Evenementen spelen een belangrijke sociale en economische rol binnen de gemeente Raalte.

Daarnaast veroorzaken evenementen een aanzienlijke geluidbelasting bij omwonenden. Om deze verschillende maatschappelijke belangen goed te kunnen afwegen, is in 2008 de Evenementennota en het geluidbeleid voor evenementen voor de gemeente Raalte vastgesteld (zie bijlage).

 

Op dit moment is er behoefte aan een heroverweging van de randvoorwaarden voor geluid.

De vragen die hierbij gesteld worden zijn:

 • -

  Zijn de geluidnormen en randvoorwaarden adequaat voor de initiatiefnemers;

 • -

  Zijn de geluidnormen en randvoorwaarden adequaat voor de omwonenden;

 • -

  Zijn de geluidnormen en randvoorwaarden adequaat voor toezicht en handhaving;

 • -

  Moeten er geluidnormen worden opgenomen voor evenementen in de buurtdorpen;

 • -

  Moeten er geluidnormen worden opgenomen voor evenementen buiten de kernen.

Evenementenbeleid 2008

De belangrijkste punten met betrekking tot geluid uit het evenementenbeleid 2008 zijn:

 • 1.

  Er is onderscheid in grootschalige en kleinschalige vergunningplichtige evenementen. Voor de grootschalige evenementen is vooroverleg met de gemeente noodzakelijk;

 • 2.

  Voor een aantal kleinschalige evenementen geldt eveneens een vergunningplicht;

 • 3.

  Voor een aantal kleinschalige evenementen geldt een meldingsplicht;

 • 4.

  Maximaal 7 grootschalige (meerdaagse) evenementen per dorp, maximaal 12 evenementendagen totaal;

 • 5.

  Maximaal 7 grootschalige (meerdaagse) evenementen voor Raalte centrum, maximaal 20 evenementendagen totaal van 85 dB(A) en 10 extra evenementendagen van 75 dB(A) op de Domineeskamp.

 • 6.

  Er is geen limiet in het aantal te houden kleinschalige evenementen (zowel meldings- als vergunningplichtig) die plaatsvinden tussen 09.00 uur en 23.00 uur met uitzondering van de Grote Markt en De Plas.

 • 7.

  De eindtijd voor muziek is 01:00 uur.

 

De randvoorwaarden voor geluid uit 2008 zijn hieronder schematisch weergegeven.

Ervaringen en wijzigingen in relatie tot geluid bij de evenementennota 2008
 • 1.

  De maximale geluidnorm van 85 dB(A) is in de praktijk in de meeste gevallen goed haalbaar en kan nageleefd worden.

 • 2.

  Sommige artiesten/acts stellen (dwingend) eigen voorwaarden ook op het gebied van geluid.

 • 3.

  Het komt voor dat specifieke podia/organisatoren de norm overtreden. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de grote evenementen in Raalte en Heino.

 • 4.

  Een aantal keren is door de evenementenorganisatoren een partij ingehuurd die het geluid tijdens het evenement reguleert. De ervaring is dat dit op zich goed werkt, maar dat er duidelijke afspraken over de meetpunten en de normen moeten worden gemaakt.

 • 5.

  In Heino is het lastig om een geluidnorm te bepalen op woningen die direct in het evenementengebied liggen door de ligging van de podia en de kermis.

 • 6.

  De bastonen zorgen voor veel overlast.

 • 7.

  Festivalbezoekers/publiek geven vaker aan dat de muziek wel erg hard klinkt.

 • 8.

  Een aantal omwonenden in het centrum van Raalte, Heino en Heeten geeft aan dat de overlast van de grootschalige evenementen (te) groot is.

 • 9.

  Om een breed draagvlak voor evenementen in de gemeente Raalte te behouden is er meer aandacht nodig voor toezicht en handhaving van de voorschriften.

 • 10.

  In de kerndorpen buiten Raalte zijn de mogelijkheden tot het houden van (grootschalige) evenementen ruim (het maximum aantal in het evenementenbeleid bepaalde evenementendagen is nog niet bereikt).

 • 11.

  Voor buurtfeesten, barbecues e.d. is de meldingsplicht afgeschaft.

 • 12.

  De voorschriften moeten meer toegesneden worden op effectief toezicht en handhaving.

 • 13.

  Er zijn duidelijke voorschriften nodig voor de toegestane bastonen.

 • 14.

  Er is onduidelijkheid over de algemene regels voor een meldingsplichtig evenement in relatie tot geluidvoorschriften.

 • 15.

  Bijsturen van het geluidniveau tijdens evenementen is tijdrovend en lastig.

 • 16.

  Het handhaven op overschrijdingen van de norm is lastig (treft geen doel);

 • 17.

  In de evenementenvergunning van de afgelopen 2 jaar is al gewerkt met een voorlopige geluidnorm van 85 dB(A) en 95 dB(C). De organisatoren hebben geen bezwaren geuit tegen deze normstelling.

Actualisatie geluidbeleid voor Evenementen gemeente Raalte 2014

Deze actualisatie van het geluidbeleid voor evenementen richt zich op de beheersbaarheid van de geluidbelasting en op toezicht en handhaving. Op basis van de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan worden deze hierna puntsgewijs behandeld.

Ad 1 t/m 5 Geluidnormen

De geluidnorm van 85 dB(A) bij woningen functioneert over het algemeen goed.

Voor bepaalde evenementen is deze norm echter moeilijk/niet handhaafbaar. Zeker voor een enkele woning die dicht op het evenement zit. Vooral in situaties waar sprake is van meerdere bronnen/podia rond hoogopgaande gesloten bebouwing waar veel reflectie heerst zoals de Grote Markt en De Plas en het centrum van Heino bij de Dorpsstraat, Marktplein/-straat, Canadastraat.

Voor de Grote Markt en de Plas kan door zelfregulering en programma-afstemming op de podia toch worden voldaan aan de norm.

Voor centrum Heino zou echter bij strikte handhaving van de voorschriften het evenement in feite niet door kunnen gaan. Voor dit evenement (Pompdagen) kan overwogen worden om de geluidnorm van 85 dB(A) niet op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen neer te leggen maar meer aan de randen van het evenemententerrein.

 

Hoe het geluidniveau wordt ervaren is voor een ieder anders. Veel mensen ervaren bij zwaardere bastonen dat het geluid te hard “staat” terwijl uit de metingen blijkt dat aan de norm van 85 dB(A) wordt voldaan. Daarom is de afgelopen jaren ook het basgeluid gemeten. Bastonen zijn extra hinderlijk omdat deze de fysische eigenschap hebben overal doorheen te gaan. Dus ook in de woning en achter de woning. Dit kan een extra onbehagelijk gevoel geven. Kenmerkend daarbij is dat bijvoorbeeld de kopjes in de kast “trillen”.

De dB(A) eenheid is een goede weergave voor de beleving van het geluid wat gemiddeld om ons heen is, dus hoe “hard” het klinkt. Voor geluid met (heel) veel lage tonen is deze weergave niet geschikt, hiervoor is de dB(C) eenheid wel geschikt. In deze eenheid tellen de lage tonen extra mee. Daarom is het gemeten dB(C) getal altijd hogere dan het gelijktijdig gemeten dB(A) getal. Veel gemeenten in Nederland gebruiken een dB(C) norm die 10 tot 13 dB boven de dB(A) norm ligt. Bij een dB(A) norm van 85 dB(A) wordt de norm voor de lage tonen 95 dB(C). De gemeente heeft de laatste jaren daarom de basnorm van 95 dB(C) gehanteerd.

 

Op basis van de ervaring kan worden gesteld dat de basnorm van 95 dB(C) goed hanteerbaar is. Wel moet er specifieke aandacht worden besteedt aan het zogenaamde “backstage-gebied”. Dat is het gebied achter het podium waar veelal de aggregaten en de vrachtwagens van de artiesten staan opgesteld en invloed hebben op het geluidniveau achterwaarts. Dat speelt vooral bij de Lifgerusstraat. Voor de overigen locaties moet dat nog in kaart worden gebracht. Dit is afhankelijk of er woningen grenzen aan het backstage gebied.

Ad 6 t/m 9 Overlast

Bij de beleving van geluid speelt de tijdsduur en frequentie een belangrijke rol. De huidige regels voor het aantal evenementendagen functioneren in principe goed. Het beleid houdt rekening met het aantal evenementen, de tijdsduur, de acceptatie en de norm.

Communicatie speelt een belangrijke rol bij de beleving van geluid en de overlast die een omwonende ervaart. Iemand die weet waar hij aan toe is en zich gehoord voelt ervaart minder overlast. Omwonenden die weten dat er ook rekening gehouden wordt met hun belang kunnen de geluidbelasting minder negatief gaan beleven. Daarom is het van belang om omwonenden de mogelijkheid te geven te reageren op deze actualisatie. Hetzelfde geldt voor initiatiefnemers van evenementen. Het is zinvol deze partijen bij elkaar te brengen. Het is van belang bij het stellen van regels dat de afspraken ook nagekomen worden. Regels stellen die niet nageleefd worden kan de beleving van het geluid juist verergeren. Het gewijzigde geluidbeleid zal na de behandeling van de definitieve nota in het college worden gepubliceerd.

 

In het meetprotocol is opgenomen dat de organisatoren van een vergunningplichtig evenement alle direct aanwonenden van een evenemententerrein minimaal twee weken voorafgaande aan het evenement moet informeren via een flyer of brief. De informatie die in ieder geval moet worden gecommuniceerd is:

 • -

  Datum/data en begin & eindtijden van het evenement;

 • -

  Datum en tijden van de opbouw en afbouw;

 • -

  Welke verkeersmaatregelen worden getroffen (locaties en tijden van afsluitingen);

 • -

  Parkeerbeperkingen (locaties en tijden);

 • -

  Eindtijden muziek en evenement;

 • -

  06 nummer waarop buurtbewoners de organisatie kunnen bereiken met vragen, voorafgaande, tijdens het evenement en een week na afloop van het evenement;

 • -

  Het geluidsniveau wat op de dichtstbijzijnde woningen van derden is toegestaan.

 

De organisator moet de conceptbrief eerst in het vooroverleg met de gemeente bespreken. De organisator is verantwoordelijk voor het bezorgen van de brief in het verspreidingsgebied.

Het vooroverleg

In de voorbereidingsfase van het evenement kunnen verschillende onderdelen worden onderscheiden namelijk:

 • -

  maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen (kortweg: maatregelen),

 • -

  het bespreken/aangeven van de te hanteren toezichtsinstrumenten en

 • -

  communicatie en brief.

 

Deze items tezamen worden in het zogenoemde vooroverleg besproken. Het Cluster APV coördineert het vooroverleg daar er andere onderwerpen tijdens dit overleg worden besproken. De geluidspecialist van team Vergunningen en handhaving heeft hier een adviserende rol (o.a. voor het bepalen van toegestane geluidsniveaus, te nemen maatregelen en het bepalen van de controlemeetpunten). In het onderstaande wordt puntsgewijs aangegeven welke items er uit geluidsoogpunt in het vooroverleg worden behandeld.

 

Maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen of te beperken:

De volgende maatregelen kunnen worden toegepast:

 • 1.

  Een goede programmering (lees: afwisseling) van de (soorten) muziek of andere geluidsproducerende evenementenonderdelen;

 • 2.

  De locatiekeuze van de geluidsbronnen. De organisatie geeft in het vooroverleg aan hoe ze de geluidsbronnen wilt plaatsen. De gemeente bepaalt vervolgens welke geluidsproductie mogelijk is. Indien noodzakelijk wordt dit herhaald voor een aantal varianten. Bij het maken van een inschatting van het maximale geluidsniveau dat een evenement op gevels van woningen zal veroorzaken, wordt het zendniveau betrokken. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  • -

   gegevens van aanvrager ter zake geluidsniveau

  • -

   resultaten van geluidmetingen bij eerdere (en vergelijkbare) evenementen

  • -

   afstand tot woningen van derden

  • -

   opstelling van podium

  • -

   opstelling van luidsprekers

Uiteindelijk wordt de definitieve inrichting vastgelegd op een plattegrond en wordt dit vastgelegd in de vergunningvoorschriften;

 • 3.

  Het eventueel toepassen van een geluidsbegrenzer;

 • 4.

  Het eventueel toepassen van een extern bureau die ten behoeve van de organisatie het geluidniveau zal monitoren;

 • 5.

  Het geleidelijk wegdraaien van de bastonen aan het einde van het evenement.

Ad 10 en 11 Normstelling evenementen in de dorpskernen en of buitengebied

Op dit moment geldt er op grond van het evenementenbeleid geen geluidnorm voor evenementen in de kerndorpen van Raalte. Ieder dorpskern heeft haar specifieke evenement. Iedere kern heeft haar “vaste” evenemententerrein. Bij een aantal van de dorpsfeesten is het geluidniveau gemeten. De conclusie is dat aan de norm van 85 dB(A) kan worden voldaan.

 

De vraag leeft of er in de buurtdorpen geluidnormen moeten worden gesteld. Bij de buurtdorpen is er nog steeds sprake van een hoge mate van acceptatie van de geluidoverlast. Dat blijkt uit het feit dat er -- op een enkele klacht na -- geen meldingen van geluidoverlast binnenkomen. Bij de evenementen in de kernen is er sprake van een lokaal karakter van het evenement.

Omdat er echter nog ruimte zit in het toestaan van grootschalige evenementen in de buurtdorpen (het maximum van 7 grootschalige evenementen verspreid over 12 evenementendagen per kern wordt nog niet gehaald) moet deze vraag toch bevestigend worden beantwoord.

 

De probleemstelling hierbij is echter dat er niet bij ieder evenement gemeten kan worden. Het meten zal dan moeten plaatsvinden op basis van een jaarlijkse planning waarbij in ieder geval de zwaardere evenementen wel ieder jaar moeten worden gecontroleerd. Voor het meten in de buurtdorpen zal moeten worden gekeken naar de mate van acceptatie in het dorp en het karakter van het evenement (regionaal/dorp of bovenregionaal). Daarbij is het belangrijk dat het meetprotocol en de handhavingsstrategie moet worden aangepast om effectief toezicht te kunnen uitoefenen en adequaat te kunnen handhaven. Hierop wordt verder in deze nota teruggekomen.

 

Een andere mogelijkheid is om bij een nieuw verzoek om evenement een akoestische overweging kunnen maken of het evenement acceptabel is en of er al dan niet een norm moet worden opgelegd (maatwerk).

 

Voor de vergunningplichtige evenementen in de dorpskernen wordt in ieder geval een geluidnorm opgenomen.

Buitengebied

Een aantal evenementen vindt plaats op open percelen in het buitengebied of net buiten de kern (onder andere Tone’s Summer Jam, Lil`Hill, Zomerfeesten Mariënheem, Broekrock). De overlast van deze feesten is in de regel minder, er zijn immers minder woningen in de omgeving. Voorgesteld wordt om hier bij de aanvraag om het evenement maatwerk te leveren door de geluidsspecialist. Daarbij is het van belang om te kijken op welke afstand de dichtstbijzijnde woningen liggen.

Festiviteiten bij inrichtingen (in de zin van de Wet milieubeheer),

Van belang bij geluidnormering is dat er moet worden bekeken of het evenement plaatsvindt in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Als dat aan de orde is, gelden er immers geluidvoorschriften op grond van de omgevingsvergunning van de desbetreffende inrichting.

Daarnaast is er een groot aantal bedrijven die onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) vallen. Voor evenementen die in een gebouw of door bedrijven (zoals horeca) worden georganiseerd gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. Voor incidentele festiviteiten geldt zowel op basis van het Activiteitenbesluit als op basis van artikel 4:3 van de APV een maximum aantal van 12. Op grond van artikel 2:21 van het Activiteitenbesluit kunnen bedrijven gebruik maken van een zogenaamde “12 dagen regeling”, mits opgenomen in de APV. De gemeente Raalte heeft dit in de APV opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om live-bandjes in een café. Dit betekent niet altijd dat inrichtingen 12 feesten kunnen organiseren. De individuele festiviteiten moeten worden gemeld bij de gemeente.

 

Op grond van artikel 4:2 van de APV kan het college van B&W jaarlijks een aantal dagen aanwijzen waarvoor de regels uit het Activiteitenbesluit niet gelden tijdens collectieve festiviteiten. Het aantal collectieve festiviteiten worden in een keer aangewezen, vastgesteld en gepubliceerd. Op 7 januari 2014 heeft het college 22 dagen aangewezen als collectieve festiviteit (carnaval, Koningsdag, Pompdagen, Stöppelhaene, Helami feestweek en de oud- en nieuw feesten in de kernen).

Op deze dagen is de inrichting vrijgesteld van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, maar echter niet van de eindtijden en de daaraan gekoppelde maximale geluidsbelasting voor gevoelige objecten. Op de aangewezen dagen hoeft geen melding te worden gedaan van incidentele festiviteiten.

 

Podia/tenten met muziek buiten het terrein van de inrichting (bijvoorbeeld de Gouverneur, Oortwijn, de Baron, Bosgoed, Marktzicht, Murphy’s, Neuf, etc.) tijdens een evenement moeten worden aangevraagd via de evenementenorganisatie, waarbij dan een geluidontheffing op grond van de APV moet worden afgegeven.

Onderscheid normering vergunningplichtige kleinschalige en grootschalige evenementen en meldingsplichtige evenementen

Op grond van het evenementenbeleid is er een 3-tal situaties waarbij (geluid)voorschriften kunnen gelden.

De grootschalige evenementen zijn altijd vergunningplichtig. Aan de vergunning kunnen ten alle tijden voorschriften worden verbonden. Dit geldt ook voor de kleinschalige vergunningplichtige evenementen.

 

Daarnaast geldt een meldingsplicht voor de overige evenementen. Aan dit type evenementen die in aantal ongelimiteerd kunnen plaatsvinden gelden algemene regels.

Braderiën, markten, optochten, cross lopen, wandelvierdaagse e.d. zijn meldingsplichtig en kunnen wellicht met een lagere norm volstaan omdat de geluidemissie in de regel minder is, behoudens het omroepen via een omroepinstallatie of het feit dat er wel een podium met versterkte muziek is aangegeven. Omdat dit type festiviteiten verschillend in opzet is, is het niet mogelijk om standaard geluidvoorschriften op te stellen en zal per geval maatwerk worden geleverd. In de bijlagen III en IV is een set standaard geluidgerelateerde voorschriften gevoegd die gebruikt kunnen worden bij het afgeven van vergunningen of ontheffingen.

Ad 12 t/m 16 Vaststellen van geluidniveau bij evenementen

Eerder is vermeld dat het lastig is om het geluidniveau bij evenementen vast te stellen en er op te handhaven. Tijdens een evenement het geluidniveau bijsturen blijkt in de praktijk complex en vergt veel tijd.

 

Duidelijke afspraken en communicatie spelen een grote rol. Een effectieve handhaving is alleen goed mogelijk als voor alle partijen de voorschriften en de consequenties vooraf duidelijk zijn. Dit onderstreept het belang van een vooroverleg bij geluid-dragende evenementen.

 

Als bijlage II is een “Handhavingsprotocol evenementen” gevoegd waarin wordt aangegeven hoe Raalte gaat handelen in geval van overschrijdingen. De achterliggende gedachte bij dit protocol is dat het evenement wordt gezien als een inrichting met een vergunning of melding waaraan voorschiften zijn verbonden. De organisator van een evenement is de vergunninghouder en dus verantwoordelijk voor het zich houden aan de voorschriften.

Daarom is het vigerende handhavingsbeleid (Handboek Handhaving Raalte 2005) 1 op 1 van toepassing op de handhavingsstrategie bij evenementen. Het handhavingsbeleid en Uitvoeringsprogramma (HUP Raalte 2014) is mede gebaseerd op de Risico-analyse (RUD IJsselland en RUD Twente), de producten- en dienstencatalogus, het Basistakenpakket (Plus) en de uitwerking in de planningstool waarin capaciteit en werkvoorraad op elkaar zijn afgestemd.

In het HUP 2014 wordt in de regel 50 uur geraamd voor geluidcontroles. Op basis van prioriteitenstelling, op te nemen in een “Plan van Aanpak toezicht geluid bij evenementen”, moet worden beoordeeld bij welke evenementen gemeten gaat worden.

 

Voorgesteld wordt om een Meetprotocol en Handhavingsprotocol vast te stellen die voor alle partijen duidelijk moet zijn. Daarnaast zal elk jaar het “Plan van Aanpak toezicht geluid bij evenementen” worden opgesteld.

Voorstel tot aanpassing spelregels geluid bij evenementen

Om een goede balans te behouden tussen de leefbaarheid en het belang van de evenementen voor de gemeente Raalte kunnen de volgende mogelijkheden overwogen worden:

Beleidsregels 2014

Het beleidskader wordt schematisch als volgt geformuleerd:

 

 

Voor alternatieve locaties in het buitengebied of andere locaties dan de normaal gebruikte evenemententerreinen geldt dat maatwerk geleverd moet worden. Eén en ander is afhankelijk van de aanwezigheid van woningen in de nabijheid van het evenement. Bijvoorbeeld het evenement Pedro Pico Pop zal de geluidnorm van 85 dB(A) en 95 dB(C) liggen op de achtergevels van de woningen aan de Enkstraat of de voorgevels van de dichtstbijzijnde woningen aan de Mettingenlaan. Voor evenementen in het buitengebied op agrarische percelen (tentfeesten) zal worden bekeken of er zich woningen binnen de invloedssfeer van het evenement bevinden.

 

BIJLAGE I
MEETPROTOCOL RAALTE
 • -

  Per vergunningplichtig evenement wordt een normstelling voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gehanteerd, op de gevel van geluidsgevoelige objecten grenzend aan de evenementenlocatie(s) (beoordelingshoogte=1,5 meter en 1,5 meter voor de gevel), geformuleerd in dB(A) en dB(C), die geldt per vergunningplichtig evenement volgens bovenstaande tabel.

 • -

  Indien het fysiek niet mogelijk is om de norm op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen te leggen, dan wordt er een vervangend meetpunt in de vergunning vastgelegd.

 • -

  Indien er binnen een afstand van 25 meter van een evenement geen woningen gelegen zijn wordt er een norm bepaald door de geluidsspecialist op basis van maatwerk.

 • -

  Het geluidsniveau op de gevels van geluidsgevoelige objecten geldt op een zondag altijd nà 13.00 uur. Voor deze tijd mag geen versterkte muziek ten gehore worden gebracht.

 • -

  De meettijd dient dusdanig lang te zijn dat er een stabiele waarde is gemeten. Dat kan na 1 minuut zijn, maar kan ook iets langer in beslag nemen (maximaal 5 minuten).

 • -

  Bij de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt de bedrijfsduurcorrectie niet toegepast.

 • -

  De eindtijd is geregeld in de evenementennota en bedraagt uiterlijk 01.00 uur of eerder indien dat is aangegeven op het evenementenaanvraagformulier. Is de eindtijd eerder, dan wordt dit als voorschrift bij de evenementenvergunning opgenomen.

 • -

  Voor alle typen evenementen en de kermissen, geldt dat de straffactor van 10 dB(A) nooit wordt toegepast.

 • -

  De organisatie van het evenement kan zelf het geluidniveau voorafgaande aan het evenement inregelen met een externe partij, zodat bij de geluidsgevoelige objecten de geldende normstelling wordt gerespecteerd. Leidraad vormt hierbij de door de gemeente verstrekte meetpuntenkaart en de afspraken die gemaakt zijn tijdens het vooroverleg.

 • -

  Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” waarbij geldt: de dagperiode van 07.00 – 19.00 uur, de avondperiode van 19.00 – 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 – 07.00 uur.

Meetpuntoverzicht

Raalte

Lifgerusstraat 9, 3

Westdorplaan 24, 38

Meidoornlaan 44 t/m 50 (appartementencomplex)

Munstersestraat 7 (achtergevel), 1 (voorgevel)

De Plas/Herenhof hoek Koestraat,

Hoek Grote Markt, de Waag: DA drogisterij

Herenstraat 2, Van Rossum

_________________________________________________________________________________

Heino

Canadastraat 29

Plataan 17

Hoek Marktstraat 13/ Prins Bernhardstraat 1

Brinkweg 1a / Dorpsstraat 8

Kloostermanshof 8

_________________________________________________________________________________

Luttenberg

Ter Borgweg 10 (tijdens Lil`Hill)

Ter Borgweg 6 (tijdens Lil`Hill)

Butzelaarstraat 15 (tijdens Luttenbergs Feest)

Harmelinkstraat 10 (tijdens Luttenbergs Feest)

Gerrit Norpplein 4 (tijdens Luttenbergs Feest)

_________________________________________________________________________________

Heeten

Koopmansstraat 1a

Dorpsplein 7

Dorpsstraat 13

_________________________________________________________________________________

Nieuw Heeten

Scholtensstraat 5

Ambachtsstraat 3

Zwarteweg 1

_________________________________________________________________________________

Broekland

Klein Weulink 11 / 13

Pereland 5

Van Dongenstraat 6a

_________________________________________________________________________________

Lierderholthuis

Kerkslagen 1 / 3

Kerkslagen 5

_________________________________________________________________________________

Mariënheem

De Hagenbelt 36

Ten Haveweg 2 / 4

Kaartoverzichten meetpunten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II
HANDHAVINGSPROTOCOL BIJ EVENEMENTEN

Vooroverleg

Bij geluid-dragende evenementen wordt er tijdens het vooroverleg voorafgaande aan het indienen van een aanvraag om een evenement bekeken wat de impact is op de omgeving. Het resultaat van dat vooroverleg zijn heldere afspraken over het aanspreekpunt van de organisatie tijdens het evenement, de opstelling van de luidsprekers, opstelling podia, de geluidnormen, de meetpunten, de locatiekeuze, eigen geluidregulering, etc.

 

De gemeente gaat er van uit dat als de afspraken tussen de gemeente en de evenementenorganisatie helder zijn, het uiteindelijk niet nodig is om de sanctiemiddelen in te zetten.

1.Toezicht, handhaving en sanctie

In een evenementenvergunning worden geluidsnormen opgenomen voor een bepaald evenement. Het team Vergunningen en Handhaving is belast met toezicht, handhaving en het eventueel sanctioneren van overtredingen namens het college. De toezichts- en handhavingsfunctie wordt door of namens het Cluster Handhaving uitgevoerd:

 

Uitvoering toezicht:

In het HUP 2014 wordt in de regel 50 uur geraamd voor geluidcontroles. Op basis van prioriteitenstelling, op te nemen in een “Plan van Aanpak toezicht geluid bij evenementen”, wordt beoordeeld bij welke evenementen gemeten gaat worden. Bij de evenementen Ribs & Blues, Stöppelhaene en de Heinose Pompdagen wordt zeker gemeten.

Voor de overige evenementen wordt jaarlijks gekeken naar mate van acceptatie, klachten, incidenten en het karakter van het evenement. Op basis daarvan wordt het evenement opgenomen in het meetprogramma van het Plan van Aanpak.

 

Ook steekproefsgewijs kan het team Vergunningen en Handhaving uit eigen beweging of door middel van door signaaltoezicht verkregen informatie door politie, boa en/of toezichthouders, een geluidsmeting verrichten bij een evenement op grond van hun toezichthoudende taak.

 

Het team controleert of het resultaat van deze meting op- of onder de gestelde norm in de vergunning is gebleven. Is dat niet zo dan treedt het sanctiebeleid in werking zoals navolgend is beschreven.

1.1 Overtreding geluidsnormen bij een evenement

Bij het constateren van een overtreding van de voorschriften in een vergunning of ontheffing voor een evenement (op grond van de APV) kan op twee wijzen worden opgetreden: 1) bestuursrechtelijk via een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom of 2) strafrechtelijk.

1.2 Bestuursrechtelijk optreden

Last onder bestuursdwang

Onder bestuursdwang wordt verstaan “het feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan tegen hetgeen in strijd met de regels is gedaan, gehouden of nagelaten”. In artikel 5:21 Awb en verder staan de vereisten voor een bestuursdwangprocedure beschreven.

Bestuursdwang wordt toegepast, nadat de overtreder door het bevoegd gezag in de gelegenheid is gesteld om de overtreding en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Hiervoor wordt een last onder bestuursdwang uitgevaardigd. Indien de overtreder geen gevolg geeft aan de last, voert het bevoegd gezag de last zelf uit en verhaalt de kosten daarvan op de overtreder.

Indien de overtreder niet genegen of (financieel) niet in staat is om de overtreding ongedaan te maken, kan bestuursdwang een adequaat instrument zijn.

 

Het toepassen van bestuursdwang kan ook als het opleggen van een last onder dwangsom niet het gewenste effect heeft gehad (bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement van de overtreder).

 

NB: de dwangsom moet in dat geval eerst worden ingetrokken voordat bestuursdwang kan worden toegepast

Een last onder bestuursdwang kan ook worden opgelegd als er nog geen overtreding plaatsvindt, maar het bestuursorgaan wel vermoedt dat een overtreding zal gaan plaatsvinden. Uit jurisprudentie blijkt dat indien er sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een voorschrift, preventief een last onder bestuursdwang mag worden opgelegd.

 

Last onder dwangsom

Een dwangsom is de sanctie waarbij de overtreder per tijdseenheid, per overtreding of ineens een geldbedrag verbeurt, indien of zolang de overtreding voortduurt of de gevolgen daarvan niet ongedaan zijn gemaakt.

Met het opleggen van een last onder dwangsom wordt, naast de plicht zich conform de voorschriften te gedragen, een voorwaardelijke plicht toegevoegd, namelijk die tot het betalen van een bedrag, indien de dwangsom wordt verbeurd.

 

De beschikking bevat een last om de overtreding te beëindigen, voortzetting en herhaling te voorkomen en zo nodig de gevolgen ervan weg te nemen. Veelal zal daartoe een zogenaamde begunstigingstermijn worden gegeven. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk indien de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij gedragingen die onmiddellijk beëindigd kunnen worden zonder dat daarvoor bijvoorbeeld technische voorzieningen moeten worden getroffen.

 

Een preventieve dwangsom is ook mogelijk.

 

Preventieve dwangsom

Een preventieve dwangsom kan worden toegepast als er nog geen overtreding plaatsvindt maar het bestuursorgaan, op grond van omstandigheden, stellig moet verwachten dat een overtreding zal gaan plaatsvinden. Aanleiding om dat te veronderstellen, kan zijn gelegen in uitlatingen die een (toekomstig) overtreder doet, het eerder vertoonde naleefgedrag van de overtreder, het bij herhaling overtreden van regels en meer algemeen het zich voordoen van uitzonderlijke omstandigheden welke het begaan van overtredingen waarschijnlijk maken.

 

Als de regels steeds maar weer door dezelfde overtreder worden overtreden kan een preventieve dwangsom worden opgelegd (artikel 5:32 lid 2 Awb). Omdat dit alleen wordt gedaan bij notoire overtreders kan het bedrag van de dwangsom relatief hoog zijn en zelfs bij iedere overtreding hoger worden.

 

Jurisprudentie wijst uit dat, indien er sprake is van klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding en bij deze overtreding omgevingsbelangen aanmerkelijk zullen worden geschaad een preventieve last onder dwangsom mag worden opgelegd. De overtreding moet dan wel zo specifiek in beeld zijn dat de last scherp omschreven kan worden.

1.3 Strafrechtelijk optreden

Het overtreden van een voorschrift van een vergunning op basis van de APV is ook strafbaar op basis van diezelfde APV. Zowel de toezichthouder als de politie kan in een dergelijk geval bevel geven om bijvoorbeeld de muziek zachter te zetten of in het uiterste geval het evenement te staken. Wanneer de politie de indruk heeft dat door haar optreden de openbare orde in gevaar wordt gebracht (door bijvoorbeeld rellen), kan op een later moment alsnog door de politie een proces verbaal worden opgemaakt. Dit middel helpt niet om op dat moment de overtreding te beëindigen, maar het werkt wel preventief voor de volgende keer. Het is dan wel noodzakelijk dat bij een dergelijk politieoptreden de politie de gemeente informeert over een dergelijk voorval. De gemeente kan dit vervolgens meenemen in het vergunningverleningstraject voor een volgend evenement.

 

Indien over een mogelijke overschrijding van de geluidsnorm bij een evenement een klacht wordt geuit dan kan het team Vergunningen en Handhaving een geluidsmeting uitvoeren ter beoordeling of de norm in de vergunning inderdaad overschreden wordt en kan hierop handhavende maatregelen nemen zoals in dit hoofdstuk en volgend is beschreven.

 

Deze klacht kan zowel bij de gemeente als bij de politie geuit zijn. Het team Vergunningen en Handhaving beoordeelt de klacht op criteria en beslist op grond van die criteria of er gehandhaafd wordt. De criteria hiervoor zijn als volgt:

 • -

  Is de klacht als zijnde serieus te bestempelen, bijvoorbeeld doordat de NAW-gegevens van de klager bekend zijn en daarmee zo nodig contact kan worden opgenomen om de klacht toe te lichten?

 • -

  Is het aannemelijk dat de overlast nog langdurig voortduurt? Er dient een zekere mate van redelijkheid of onredelijkheid vastgesteld te worden tussen de duur dat de overlast nog voortduurt en de tijd die noodzakelijk is om handhavend te kunnen optreden.

 • -

  Is het een individueel geuite klacht of zijn er meerdere klachten over hetzelfde evenement?

 • -

  Wat zijn de omstandigheden waaronder de klacht wordt geuit? Waar bevond de klager zich en is het reëel dat onder die omstandigheden er een klacht geuit wordt en wat heeft de klager ertoe gebracht die klacht te uiten?

1.4 Effectiviteit sancties

Om uitvoering te geven aan het sanctiebeleid dient gekeken te worden naar de effectiviteit hiervan en aan de hand hiervan het proportioneel juiste middel toe te passen. Dit moet al bepaald worden bij aanvraag en behandeling van de evenementenvergunning zodat slagvaardiger opgetreden kan worden. Voor een gemeente geldt dat, behalve het geven van een waarschuwing, alleen het sanctioneren met een bestuursrechtelijke maatregel open staat, zoals de (preventieve) dwangsom en bestuursdwang.

1.5 Handhavingsnormen

1.5.1 sanctie bij overschrijding van 1 of 2 dB(A) / dB(C)

Overschrijdingen van 1 of 2 dB krijgen geen vervolg omdat de meetonzekerheid zodanig is dat bij deze waarden niet met zekerheid gesteld kan worden dat er daadwerkelijk sprake is van een overschrijding van de gestelde norm.

1.5.2 sanctie bij overschrijding van 3 tot 6 dB(A) / dB(C)

Bij een overschrijding van 3 dB worden de organisator en de geluidstechnicus gewaarschuwd zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden om het geluidsniveau te herstellen. Hiermee wordt de organisator in de gelegenheid gesteld weer te voldoen aan de geluidsnormen uit de evenementen vergunning. Mocht er tijdens het (meerdaagse) evenement een tweede keer een dergelijke overschrijding plaats vinden dan zal de organisator een aanschrijving ontvangen van de geconstateerde overtreding. Hierin wordt aangegeven dat bij een derde, zelfde soort, overtreding door Burgemeester en Wethouders bestuursrechtelijk wordt opgetreden, door middel van het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang. Uiteraard kan ook het strafrechtelijke traject worden gevolgd waardoor een proces verbaal wordt opgemaakt door de BOA of de politie met al dan niet inbeslagname van de apparatuur.

1.5.3 sanctie bij overschrijding van 6 dB(A) / dB(C) of meer

Bij een overschrijding van 6 dB of meer wordt de organisator en de geluidstechnicus gewaarschuwd. Als de geluidsnormen tijdens het evenement een tweede keer met meer dan 6 dB overschreden wordt dan zal dan zal de organisator een aanschrijving ontvangen van de geconstateerde overtreding. Hierin wordt aangegeven dat bij een derde, eenzelfde soort, overtreding door Burgemeester en Wethouders bestuursrechtelijk wordt opgetreden, door middel van het opleggen van een (hogere) dwangsom of bestuursdwang. Uiteraard kan ook het strafrechtelijke traject worden gevolgd waardoor een proces verbaal wordt opgemaakt door het cluster Handhaving of de politie met al dan niet inbeslagname van de apparatuur.

 

De hoogte van de dwangsom hangt af van het gewin dat de organisatie heeft bij het niet voldoen aan de geluidvoorwaarden. Bij de bepaling van de hoogte wordt gekeken naar de kosten van een bureau dat het geluid kan inregelen namens de organisatie of naar de kosten van de toezichthoudend gemeenteambtenaar die hij kwijt is om het geluid op het juiste niveau te krijgen. De ervaring leert dat een extern bedrijf voor een groot evenement zo’n € 3000,00 rekent.

 

In den lande worden de volgende bedragen gehanteerd bij sancties:

 • -

  geluid buiten gestelde tijden vergunning:

  per geconstateerde overtreding € 3.000,00 tot een maximum van € 15.000,00

 • -

  ·geluidsniveau-overschrijding van 3 tot 6 dB(A) / dB(C):

  per geconstateerde overtreding € 1.500,00 tot een maximum van € 7.500,00

 • -

  ·geluidsniveau-overschrijding van 6 of meer dB(A) / dB(C):

  per geconstateerde overtreding € 1.500,00 tot een maximum van € 7.500,00

2 Evaluatie:

Met iedere organisator van een grootschalig evenement wordt, een evaluatie gehouden van het evenement. Indien overtredingen geconstateerd zijn, en al dan niet gesanctioneerd, zal dit besproken worden in dit overleg. Dit kan ertoe leiden dat vergunningvoorwaarden voor een volgend evenement aangescherpt worden of dat er geen vergunning meer verstrekt wordt.

 

Na één jaar na de inwerkingtreding van het geleidbeleid zal een eindevaluatie plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan het geluidbeleid worden bijgesteld. Vanuit het team Vergunningen en Handhaving èn team Samenleving zal hiertoe het initiatief worden genomen.

Bijlage III Algemene geluidsvoorschriften en doelvoorschriften

(Indien er sprake is van ‘maatwerk’ dan kunnen deze voorschriften gewijzigd worden op aangeven van de geluidsspecialist gemeente Raalte. Maatwerk komt voor op andere locaties dan aangegeven op de meetpuntenkaart)

 

Onder de voorschriften zijn cursief aanwijzingen gegeven voor het toepassen van de voorschriften in evenementenvergunningen.

 

III.1 Muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, moeten voldoen aan de gestelde normering om geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving te veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de toezichthouder van of namens de gemeente alsmede de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een conform de norm gesteld geluidsniveau aan te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. De politie is bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

 

Aanwijzing: voorschrift altijd opnemen in een evenementenvergunning (“kapstokartikel”), tenzij sprake is van een stil evenement.

 

III.2 Het equivalente geluidsniveau -- gemeten volgens het meetprotocol van de gemeente Raalte --veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten en de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op de meetpunten (zie meetpuntenkaart) niet meer bedragen dan 85 dB(A) en 95 dB(C) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt.

 

Aanwijzing: doelvoorschrift altijd opnemen in een evenementenvergunning, tenzij sprake is van een stil evenement;)

 

A en B geluidgerelateerde voorschriften voor evenementen

 

GELUIDADVIES A

 

Optochten (tussen 10.00 en 21.00 uur)

 

Voorschriften:

 • 1.

  Het gebruik van een geluidsinstallatie dan wel het ten gehore brengen van levende muziek is toegestaan op de in de aanvraag vermelde tijdstippen;

 • 2.

  Het maximale geluidsdrukniveau van de muziekinstallatie of voor versterkte muziek op het podium mag gemeten op       meter afstand van       ((voorbeelden) het podium, achter de front of house,       meter van de luidspreker(s), niet meer bedragen dan       dB(A) en       dB(C);

 • 3.

  De luidsprekers dienen van de woonbebouwing af en naar beneden te worden gericht;

 • 4.

  Ter voorkoming van geluidsoverlast door de ten gehore te brengen levende muziek dienen de muziekkorpsen, bands en orkesten een zodanige positie in te nemen dat het geluid zo min mogelijk bij de woonbebouwing terecht komt;

 • 5.

  Indien gebruik gemaakt wordt van een “Confettikanon” mag het geluiddrukniveau van de kanonslag niet meer bedragen dan 100 dB(A) op 5 meter gemeten;

 

Indien gebruik wordt gemaakt van een geluidswagen:

 • 6.

  Met de geluidswagen mag geen standplaats worden ingenomen;

 • 7.

  De geluidsinstallatie mag niet in werking zijn in de nabijheid van scholen, kerken, kantoren en ziekenhuizen;

 • 8.

  Het gebruik van de geluidswagen dient beperkt te blijven tot maximaal 2 uur tussen 10.00 en 19.00 uur;

 • 9.

  Met betrekking tot het geluiddrukniveau van de installatie van de geluidswagen zie voorschrift 2 en 3

 

GELUIDADVIES B

 

Braderie, straatmarkt, rommelmarkt, sportdag, etc.

 

Voorschriften:

 • 1.

  Het gebruik van een geluidsinstallatie dan wel het ten gehore brengen van levende muziek is toegestaan van 10.00 en 19.00 uur;

 • 2.

  Omwonenden dienen ruim van tevoren (14 dagen) van de activiteiten in kennis te worden gesteld;

 • 3.

  Het maximale geluidsdrukniveau van de muziekinstallatie of voor versterkte muziek op het podium mag gemeten op       meter afstand van       (voorbeelden: het podium, achter de front of house,       meter van de luidspreker(s)), niet meer bedragen dan       dB(A) en       dB(C);

 • 4.

  De luidsprekers dienen van de woonbebouwing af en naar beneden te worden gericht;

Bijlage IV Middelvoorschriften met betrekking tot geluid

Onder de voorschriften zijn cursief aanwijzingen gegeven voor het toepassen van de voorschriften in evenementenvergunningen.

 

IV.1 Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid dient om uiterlijk       uur te worden beëindigd.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen om de eindtijd van de muziek en ander geluid eenduidig vast te leggen; voor de eindtijd invullen.

 

IV.2 Ingevolge de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen bij evenementen op zondagen; met dit voorschrift wordt voor activiteiten na 13.00 uur ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet.

 

IV.3 De luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtst bijgelegen woningen af gericht is.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen indien versterkt muziekgeluid weergegeven wordt.

 

IV.4 De luidsprekers dienen aan de buitenrand van het terras/evenemententerrein opgesteld te worden, zodat de geluidsproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het terras/evenemententerrein gericht is.

 

Aanwijzing: voorschrift alleen opnemen indien op het terras/evenemententerrein versterkt muziekgeluid weergegeven wordt en een afbakening van het terras/evenemententerrein gewenst is (bijvoorbeeld in verband met alcoholbeleid); deze opstelling is geschikt voor kleinschalige evenementen met versterkte muziek (DJ) voor circa 100-200 mensen, bijvoorbeeld op Koningsdag; deze opstelling is niet bruikbaar bij live optredens of optredens met grote podia; dit voorschrift niet tegelijkertijd met voorschrift 3 opnemen.

 

IV.5 Een omroepinstallatie mag geen geluid voortbrengen in de directe nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, evenals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of begraafplaatsen.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen bij (sport)evenementen met omroepinstallaties en/of geluidswagens; bescherming van kerken is voornamelijk van toepassing op zondagen.

 

IV.6 Het opbouwen en het afbreken van het evenement dienen zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen indien de afstand naar de woningen zodanig klein is, dat bij opbouw- en afbreekwerkzaamheden geluidsoverlast te verwachten is; onder overlastveroorzakende activiteiten worden werkzaamheden verstaan, die bijvoorbeeld hoge piekgeluidsniveaus veroorzaken, zoals het opbouwen van steigers (hameren), het testen van geluidsapparatuur en het manoeuvreren met zware voertuigen (vorkheftrucks, zware vrachtwagens, het op- of afladen van dranghekken met een kraan); indien noodzakelijk kan de eindtijd opgerekt worden naar bijvoorbeeld 2 uur na afloop van het evenement.

 

IV.7 De organisatoren van een vergunningplichtig evenement informeren alle direct aanwonenden van een evenemententerrein minimaal twee weken voorafgaande aan het evenement. De informatie die in ieder geval moet worden gecommuniceerd is:

 • -

  Datum/data en begin & eindtijden van het evenement;

 • -

  Datum en tijden van de opbouw en afbouw;

 • -

  Welke verkeersmaatregelen worden getroffen (locaties en tijden van afsluitingen);

 • -

  Parkeerbeperkingen (locaties en tijden);

 • -

  Eindtijden muziek en evenement;

 • -

  06 nummer waarop buurtbewoners de organisatie kunnen bereiken met vragen, voorafgaande, tijdens het evenement en een week na afloop van het evenement;

 • -

  Het geluidsniveau wat op de dichtstbijzijnde woningen van derden is toegestaan;

Een afschrift van de informatiebrief dient gestuurd te worden naar de Gemeente Raalte, t.a.v. team Vergunningen en handhaving, Postbus 140, 8100 AC RAALTE.

 

Aanwijzing: voorschrift altijd opnemen in een evenementenvergunning.

 

IV.8 Voor de toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen indien geluidsrelevante apparatuur toegepast wordt (zoals aggregaten of koelmachines).

 

IV.9 De toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijke afstand van

de woningen opgesteld te worden.

 

Aanwijzing: voorschrift opnemen indien geluidsrelevante apparatuur toegepast wordt (zoals aggregaten of koelmachines, maar ook luidsprekers of omroepinstallaties).