Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels evenementen gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementen gemeente Raalte
CiteertitelBeleidsregels evenementen gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 2.24 en 2.25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementen gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

 

overwegende dat het, met inachtneming van artikelen 2.24 en 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte gewenst wordt geacht om ter uitvoering van genoemde verordening beleidsregels vast te stellen inzake evenementen;

 

Besluit vast te stellen:

Beleidsregels evenementen door middel van het vaststellen van de evenementennota.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat deze zijn bekend gemaakt.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

 

Burgemeester en wethouders van Raalte

De secretaris (wnd.) de burgemeester

M.Rademaker P.A. Zoon

Samenvatting

Deze nota is naar aanleiding van zowel het plan van aanpak in de zomer van 2005, de conceptnota van januari 2006 alsmede de reactienota van mei 2006 opgesteld. In het laatste kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2008 is het evenementenbeleid geëvalueerd. De bevindingen van deze evaluatie zijn in de nota meegenomen.

 

De grote hoeveelheid aan evenementen heeft gevolgen voor de inwoners (zowel amusement en versterking van sociale cohesie als ook overlast), voor de gemeente (veel aanvragen voor vergunningen) en voor andere partijen zoals de politie (beheersbaarheid).

 

De doelstelling van de nota valt uiteen in vier doelen, te weten:

 • -

  openstaan voor initiatieven vanuit de bevolking;

 • -

  de gemeente leefbaar houden door (overmatige) overlast te beperken;

 • -

  duidelijke en eenduidige kaders stellen waarbinnen een evenement kan plaatsvinden zodat aan alle evenementen dezelfde voorschriften worden gesteld;

 • -

  vereenvoudigen van procedures tot vergunningverlening (deregulering).

 

Uitgangspunt van deze nota is dat evenementen bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie van onze gemeente. Tegelijkertijd is het belangrijk te onderkennen dat evenementen ook overlast met zich meebrengen en dat overmatige overlast zoveel mogelijk moet worden beperkt. Voordat de evenementennota per 1 juli 2006 in werking trad, waren enkele randvoorwaarden aan evenementen, zoals het sluitingstijdstip, al bepaald. De overige zaken, zoals een verkeersplan of calamiteitenplan, werden per evenement bepaald. Vaak golden nog vaak verschillende voorschriften voor hetzelfde type evenement.

Door middel van deze nota worden aan alle grootschalige of kleinschalige evenementen dezelfde voorschriften gesteld. Wel kunnen aan grootschalige evenementen aanvullende voorschriften worden gesteld. Het begrip ‘grootschalig evenement’ is in deze nota nader bepaald. Door deze nota vindt een indeling plaats in grootschalige en kleinschalige evenementen. Wat onder een grootschalig evenement wordt verstaan, is gedefinieerd. Ook nieuwe initiatieven zijn aan een type evenement toe te wijzen. Op voorhand weet de organisatie dus waar zij aan toe is en wat mogelijk is.

 

De grootste verandering voor organisatoren van een evenement is vooral terug te vinden in de vereenvoudiging van de procedure van vergunningverlening. Veel kan namelijk aan de verantwoordelijkheid van organisatoren en burgers worden overgelaten. Een terugtredende overheid is wenselijk. Op basis van de tweedeling in type evenement waren in 2007 22 evenementen grootschalig. Alle overige evenementen en activiteiten waren kleinschalig. Voor de kleinschalige evenementen geldt dat zoveel mogelijk met standaardvoorschriften wordt gewerkt.

 

De volgende voorschriften worden in ieder geval voor alle evenementen gehanteerd:

 • -

  maximale sluitingstijden: voor muziek tot 01.00 uur, voor alcoholische dranken tot 02.00 uur en voor etenswaren tot 03.00 uur;

 • -

  het verplicht gebruiken van plastic wegwerpbekers tijdens evenementen;

 • -

  geluidnormen voor de Grote Markt/De Plas en de Domineeskamp. Voor de overige terreinen verwijzen wij naar de geluidsnotitie die nog wordt opgesteld.

 

Grootschalige evenementen zijn evenementen met de volgende kenmerken:

 • -

  versterkte muziek

 • -

  afzetting erftoegangswegen en/of busroutes;

 • -

  groot aantal bezoekers op één plaats en/of het gebruik van een tent;

 • -

  minimaal één dagdeel (exclusief op- en afbouwen van het evenement);

 • -

  avondactiviteiten;

 • -

  gevaarlijke sporten, zoals autoraces;

 • -

  kermisattracties;

 • -

  gebundelde vergunningen. Dit houdt in dat het gaat om vergunningen op basis van verschillende wetgeving. Zoals een gebruiksvergunning of een ontheffing Drank- en Horecawet naast de vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

De verdeling tussen kleinschalige en grootschalige evenementen vindt plaats op basis van de puntentoekenning volgens de tabel in paragraaf 4.2.8.

 

Voor de grootschalige evenementen blijft overleg met onder andere de gemeente noodzakelijk. De evenementen zijn vergunningplichtig met de bijbehorende specifieke voorschriften. Voor deze evenementen gelden ook dezelfde standaardvoorschriften, zoals het gebruik van kunststof glazen en sluitingstijdstippen.

 

Voor sommige evenementen kunnen veranderingen optreden, omdat een terrein/gebied aan een organisatie wordt uitgegeven. Een gebied wordt gedurende een evenement aan een organisatie toegewezen. Indien derden activiteiten in dit gebied willen ontplooien, dan dienen zij met de betreffende organisatie (van het totale evenement) te overleggen.

 

Ook kunnen veranderingen ontstaan door het sanctiebeleid. Het niet naleven van voorschriften uit de vergunning zal gevolgen hebben voor voortzetting van het evenement in de jaren daarop.

 

Tot slot is het aantal evenementen per dorp en per terrein begrensd, namelijk:

 • -

  maximaal zeven grootschalige evenementen per dorp;

 • -

  voor het dorp Raalte maximaal zeven grootschalige evenementen in het centrum (zie bijlage 3 voor de aanduiding van het centrum van Raalte);

 • -

  de grootschalige evenementen duren per terrein tezamen niet langer dan

  • *

   12 evenementendagen per kalenderjaar;

  • *

   Voor twee evenemententerreinen in Raalte-dorp gelden andere of aanvullende regels. Deze regels zijn omschreven in paragraaf 4.2.10 en bijlage 2 (geluidbeleid).

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1. Inleiding

Graag beginnen wij met een voorzet van één van de betrokken organisaties, die wij geheel onderschrijven:

 

“Evenementen kunnen de gevoelens van trots en eigenwaarde versterken en de betrokkenheid bij de gemeenschap verbeteren. Vanwege het openbare karakter van evenementen kennen deze een lage drempel waarmee participatie bevorderd wordt. Evenementen bieden veel vrijwilligers een zinvolle tijdbesteding en versterken de saamhorigheid en kunnen een brug slaan tussen diverse culturen.”

 

In dit licht is de nota opgesteld.

 

De gemeente Raalte kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie. Er zijn veel organisaties die een groot aantal evenementen organiseren en zeer veel vrijwilligers die hun bijdrage daaraan leveren. Deze evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Anderzijds belasten deze evenementen de samenleving van Raalte. Om de gemeente Raalte leefbaar te houden, is het noodzakelijk dat er, gezien de grote hoeveelheid evenementen, beleid wordt opgesteld. Immers, we willen samenwerken aan samen leven. Het aantal evenementen dient nog beheersbaar te zijn.

 

Vanwege onder andere de beheersbaarheid op handhavingsgebied is in de zomer van 2005 een Plan van aanpak Evenementenbeleid gemeente Raalte opgesteld. Het plan van aanpak heeft een viertal uitgangspunten, te weten:

 • -

  vereenvoudiging van de procedure van vergunningverlening;

 • -

  het opstellen van een kader waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden;

 • -

  afbakening van de hoeveelheid evenementen;

 • -

  duidelijkheid waarop door de politie en andere organisaties gehandhaafd kan worden, vanwege de capaciteit bij deze organisaties.

In dit Plan van aanpak worden vier te doorlopen fasen aangegeven. Fase 1 bestaat uit het in beeld brengen van de concreet actuele situatie. In fase 2 wordt de vertaalslag gemaakt van huidig beleid naar toekomstig beleid, in overleg met organisaties. Fase 3 bestaat uit de communicatie met de organisatoren en de vrijwilligers. Fase 4 is de daadwerkelijke vaststelling van de nota.

Al deze fasen zouden een tijdsbestek van 1 à 1½ jaar in beslag nemen, maar gezien de dringende behoefte aan een eenduidig beleid is de evenementennota 2006 met voorrang opgesteld.

 

Het Plan van aanpak ging er van uit dat er een duidelijk kader moest komen (voor met name de politie) op het terrein van handhaving. Ook werd er van uitgegaan dat het aantal evenementen om die reden moest worden beperkt. Op basis van de huidige praktijkervaringen met de evenementen zijn we tot andere inzichten gekomen. Het goede verloop van een evenement ligt hoofdzakelijk bij de organisatie en is niet afhankelijk van handhavend optreden. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun evenement. Extra politie-inzet om handhavend te kunnen optreden tijdens grote evenementen is dan niet nodig. In de vergunningverlening wordt hiervan ook uitgegaan. Als voorschrift bij de vergunning wordt de aanwezigheid van gecertificeerde beveiligingsmedewerkers opgelegd. De beveiligingsorganisaties zorgen voor de veiligheid op het terrein. Uiteraard neemt dit niet de inzet van politie weg, maar zorgt er wel voor dat het aantal evenementen niet afhankelijk is van de capaciteit van handhavende organisaties. Daarom gaan we niet uit van het belang van handhaving maar van het algemeen belang, de leefbaarheid van Raalte.

 

Daarnaast brengen we niet de gehele concrete situatie van de laatste vier jaren in beeld, maar baseren we ons op de inventarisatie van de evenementen die in 2005 hebben plaats gevonden. Deze verschilt namelijk niet significant van die van de jaren daarvoor. In het kader van de evaluatie zijn ook de evenementen in 2007 geïnventariseerd.

Hoofdstuk 2. Probleemanalyse

2.1. Probleemstelling en -omschrijving

Zoals in het Plan van aanpak reeds verwoord is de probleemstelling:

 

Wat is het kader in de gemeente om grootschalige evenementen toe te staan?

 

Al sinds jaar en dag heeft de gemeente Raalte een bloeiend verenigingsleven en tal van (grote) evenementen, waar een groot deel van de bevolking nauw bij betrokken is. Bij sommige evenementen zijn enkele honderden vrijwilligers betrokken.

Ook is al jaren zichtbaar, dat het aantal evenementen toeneemt. Enkele evenementen bestaan al vele jaren. Zo vierde bijvoorbeeld Stöppelhaene in 2006 de 55e verjaardag. Er zijn ook diverse feesten die pas enkele jaren bestaan en met de jaren groeien. Buiten deze grote evenementen zijn er circa 150 kleinere evenementen, variërend van een kleine rommelmarkt tot internationale paardenconcoursen.

 

Tot op heden is - door de grote betrokkenheid van de bevolking - de verdraagzaamheid groot.

Alleen de grote evenementen lijken, gezien de toenemende klachten, wel een druk op de omgeving te leggen.

De laatste jaren komen signalen uit de samenleving dat op sommige terreinen veel evenementen plaatsvinden en dat daar de grens van het toelaatbare bijna is bereikt. Er zijn momenteel geen weigeringsgronden om het aantal evenementen (op bepaalde terreinen) of een bepaald soort evenement een halt toe te roepen.

De grens aan de groei van het aantal evenementen lijkt echter nog niet bereikt. In Raalte ontstaan vanuit de bevolking nog steeds nieuwe initiatieven waarvoor we open willen blijven staan, omdat ze een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Raalte.

Er kan echter ook frictie ontstaan omdat er tegengestelde belangen in het geding zijn. Er is echter geen instrument om deze belangen op een verantwoorde wijze te kunnen afwegen. Het directe probleem is dus het ontbreken van een instrument, een kader, waarbinnen de grootschalige evenementen kunnen plaatsvinden. Met een kader kunnen randvoorwaarden voor (nieuwe) evenementen worden aangegeven, waarmee belangen kunnen worden afgewogen en evenementen de leefbaarheid in de gemeente Raalte en de buurtdorpen blijven versterken.

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte (APV) staat een viertal weigeringsgronden vermeld. Indien men aan de begripsomschrijving voldoet, dient een vergunning te worden verleend, tenzij de gemeente een duidelijk beleidskader heeft gesteld. Dan zijn er wellicht meer weigeringsgronden.

Veel kan aan de verantwoordelijkheid van de burgers worden overgelaten. Een terugtredende overheid is daarom wenselijk. Er is een indeling gemaakt in grootschalige en kleinschalige evenementen. Bij kleinschalige evenementen worden zoveel mogelijk alleen standaardvoorschriften toegevoegd. Hierdoor wordt bij kleinschalige evenementen meer aan de verantwoordelijkheid van burgers overgelaten. Heldere criteria geven betrokken organisaties en inwoners duidelijkheid over wat waar mogelijk en niet mogelijk is. De procedure is daarmee helder en eenvoudig.

 

In de lijn van het Plan van aanpak worden in deze nota de probleemstelling, de doelstellingen en het beleid nader uitgewerkt.

2.2. Doelstelling

De doelstelling van deze nota valt uiteen in vier doelen, te weten:

 • -

  openstaan voor initiatieven vanuit de bevolking;

 • -

  de gemeente leefbaar houden;

 • -

  duidelijke en eenduidige kaders stellen (wat kan wel of niet);

 • -

  vereenvoudigen van de procedure tot vergunningverlening.

2.3. Middelen

Een groot gedeelte van de beleidsvrijheid zoals die hierna in hoofdstuk 3 lijkt te zijn verwoord, wordt beperkt door andere wet- en regelgeving, zoals de Zondagswet en de Drank- en Horecawet. De resterende beleidsvrijheid wordt in deze nota nader uitgewerkt door het reeds vastgelegde beleid en de bestendige gedragslijn binnen de gemeente. Uiteraard heeft dit op basis van belangenafweging plaatsgevonden. De reacties op de conceptnota zijn immers in deze nota verwerkt.

In hoofdstuk 4 worden de randvoorwaarden uitgewerkt met betrekking tot onder andere:

 • -

  de procedure en de aanvraag van de vergunning;

 • -

  de standaardvoorschriften bij kleinschalige evenementen;

 • -

  welke evenementen grootschalig zijn;

 • -

  het aantal evenementen per locatie;

 • -

  het aantal evenementen per tijdsperiode;

 • -

  het geluidbeleid;

 • -

  de handhaving en controle.

Hoofdstuk 3. Begripsomschrijving

3.1. Begripsomschrijving

Voor de definitie van evenement wordt verwezen naar de begripsomschrijving van een evenement, zoals verwoord in artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte.

 

In artikel 1.8 uit de APV worden de algemene weigeringsgronden aangegeven.

3.2. Raalter omschrijving

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige evenementen.

 

Om aangemerkt te worden als grootschalig evenement wordt een score toegekend aan verschillende kenmerken. In hoofdstuk 4 is aangegeven welke evenementen grootschalig zijn.

 

Zoals in de APV is te lezen wordt het begrip kleinschalige evenementen niet nader uitgewerkt. Binnen de gemeente worden onder deze kleinschalige evenementen alle evenementen verstaan die niet grootschalig zijn. Dit zijn evenementen die een geringe impact op de omgeving hebben. Zowel grootschalige als kleinschalige evenementen vallen in principe onder artikel 2.25. lid 1 van de APV. Ze zijn dus vergunningplichtig.

 

Buurtfeesten vallen onder artikel 2.24 lid 3 lid 3 en zijn meldingsplichtig. In artikel 2.25 lid 2 staat omschreven welke voorwaarden gelden voor een buurtfeest.

Hoofdstuk 4. Het beleid

Naast de landelijk vastgestelde regelgeving, heeft de gemeente in de afgelopen jaren ook haar eigen beleid vastgesteld. Hier wordt het beleid verder toegelicht. Het huidige beleid zal op sommige punten gehandhaafd blijven.

In de volgende paragraaf is de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning uiteengezet.

4.1. Procedure aanvraag en toezicht

 

4.1.1. Integrale werkgroep APV

De gemeente werkt al enkele jaren met een integrale werkgroep APV. Deze werkgroep bestaat uit de diverse disciplines die betrokken zijn bij een evenement, zoals politie, brandweer en diverse afdelingen binnen de gemeente. Indien een evenement grootschalig is, zullen ook een ambulancedienst en de regionale organisatie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) bij de voorbesprekingen worden betrokken. Deze werkgroep adviseert in de vergunningverlening en regelt zonodig zelf zaken met organisaties. Zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit één loket, waarbij de ambtenaar van de afdeling Publiekszaken eerste aanspreekpunt voor de organisaties is.

 

Sinds 2005 is elke organisatie verplicht de aanvraag in te dienen door middel van een aanvraagformulier. Op het formulier staan de verplichte bijlagen vermeld. Een aanvraag wordt ook pas in behandeling genomen als deze compleet is. Vervolgens kan dan ook snel tot vergunningverlening worden overgegaan. Er wordt gewerkt met het principe dat een aanvraag minimaal acht weken voor het evenement compleet ingediend dient te zijn, zodat uiterlijk vier weken voor het evenement een evenementenvergunning afgegeven kan worden.

4.1.2. In te leveren stukken

Er wordt bij de aanvraag om verplichte bijlagen gevraagd. Organisaties hoeven diverse bijlagen maar één keer aan te leveren, als bijvoorbeeld een grootschalig evenement ten opzichte van het voorgaande jaar helemaal niet gewijzigd is. Dit verklaart de organisatie/aanvrager op het aanvraagformulier voor evenementen.

4.1.3. Evenementenkalender

Buiten het gehanteerde beleid wordt in de procedure ook de ongeschreven regel van een evenementenkalender gehanteerd. Aan het einde van elk jaar kan een organisatie de datum en locatie voor zijn/haar evenement kenbaar maken. De datum van het evenement wordt vervolgens op de evenementenkalender geplaatst. Deze kalender wordt elk jaar gepubliceerd, zodat in een vroeg stadium burgers al ingelicht zijn en diverse disciplines hun planning kunnen maken.

Het is juridisch niet mogelijk om aan de evenementenkalender een definitieve status toe te kennen. De evenementenkalender is informatief bedoeld. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden.

4.1.4. Preventief toezicht

Voordat het evenement kan starten vindt er controle door politie, brandweer en gemeente plaats. Hieronder is aangegeven waar deze controle uit kan bestaan.

-> Openbare orde

De politie is hierbij de aangewezen handhavende instantie. Door aanwezigheid en zo nodig optreden voorkomt de politie zoveel mogelijk verstoring van de openbare orde en handhaaft de rechtsorde. Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement wordt politiecapaciteit op maat ingezet.

-> Brandveiligheid

Dit is een taak voor de cluster preventie van de afdeling Brandweer en Veiligheid. De cluster preventie wordt bij de vergunningverlening reeds betrokken, onder andere bij gebruik van tenten. In het kader van preventief toezicht houdt de cluster reeds kritisch toezicht, voorafgaand aan het evenement. Zo worden er afspraken gemaakt met de organisatie om toe te zien bij het plaatsen van zaken zoals kramen in verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De brandweer controleert ook tijdens het evenement op de naleving van de vergunningsvoorschriften (inzake brandveiligheid).

-> Constructief preventief toezicht

Stellages, tribunes, podia en dergelijke dienen vooraf constructief getoetst te worden op veiligheid daarvan. Aan de hand van vooraf aangeleverde stukken, zoals constructieberekeningen en -tekeningen, kan voor het opbouwen al bepaald worden of de constructie veilig is.

4.1.5. Repressief toezicht

Er vindt altijd zo spoedig mogelijk een controle door een nog nader te bepalen discipline plaats als door derdebelanghebbenden een klacht of een verzoek om handhaving wordt ingediend en/of na signaleringen van burgers en ambtenaren (in de buitendienst). De beoordeling van dergelijke situaties vindt op dezelfde wijze plaats als bij preventief toezicht. Op de behandeling van klachten en handhavingverzoeken zijn de regels van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

In een handhavingsnotitie kan verder worden ingegaan op de verschillende aspecten van handhaving ten aanzien van evenementen.

4.2. Voorschriften

 

4.2.1. Sluitingstijdstip

De sluitingstijden bij evenementen zijn als volgt:

01.00 uur muziek/geluid uit (ook van de kermis)

02.00 uur geen (alcoholische) dranken meer schenken

03.00 uur geen eten meer serveren

 

Zo vindt een natuurlijke afvloeiing plaats van de feestgangers.

 

De samenkomst van vrijwilligers na het sluitingstijdstip valt niet onder het evenement. Wij kunnen ons hierin volledig achter de organisaties scharen als zij na afloop van het evenement de vrijwilligers nog wat willen aanbieden, bijvoorbeeld eten of ontspanning. Dit dient uiteraard wel besloten plaats te vinden waarbij rekening met de omgeving wordt gehouden door het geluidsniveau minimaal te houden.

4.2.2. Evenementen in gebouwen

Naast evenementen op open terreinen vinden er ook tal van evenementen plaats in gebouwen, die daar eigenlijk niet voor bestemd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een theatervoorstelling in een leegstaande betonfabriek. Ook deze evenementen worden betrokken in dit beleid en kunnen dus als grootschalig of kleinschalig worden beschouwd, met de daarbij behorende vergunningvoorschriften.

De ervaring leert dat evenementen in gebouwen over het algemeen kleinschalige evenementen zijn. Zodra in een gebouw activiteiten plaatsvinden waarvoor het gebouw eigenlijk niet bedoeld is dient hiervoor ook een (tijdelijke) gebruiksvergunning te worden aangevraagd, als deze al niet op het pand rust.

4.2.3. Beveiliging

De beveiligers bij evenementen moeten voldoen aan de eisen van de branchevereniging. Dit houdt in dat deze beveiligers opgeleid dienen te zijn tot minimaal Event Security Officer (ESO). Dat beveiligers tijdens evenementen minimaal ESO als opleiding met goed gevolg moeten hebben afgerond, is tevens vastgelegd in een wijziging van de “Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus” van de Minister van Justitie. De politie is op basis van deze circulaire alleen bevoegd om een legitimatiebewijs aan beveiligers af te geven, wanneer beveiligers Event Security Officer zijn of als zij hiervoor in praktijkopleiding zijn bij een erkend beveiligingsbedrijf.

 

De grootschalige evenementen dienen in ieder geval door specifiek opgeleide beveiligers beveiligd te worden in het belang van iedereen.

Uiteraard dient per grootschalig evenement, in overleg tussen de organisaties en de politie, bekeken te worden hoeveel gediplomeerde beveiligers noodzakelijk zijn. Dit gebeurt op basis van ervaringscijfers.

De inzet van politie is gericht op het publieke domein en niet primair op beveiliging van een grootschalig evenement. Als dit wel de wensen zijn van de diverse organisaties, dan zullen evenementen geen doorgang kunnen vinden op grond van veiligheidsrisico’s voor de openbare orde.

 

Ook bij kleinschalige evenementen kan als voorschrift in de vergunning worden opgenomen, dat er gecertificeerde beveiliging bij het evenement aanwezig moet zijn in verband met de openbare orde en veiligheid.

 

Indien cafés deelnemen aan evenementen, kan de gemeente aan horecaondernemers de verplichting opleggen om eigen beveiligingsbeambten te hebben bij de ingang van de horecagelegenheid.

4.2.4. Gebruiksvoorschriften

Op basis van de BrandBeveiligingsVerordening (hierna te noemen BBV) is een gebruiksvergunning verplicht bij bijvoorbeeld het plaatsen van een tent waar meer dan 50 personen in kunnen. Er worden brandveiligheidseisen gesteld aan bijvoorbeeld nooduitgangen, noodverlichting of een maximum bezoekersaantal. Het aanvragen van een gebruiksvergunning op basis van de BBV kan door middel van één (evenementen)formulier.

4.2.5. Calamiteitenplan

Aan de organisatoren van de meest risicovolle grootschalige evenementen, die bijvoorbeeld het hele dorp beslaan, wordt de verplichting opgelegd om een calamiteitenplan op te stellen. In dit plan worden de afspraken vastgelegd wie waar verantwoordelijk voor is en wat er wordt ondernomen in geval van een calamiteit. Zoals bijvoorbeeld de vastlegging van de rol van EHBO’ers of waar de eerste gewonden naar toegebracht gaan worden.

Naast deze uitwerking wordt ook een alarmeringsschema opgenomen met de aanspreekpunten van de organisaties, die Nederlands dienen te spreken, de belangrijkste namen en telefoonnummers van de personen die geïnformeerd dienen te worden bij een ramp, zowel van de organisatie als van de gemeente.

 

De organisatoren van de volgende evenementen dienen elk jaar een calamiteitenplan in:

 • -

  Ribs & Blues

 • -

  Heinose Pompdagen

 • -

  Stöppelhaene

 • -

  Hellendoorn rally in Luttenberg

 • -

  Helami feestweek

 

Op basis van ervaringen van voorgaande jaren of wijzigingen in een bestaand evenement, blijft het mogelijk ook aan andere organisatoren de verplichting van een Calamiteitenplan op te leggen.

4.2.6. Reclame

Met betrekking tot reclame dient nog het een en ander nader uitgewerkt te worden. Het onderwerp is te omvangrijk om in het evenementenbeleid op te nemen. De bedoeling is paragraaf 4.2.6. te gaan vervangen door een reclamenotitie. Voor de beleidsregels inzake reclame wordt verwezen naar bijlage 1 van deze evenementennota. Deze bijlage maakt integraal deel uit van de evenementennota, totdat de bijlage wordt vervangen door een reclamenotitie.

4.2.7. Kunststof glazen

Vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt wordt het gebruik van kunststof glazen als voorschrift opgenomen in de vergunning bij elk type evenement. De voordelen hiervan zijn: minder vuil op een evenemententerrein; minder afvalverwerkingskosten en meer veiligheid.

Overigens zou het uit milieu-overwegingen toe te juichen zijn als organisaties op vrijwillige basis overgaan op statiegeld kunststofbekers. In het kader van veiligheid blijft het bij alle evenementen verboden om glaswerk te gebruiken.

4.2.8. Grootschalige evenementen

Grootschalige evenementen zijn evenementen met de volgende kenmerken:

 • -

  versterkte muziek;

 • -

  afzetting erftoegangswegen1 en/of busroutes (uitgezonderd stroomwegen en ontsluitingswegen2), zie paragraaf 4.2.9;

 • -

  groot aantal bezoekers op één plaats en/of het gebruik van een tent (die mogelijkheid biedt aan minimaal 50 of meer bezoekers);

 • -

  minimaal één dagdeel (exclusief op- en afbouwen van het evenement);

 • -

  avondactiviteiten na 19.00 uur doordeweeks en na 22.00 uur op vrijdag en zaterdag;

 • -

  gevaarlijke sporten, zoals autoraces;

 • -

  kermisattracties;

 • -

  gebundelde vergunningen. Dit houdt in dat het gaat om vergunningen op basis van verschillende wetgeving. Zoals een gebruiksvergunning of een ontheffing Drank- en Horecawet naast de vergunning op basis van artikel 2.25, lid 1 uit de APV.

 

1 erftoegangswegen zijn wegen of straten met een verblijfsfunctie, zoals de Iepensingel.

2 Stroomwegen en ontsluitingswegen zijn wegen of straten met een verkeersfunctie, zoals de N35.

 

Aan deze kenmerken wordt een zwaarte toegekend zodat ze kunnen worden gewogen. Niet elk kenmerk zorgt voor evenveel belasting op de omgeving of neemt evenveel risico’s met zich mee. Door middel van de puntentoekenning vindt deze afweging plaats. Hieronder zijn aan elk kenmerk punten toegekend. Vervolgens wordt bekeken aan welke kenmerken een grootschalig evenement voldoet en welke score daaraan toegekend is. Op basis van de totaalscore wordt bekeken of een evenement grootschalig is of niet.

 

Kenmerken

punten

Versterkte muziek

Overdag tot 19.00 uur

‘s avonds

 

1

3

Afzetting

erftoegangswegenA

1 straat

2 straten

3 straten of meer

erftoegangswegen B

1 straat

2 straten

3 straten of meer

Afsluiten parkeervoorzieningen

Afzetting/omleiding busroutes

1 busroute

2 busroutes

3 busroutes of meer

 

 

1

2

3

 

1

1

1

2

 

1

2

3

Aantal bezoekers

Vanaf 500-1000

1000 en meer

en/of tent

1 of meer tenten (van 50 tot 750 bezoekers)

1 of meer tenten (750 tot 2000 bezoekers)

1 of meer tenten (>2000 bezoekers)

 

2

3

 

1

2

3

Aantal dagen

1 dag

2 dagen

3 dagen of meer

 

1

2

3

Avondactiviteiten

na 19 uur doordeweeks en zondag

na 22 uur op vrijdag en zaterdag

 

2

2

Gevaarlijke sport

6

Kermisattractie(s)

2

Gebundelde verg.

Gebruiksvergunning gebouw

of Zondagswet

of ontheffing D&H

 

1

1

1

Een evenement bestaat altijd uit een combinatie van de bovenstaande kenmerken. Een evenement bestaat over het algemeen uit tenten, bezoekers en muziek. Daarnaast is vaak sprake van een gebundelde vergunning en verkeersmaatregelen.

 

Als er 11 punten of meer worden behaald is het evenement grootschalig.

 

Op dit moment worden in 2008 de onderstaande bekende evenementen als grootschalig beschouwd op grond van de bovenstaande omschrijving en de puntentelling:

Grootschalig zijn:

 • *

  Broekland

  • -

   Kôle Kermse (half maart)

  • -

   Broeklanderfeest (eind juli)

  • -

   Broekrock (begin september)

 • *

  Heeten

  • -

   Treffers Weidefeesten (half april)

  • -

   Tentfeest Schoonheten (begin mei)

  • -

   Volksfeesten Heeten (derde week juni)

  • -

   Ponymarkt/Helami (eind september)

 • *

  Heino

  • -

   Koninginnedag (eind april)

  • -

   Pompdagen (derde week van augustus)

  • -

   Autorodeo (eind augustus)

 • *

  Lierderholthuis

  • -

   Feestweekend (begin juli)

 • *

  Luttenberg

  • -

   Paasparty (1e Paasdag: maart/april)

  • -

   Autorodeo (mei)

  • -

   In 2008: (Internationaal treffen Goldwingclub Holland) (mei)

  • -

   Lil’hill popfestival (half juli)

  • -

   Kinder- en Volksfeest (derde week van augustus)

  • -

   Hellendoorn rally (half september)

 • *

  Mariënheem

  • -

   Mariënheem timmert aan de weg (april)

  • -

   Midzomerfeesten (derde week van juni)

 • *

  Nieuw Heeten

  • -

   Bouwvakfeesten (derde week van augustus)

 • *

  Raalte

  • -

   Carnaval (in februari/maart)

  • -

   Voorjaarskermis (in april)

  • -

   Ribs&Blues (met Pinksteren: in mei of juni)

  • -

   Salland Festival (in juni)

  • -

   Stöppelhaene (eind augustus)

 

Publicatie

De verlening van alle (grootschalige) evenementenvergunningen wordt gepubliceerd.

4.2.9. Erftoegangswegen

In het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan wordt een indeling gemaakt van de wegen/straten in de gemeente naar de functie van de weg.

Op basis van de indeling is het niet wenselijk om de stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen af te sluiten. Het afsluiten van een erftoegangsweg B zal niet vaak tot problemen leiden, maar een erftoegangsweg A kan wellicht ook tot bereikbaarheidsproblemen leiden bij een eventuele afsluiting. In de onderstaande tabel staat de specifieke score voor elk type weg/straat.

 

score per afsluiting type straat

Aantal

Stroomweg

Gebiedsontsluitingsweg

Erftoegangsweg A

Erftoegangsweg B

1 straat

11

11

1

1

2 straat

11

11

2

1

3 straat

11

11

3

1

Naast deze straten wordt ook aan het afsluiten van parkeervoorzieningen een score toegekend. Het gaat daarbij dan om de volgende parkeerplaatsen in Raalte-dorp:

 • -

  Domineeskamp;

 • -

  Herenhof;

 • -

  Molenhof;

 • -

  Klompenmakershof;

 • -

  Schapenstraat.

 

Het is wenselijk om slechts de erftoegangswegen A en B in beperkte mate af te sluiten.

4.2.10. Aantal evenementen

Bovenstaande grootschalige evenementen leiden tot weinig klachten. Genoeg reden om het huidige aantal evenementen als uitgangspunt te nemen. Dit niveau lijkt de leefbaarheid niet aan te tasten.

Eén van de uitgangspunten van de evenementennota is dat het aantal grootschalige evenementen aan een maximum is gebonden. Er is gekozen voor de indeling per kern omdat de inwoners van een kern in principe ook de belasting van een evenement ervaren. Er is een maximum aan het aantal grootschalige evenementen gesteld, omdat veel inwoners er weliswaar plezier aan beleven, maar tegelijkertijd evenementen ook overlast met zich meebrengen. Met het gestelde maximum kunnen de huidige evenementen doorgaan. Daarnaast is het belangrijk dat er - binnen bepaalde kaders - ruimte is voor nieuwe initiatieven.

 

Om ervoor te zorgen dat zowel de mogelijke overlast beperkt blijft en er spreiding over de (evenementen)terreinen ontstaat, wordt een maximum aan grootschalige evenementen per dorp per maand en per terrein toegewezen.

 

Uitgangspunt op basis van het huidig niveau is maximaal 7 grootschalige evenementen in Raalte-centrum en daarnaast 7 grootschalige evenementen per buurtdorp.

Wat onder het centrum van Raalte wordt verstaan, is aangegeven in bijlage 3.

 

Verder gelden de volgende regels:

 • -

  In beginsel maximaal één grootschalig evenement per maand per evenemententerrein per buurtdorp;

 • -

  In beginsel maximaal één grootschalig evenement per maand in het centrum van Raalte-dorp;

 • -

  12 dagen aan grootschalige evenementen per evenemententerrein;

 • -

  Voor de Domineeskamp en de Grote Markt/De Plas gelden andere regels, die hieronder verder worden uitgewerkt;

 • -

  Opbouw- en afbouw van het evenement telt niet mee in het aantal dagen.

   

De telling van dagen op een evenemententerrein

In sommige gevallen wordt een dag niet meegeteld als grootschalig “evenementendag” bij een evenement dat wel als grootschalig is aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is de Helami feestweek, waarin op een dag gedurende deze feestweek geen activiteiten plaats vinden in de feesttent. Deze dag wordt dan niet meegesteld als dag op het evenemententerrein. Er vindt veel minder belasting op de omgeving plaats. Zodra er sprake is van versterkt geluid wordt de dag, ongeacht of het evenement op die dag verder als grootschalig of kleinschalig zou worden aangemerkt, altijd meegeteld als grootschalig.

 

Het verschil tussen één grootschalig evenement per maand per evenemententerrein voor de buurtdorpen en één grootschalig evenement per maand in het centrum van Raalte-dorp

 

In Raalte-centrum vinden de meeste evenementen plaats en is de behoefte aan duidelijke kaders het grootst. Gelet op de bezetting op de Domineeskamp, is het wenselijk om in het centrum van Raalte-dorp het aantal grootschalige evenementen te begrenzen tot in beginsel één grootschalig evenement per maand. Zou dat principe losgelaten worden, dan zou bijvoorbeeld naast een grootschalig evenement op de Domineeskamp in dezelfde maand ook nog een grootschalig evenement op de Grote Markt kunnen plaats vinden. De belasting op de omgeving wordt dan te groot, omdat de Domineeskamp en de Grote Markt dichtbij elkaar liggen.

 

Buiten het centrum van Raalte is de begrenzing van het aantal grootschalige evenementen niet direct noodzakelijk. Ruimte voor nieuw initiatief is ook belangrijk. Enige voorzichtigheid is hierbij wel geboden. Is er sprake van een eenmalig evenement of wil men dit elk jaar organiseren?

Mocht blijken dat door het niet direct reguleren er veel aanvragen binnenkomen op terreinen buiten het centrum van Raalte, dan kan ten aanzien van dit gebied een beleidsregel worden opgesteld.

 

Voor de buurtdorpen geldt dat de terreinen waarop evenementen worden gehouden, vaak verder uit elkaar liggen. De belasting op de omgeving wordt dan dus meer gespreid. Als in dezelfde maand men op een heel ander terrein een grootschalig evenement wil organiseren, kan deze mogelijkheid daarom geboden worden.

 

De keuze voor 12 dagen aan grootschalige evenementen per evenemententerrein

Door het maximum aantal dagen op 12 te stellen, kunnen het huidige aantal evenementen (uitgaande van 2007) doorgang vinden. Tegelijkertijd wordt, door een maximum te stellen, een stuk zekerheid voor omwonenden geboden. Men weet van tevoren hoeveel dagen aan grootschalige evenementen op een evenemententerrein worden toegestaan.

 

Domineeskamp: en de Grote Markt/de Plas

 

Voor de Domineeskamp en de Grote Markt/de Plas gelden andere regels.

 

Op de Domineeskamp vonden in 2007 op 19 dagen grootschalige evenementen plaats. Op basis van de vastgestelde evenementennota, die per 1 juli 2006 is ingegaan, mochten er op 20 dagen grootschalige evenementen plaats vinden en was er dus nog ruimte voor één dag. Er zijn eind 2006 en in 2007 verzoeken ingediend om nieuwe grootschalige evenementen te mogen organiseren, met name op de Domineeskamp. De Domineeskamp is namelijk in veel opzichten een unieke locatie. Het is een groot terrein, waar makkelijk meerdere feesttenten geplaatst kunnen worden, aan de rand van het winkel- en uitgaanscentrum.

Het is aanvaardbaar om op de Domineeskamp meer grootschalige evenementen toe te staan dan op de evenemententerreinen in de buurtdorpen:

 • -

  Het is historisch zo gegroeid dat er reeds op 19 dagen grootschalige evenementen op de Domineeskamp plaats vinden.

 • -

  In Raalte-dorp zijn meer inwonenden dan in de buurtdorpen, waardoor er in verhouding ook meer georganiseerd zou moeten kunnen worden.

 • -

  Raalte-dorp vervult een centrumfunctie binnen de gemeente en binnen de Sallandse regio.

 • -

  Er bestaat draagvlak bij het merendeel van de bevolking voor de Domineeskamp als evenemententerrein.

 

Er is op 5 maart 2008 een bijeenkomst gehouden met de omwonenden van de Domineeskamp. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er bij een groot deel van de omwonenden draagvlak bestaat voor de Domineeskamp als evenemententerrein. Wel is er aandacht nodig voor het beperken van overlast, met name op het terrein van geluid.

 

Voor de Domineeskamp geldt:

 • -

  Er wordt 20 dagen aan grootschalige evenementen toegestaan met een maximale geluidnorm van 85 dB(A).

 • -

  In 2007 waren van die 20 dagen al 19 dagen bezet. Voor de dag die overblijft met de maximale geluidnorm van 85 dB(A), geldt dat deze dag niet tot uitbreiding van een bestaand evenement mag leiden.

 • -

  Daarnaast worden 10 dagen grootschalige evenementen toegestaan met een geluidnorm van 75 dB(A).

 • -

  Aan kleinschalige evenementen op de Domineeskamp is geen maximum gesteld. Wel geldt dat zij uiterlijk tot 23.00 uur mogen duren.

 

Voor 20 dagen op de Domineeskamp geldt dus de geluidnorm van 85 dB(A). Dit geldt (anno 2008) in ieder geval voor de voorjaarskermis, Ribs & Blues, het Salland Festival en Stöppelhaene.

 

Aan het aantal kleinschalige evenementen op de Domineeskamp is geen maximum gesteld. De achterliggende gedachte is dat er op dit moment geen noodzaak is dit te reguleren. De aanvragen voor kleinschalige evenementen op de Domineeskamp zijn met name markten en braderieën. Dit soort evenementen brengen verhoudingsgewijs weinig overlast met zich mee.

 

De Grote Markt/de Plas

Voor de Grote Markt/de Plas gelden de volgende regels:

 • -

  Er kunnen maximaal 4 avonden per maand vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur evenementen met versterkt geluid plaats vinden, ongeacht of deze evenementen kleinschalig of grootschalig zijn.

 • -

  Overdag wordt er geen beperking opgelegd aan het aantal kleinschalige evenementen.

 • -

  4 dagen per jaar mag er versterkt geluid tot 01.00 uur worden gemaakt. Deze 4 dagen worden toegekend aan Stöppelhaene.

 

Waarom is er de grens van 4 avonden per maand (van 19.00 uur-23.00 uur)?

Op de Grote Markt/de Plas mogen hooguit 4 avonden (vanaf 19.00 uur-23.00 uur) per maand evenementen met versterkt geluid plaats vinden. Er is dus een keuze gemaakt om specifiek voor de Grote Markt/de Plas dit meer te begrenzen dan op andere locaties binnen de gemeente het geval is. Doordat de Grote Markt/de Plas een omsloten plein met terrassen is, leent het zich goed voor het houden van kleinschalige evenementen, zoals het houden van een muziekvoorstelling. Aangezien aan de Grote Markt/de Plas ook mensen wonen (directe bebouwing aan het evenemententerrein zelf), is het van belang de omwonenden zekerheid te bieden van een totaal aantal avonden per maand dat versterkte muziek wordt toegestaan.

 

Voor 4 dagen per jaar geldt dat er versterkte muziek tot 01.00 uur mag worden gemaakt. Stöppelhaene heeft – historisch gezien - altijd de gelegenheid gekregen tot 01.00 uur versterkte muziek te mogen maken op Grote Markt/de Plas. Stöppelhaene is een evenement dat breed gedragen wordt onder de lokale bevolking. Het wordt daarom aanvaardbaar geacht voor Stöppelhaene een uitzondering te maken wat de eindtijd van evenementen op de Grote Markt/de Plas betreft.

 

In bijlage 2, geluidbeleid in evenementennota, staat op pagina 5 bovenstaande uitleg, wat qua geluid is toegestaan, schematisch afgebeeld. Voor een verdere uitleg hoe deze geluidnorm tot stand is gekomen, wordt verwezen naar bijlage 2 van deze nota. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze nota.

4.2.11. Kleinschalige evenementen

Veel kleinschalige evenementen zijn zo klein van aard of standaard dat deze evenementenaanvragen ook eenvoudiger afgehandeld kunnen worden. Dit komt ook de doorlooptijd ten goede. Ook is hierbij van belang dat er zo een terugtredende overheid ontstaat bij zaken waar bewoners zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.

 

Door middel van een aanvraagformulier kleinschalig evenement onder bijvoeging van standaardvoorschriften, worden deze evenementen toegestaan.

Veel regels zijn van algemene aard en zijn landelijk vastgesteld. Bij het opvragen (ook digitaal) van een aanvraagformulier voor een kleinschalig evenement zullen de algemene voorschriften bij het aanvraagformulier worden gevoegd. Tijdens het evenement moet de organisator de verleende vergunning en de voorschriften kunnen tonen.

 

Bij deze kleinschalige evenementen wordt aan de betrokken disciplines slechts een afschrift van de vergunning gezonden. De verantwoordelijke ambtenaar kan zelf de situatie inschatten of desgewenst advies vragen aan de desbetreffende disciplines.

4.2.12. Meldingen

Buurtfeesten (artikel 2.24 en 2.25 van de APV) zijn meldingsplichtig. Hiermee wordt bedoeld dat de voorwaarden waaraan een evenement moet voldoen, opgenomen zijn in de APV. Daarnaast zijn snuffelmarkten zoals gedefinieerd in artikel 5.22 van de APV (in een inrichting, binnen) meldingsplichtig. Tegen een melding staat geen bezwaar en beroep open.

4.2.13. Gelijktijdige evenementen

Elk jaar vinden in een weekend wel meerdere grootschalige evenementen gelijktijdig plaats binnen de gemeente of binnen de politieregio IJsselland. Gelet op de noodzakelijke handhaving door de politie kan zij advies uitbrengen over dit soort situaties. Ook de GHOR kan in dit soort situaties adviseren. De burgemeester heeft vanwege zijn bevoegdheden altijd het recht om één of meerdere evenementen toe te staan of gemotiveerd te weigeren. Uiteraard kunnen de organisaties ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de evenementen niet tegelijk plaatsvinden.

4.2.14. Uitgifte van terrein

Indien een evenement wordt georganiseerd, is er maar één partij voor de gemeente. Er zal op de dag van een grootschalig evenement voor het gebied waar dat evenement plaatsvindt slechts één vergunning worden gegeven aan één organisatie in een bepaald dorp. Dus indien iemand of een andere organisatie wil deelnemen aan of profiteren van een evenement, dient deze bij de organisatie van het evenement te zijn.

Dit geldt dus ook voor een terras. Als tijdens een evenement een horecaondernemer in dat betreffende gebied zijn of haar terras anders wil gebruiken dan terras (lees: stoelen met tafels), bijvoorbeeld muziek ten gehore brengen, dan dient men deze aanvullende vergunning via de organisatie van het evenement aan te vragen.

De verantwoordelijkheid voor de activiteiten ligt bij de vergunning- of ontheffinghouder, dus bij de organisatie. De horecaondernemer blijft de zeggenschap over het eigen terras houden en blijft verantwoordelijk voor de normale invulling van het terras. Aan een horecaondernemer hoeft in ieder geval niet de verplichting te worden opgelegd om gecertificeerde beveiligers in te schakelen, zolang er geen sprake is van uitbreiding van de terrasvergunning met andere activiteiten.

4.2.15. Verkeersregelaars

De gemeente is gebonden aan landelijke regelgeving. Op grond van deze regelgeving kan een verkeersregelaar slechts voor één evenement worden aangesteld. De verkeersregelaars dienen door de politie te worden opgeleid en worden vervolgens door de burgemeester aangesteld.

4.2.16. Uitzondering

In bijzondere gevallen is de burgemeester bevoegd om te beslissen dat een uitzondering wordt gemaakt op de regels voor het houden van evenementen (bijvoorbeeld andere eindtijd, locatie of anderszins). Niet elk evenement is altijd lang van tevoren te voorzien. Het beleid zou te star zijn als er geen uitzondering kan worden gemaakt voor onverwachte en niet-planbare festiviteiten. Naar het oordeel van de burgemeester kan bezien worden of de festiviteit tot een uitzondering behoort.

De toegevoegde waarde van het evenement kan dan groter zijn dan de overlast ervan. Andere voorbeelden kunnen zijn de massale viering van een olympisch sportsucces of massale inzameling van geld of goed vanwege een grote ramp.

Het gaat hier echter nadrukkelijk om niet eerder te voorspellen bijzondere gebeurtenissen van eenmalige aard, die bedoeld zijn voor alle lagen van de samenleving.

4.2.17. Toetsing aan bestemmingsplan

Binnen de gemeente zijn binnen de bebouwde kom de meeste evenemententerreinen meegenomen in de bestemmingsplannen, twee uitzonderingen daargelaten. Meestal is het in de bestemmingsplannen meegenomen in de verblijfdoeleinden. Buiten de bebouwde kom zijn de evenemententerreinen nog niet in de bestemmingsplannen meegenomen.

In het Besluit ruimtelijke ordening is een regeling opgenomen over het gebruik van terreinen voor evenementen. Er wordt de mogelijkheid geboden aan het college van B&W om ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Vrijstelling kan verleend worden voor een jaarlijks terugkerend evenement, met een maximum van drie per jaar en met een duur van ten hoogste zeven dagen per evenement. Een mogelijkheid zou zijn om voor de evenementen die in het buitengebied plaats vinden, op basis van artikel 3.23 van het Besluit ruimtelijke ordening vrijstelling te verlenen.

4.2.18. Circussen

Circussen kunnen door hun bijzondere karakter moeilijk ondergebracht worden in kleinschalige of grootschalige evenementen en worden als een aparte categorie beschouwd. Uiteraard zijn alle voorschriften zoals die bij een evenement gelden van toepassing.

 

Circussen vinden in Raalte-dorp de laatste jaren plaats op het terrein naast Carinova (het voormalige Vitens-terrein). In 2008 kan hier ook weer een circus plaats vinden. In de toekomst kan dit terrein mogelijk nodig zjin voor ontsluiting van het Raan II, in ieder geval in verband met de werkzaamheden. Op langere termijn kan het terrein mogelijk ook niet meer gebruikt worden vanwege de verdieping van de N35.

Elk jaar zal dus opnieuw onderzocht moeten worden of er op het terrein een circus geplaatst kan worden.

De Domineeskamp wordt vanwege de reeds bestaande belasting op dit evenemententerrein uitgesloten als terrein voor een circus.

 

Wanneer er een geschikt terrein voor handen is, kan er in elk dorp binnen de gemeente één circus per jaar plaats vinden.

4.2.19. Markten en braderieën

Er komen regelmatig aanvragen binnen van exploitanten van markten en braderieën. Het betreffen vaak aanvragen van “normale” markten, waar producten worden aangeboden die vergelijkbaar zijn met de weekmarkten. Deze markten hebben in verhouding weinig toegevoegde waarde, terwijl ze wel extra belasting op de omgeving geven en meer inzet van beperkte ambtelijke capaciteit vergen. Tegelijkertijd is het wenselijk om mogelijkheden te bieden aan lokale initiatieven en voor braderieën en markten die een aanvulling kunnen zijn op het bestaande aanbod.

 

Daarom wordt hieronder gedefinieerd aan welke braderieën en markten vergunning kan worden verleend.

 

Voor een braderie kan vergunning worden verleend wanneer het onder de volgende definitie valt:

Een feestelijke activiteit waarbij verkopers en particulieren door middel van een marktkraam of andere uitstallingen, aan een straatverkoop deelnemen. Het accent van de braderie ligt op vermaak. Daarnaast is het kenmerk van een braderie dat deze georganiseerd wordt door locale winkeliers of dat zij een substantieel aandeel hebben in de braderie zelf.

 

Voor een markt (niet zijnde een weekmarkt,zoals vastgelegd in afdeling 10 van de APV) kan vergunning worden verleend wanneer deze onder de volgende definitie valt:

De markt wordt georganiseerd door een organisatie met een maatschappelijk doel zoals bijvoorbeeld een sportvereniging of culturele stichting, of de markt heeft een belangrijke culturele of toeristische meerwaarde voor de gemeente.

4.2.20. Sanctiebeleid

In het algemene artikel van de APV (artikel 1.6) staat het volgende:

“De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als (…) de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen (…) en als van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn.”

 

Dit houdt dus onder andere in dat een evenementenvergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien sprake is van een overtreding van de voorschriften uit de vergunning. Daarnaast staat in ieder geval in elke evenementenvergunning opgenomen dat het college zich het recht voorbehoudt nadere voorschriften te stellen.

 

Naast deze overtreding staat hieronder een niet-limitatieve opsomming van denkbare overtredingen:

 • 1.

  Houden van een evenement zonder vergunning en/of ontheffing.

 • 2.

  Overschrijden van het sluitingsuur (van zowel muziek als etenswaren verkoop).

 • 3.

  Aantasten van de openbare orde.

 

In bepaalde gevallen wordt afgezien van handhaving door de burgemeester omdat de consequenties van beëindiging voor de openbare orde naar verwachting ernstiger zijn dan het laten voortduren van de overtreding. Bijvoorbeeld in gevallen dat grote groepen mensen al aanwezig zijn. Goede rapportage is van belang. Indien noodzakelijk kan de politie naar bevind van zaken optreden.

 

Afhankelijk van de aard en de soort overtreding zullen achtereenvolgens de volgende maatregelen worden genomen:

 • 1.

  de evenementenorganisatoren worden uitgenodigd voor een gesprek;

 • 2.

  er volgt een schriftelijke waarschuwing;

 • 3.

  de burgemeester verbindt strengere voorschriften aan de vergunning voor het komende jaar;

 • 4.

  het evenement wordt niet meer toegestaan.

 

Na een tweede overtreding kan in principe al geen vergunning meer worden verleend. Van belang is dat hierbij gekeken wordt naar de aard en omvang van de overtreding.

 

Dit laat onverlet dat de burgemeester vanwege het spoedeisende karakter van een overtreding of gebeuren direct een evenement kan stilleggen.

 

Indien een aanvraag voor een grootschalig evenement te laat wordt ingediend, kan er geen beoordeling plaatsvinden. Daardoor kan er ook geen vergunning worden verleend. De organisator zal hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij eventuele doorgang zal het evenement worden stilgelegd.

Bij een te late indiening van een aanvraag voor een kleinschalig evenement zal geen stillegging plaatsvinden, maar zullen de bovengenoemde maatregelen worden gehanteerd.

 

Aan de handhaving in relatie tot evenementen, zal aandacht besteed worden in de handhavingsnotitie. Handhaving ten aanzien van de gestelde geluidnormen is hierin een belangrijk onderdeel, maar ook andere aspecten zullen aan bod komen.

Hoofdstuk 5. Overgangsbepaling

De datum van afgifte van de vergunning is bepalend of de evenementennota van 24 mei 2006 van toepassing is of de evenementennota 2008.

Bijlage 1 RECLAMEBELEID INZAKE EVENEMENTEN

De grondslag voor het verlenen van (tijdelijke) vergunningen in het kader van evenementen is artikel 2.10 van de APV.

 

Borden langs invalswegen van Raalte-dorp en Heino

Organisaties van zowel kleinschalige als grootschalige evenementen kunnen in Raalte-dorp reclame maken door middel van de vijf borden langs invalswegen van Raalte-dorp. Deze borden worden beheerd door de VVV. De eventuele inkomsten uit deze borden komen ten goede van de VVV. Organisatoren van evenementen die buiten de gemeente plaats vinden, kunnen ook gebruik maken van deze borden. Bij veel gelijktijdige aanvragen mag voorrang worden gegeven aan de evenementen die binnen de gemeente Raalte plaats vinden. Overigens zijn Carnavalsvereniging ‘de Stöppelkaters’ en stichting Stöppelhaene eigenaar van vier van de vijf borden. Vier weken voorafgaand aan hun evenement hebben zij het alleenrecht op deze vier borden.

Daarnaast kunnen organisatoren van zowel kleinschalige als grootschalige evenementen gebruik maken van de borden die bij de invalswegen van Heino staan.

 

Reclameborden rondom lantaarnpalen

Per organisatie van grootschalige evenementen binnen de gemeente Raalte (waaronder ook een circus en een kermis), ideële instelling en organisatie met een ideëel doel per dorp (binnen de bebouwde kom) is het mogelijk om maximaal 10 borden rond lantaarnpalen te plaatsen onder de voorschriften zoals vermeld in de bijlage. Voor organisaties van kleinschalige evenementen geldt dat zij maximaal 5 borden mogen plaatsen.

 

In totaal zullen maximaal 6 vergunningen voor borden rondom lantaarnpalen tegelijkertijd worden afgegeven.

 

De vergunning voor het plaatsen van reclameborden rondom lantaarnpalen zal in ieder geval onder de volgende voorschriften worden verstrekt:

 

 • 1.

  Er mogen geen borden worden geplaatst nabij kruisingen of voetgangersoversteekplaatsen, of aan verkeersborden, bomen en dergelijke. Gelet op het reclamebeleid wordt er ook geen toestemming verleend voor het plaatsen van reclameborden op overige locaties dan rond lantaarnpalen in de gemeente Raalte (zoals in bermen, plaatsnaamborden of op particulier terrein).

 • 2.

  De borden worden zodanig geplaatst dat het verkeer, zoals fietsers en voetgangers, niet worden gehinderd.

 • 3.

  De borden mogen tien dagen voorafgaand aan … (eerste dag van evenement) worden geplaatst en dienen uiterlijk twee dagen na … (laatste dag van evenement) te zijn verwijderd.

 

Spandoeken

Er kan vergunning worden aangevraagd voor het ophangen van spandoeken om reclame te maken voor een evenement. Voor spandoeken geldt dezelfde termijn als voor de plaatsing van reclameborden. Er mogen maximaal 3 spandoeken per dorpskern worden opgehangen. In totaal zullen maximaal 2 vergunningen tegelijkertijd worden afgegeven. Er wordt vanwege het uiterlijk aanzien van de gemeente in ieder geval alleen vergunning verstrekt, wanneer het voorbedrukte spandoeken betreft. Daarnaast kan het college op basis van artikel 2.10 van de APV aanvullende voorschriften stellen.

 

Voor ideële instellingen of organisaties met een ideëel doel is het ook mogelijk een vergunning te verkrijgen voor het ophangen van spandoeken. In de reclamenotitie zullen hiervoor beleidsregels moeten worden opgesteld.

 

Er zullen in ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden aan het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een spandoek:

 • 1.

  Voor het plaatsen van spandoeken, is toestemming nodig van de eigenaar van de grond/het pand.

 • 2.

  De spandoeken worden zo aangebracht dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt of er verkeersonveilige situaties ontstaan. In ieder geval worden er geen spandoeken nabij kruisingen geplaatst.

 • 3.

  Bij het plaatsen van spandoeken boven de rijbaan wordt een minimale doorrijhoogte van 4.50 meter in acht genomen.

 • 4.

  De spandoeken mogen tien dagen voorafgaand aan … (datum evenement) worden geplaatst en dienen uiterlijk twee dagen na … (datum evenement) te zijn verwijderd.

 

Het verbod om reclame te maken in het buitengebied blijft gehandhaafd.

Bijlage 2 GELUIDBELEID

Inleiding

In de gemeente Raalte vinden tal van evenementen plaats op diverse locaties, verspreid over de gemeente. Op de meeste locaties vinden jaarlijks slechts één of enkele evenementen plaats. De evenementen die in de kern van Raalte worden georganiseerd, vinden grotendeels plaats op twee locaties. Dit zijn de parkeerterreinen van de Domineeskamp en het plein dat wordt gevormd door de Grote Markt en de Plas. De Domineeskamp is een aantrekkelijke locatie voor de grotere evenementen, zoals Stöppelhaene, Ribs & Blues, Salland festival en de kermis. De Grote Markt/De Plas wordt met name wordt gebruikt voor activiteiten die bij de centrumfunctie van Raalte horen. Voorbeelden hiervan zijn de viering van Koninginnedag, Stöppelhaene, Goede Maatjes met Raalte en de modeshow.

Voor de omwonenden van al deze locaties zullen de activiteiten een bepaalde mate van hinder of overlast veroorzaken, waaronder geluidhinder. In 2006 is een evenementenbeleid vastgesteld, dat eind 2007, begin 2008 is geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het beleid op bepaalde onderdelen aangepast, waaronder het geluidsaspect. In deze bijlage wordt dit aspect nader uitgewerkt.

 

Doel geluidbeleid

Met het geluidbeleid wordt beoogd om overmatige geluidhinder door muziekgeluid tijdens evenementen voor omwonenden van evenementenlocaties in de gemeente Raalte te voorkomen.

Bij evenementen in de open lucht (inclusief tenten) is een zeker mate van geluidhinder onvermijdelijk.

Het uitgangspunt ten aanzien van geluid is dan ook niet dan niemand geluidhinder mag ondervinden. Belangrijk is dat geluidhinder bij evenementen beheersbaar wordt en dat overmatige geluidhinder wordt voorkomen. Door geluidnormen te hanteren voor muziekgeluid is duidelijk dat bij overschrijding daarvan sprake is van overmatige geluidhinder.

Het grote aantal evenementen in de gemeente leidt tot op heden slechts tot een beperkt aantal klachten over geluidhinder. Dit zal mede voortkomen uit de doorgaans grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de evenementen.

 

Voorkomen overmatige geluidhinder van muziek

Voor (geluid)overlast van evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Aan gemeenten de taak om tot een evenwichtig evenementenbeleid te komen om overlastproblemen te kunnen beheersen.

Om overmatige geluidhinder tijdens evenementen te voorkomen is een aantal zaken van belang:

 • -

  Aantal evenementen per locatie

 • -

  De ligging van de locaties en het karakter van de directe omgeving (bijv. een dorpsplein of een weiland in het buitengebied)

 • -

  Karakter van de evenementen, passend bij de aard van de (woon)omgeving

 • -

  Tijdsduur van het muziekgeluid (begin- en eindtijden)

 • -

  Maximaal toegestaan geluidniveau

 • -

  Duidelijkheid over de handhaving

Door deze zaken zoveel mogelijk vast te leggen in het evenementenbeleid en door omwonenden tijdig en goed te informeren over een te houden evenement zal de acceptatie groter en de hinderbeleving lager zijn. Daarbij is het ook van belang dat de gemaakte afspraken en de gedane toezeggingen worden nagekomen. Handhaving is dus een belangrijke factor.

Bij de afweging over de toelaatbaarheid van evenementen op de verschillende locaties is daarom niet alleen naar de hinder van het te beoordelen evenement gekeken, maar ook is aandacht geschonken aan de totale hinderbelasting die wordt ondervonden gedurende een heel jaar.

 

Geluidbeleid tot nu toe

In 2004 is de nota “Geluidbeleid voor activiteiten op de Grote Markt en De Plas te Raalte” vastgesteld.

Deze nota beperkte zich tot de activiteiten op de Grote Markt, omdat daar de noodzaak voor een beperking van overmatige hinder het grootst was. Dit plein wordt omsloten door hoge gevelwanden met diverse (boven)woningen, waardoor relatief hoge geluidniveaus op de gevels voorkomen. Dit is bevestigd door de geluidmetingen die tijdens de Stöppelhaene van 2003 zijn uitgevoerd rond alle podia, feesttenten en de kermis in het centrum van Raalte.

Bij de totstandkoming van de Evenementennota in 2006 is het geluidbeleid voor de Grote Markt/De Plas daarin opgenomen en tevens uitgebreid naar de locatie Domineeskamp. Deze locatie is het meest geschikt is voor de grotere evenementen. De laatste jaren is de druk op deze locatie toegenomen doordat bestaande evenementen groeien (bijv. Ribs & Blues) en er verzoeken bij de gemeente komen voor nieuwe evenementen. Op basis hiervan en de evaluatie van de evenementennota in 2007/2008 is gebleken dat het geluidbeleid, zoals dat nu in de evenementennota is opgenomen bijgesteld moet worden. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met geluid bij evenementen. Voorbeelden hiervan zijn een enquête onder de aanwonenden van de Grote Markt/De Plas (2005) en een nauwe samenwerking met Stichting Stöppelhaene bij het uitvoeren van geluidmetingen tijdens de afgelopen jaren. Ook met organisatoren van andere evenementen is de afgelopen jaren intensief overleg geweest over het uitvoeren van het geluidbeleid. De omwonenden van de Domineeskamp zijn begin maart 2008 uitgenodigd om hun ervaringen tijdens de evenementen kenbaar te maken. Ook deze informatie is betrokken bij de aanpassing van het geluidbeleid bij evenementen.

 

Wijzigingen van huidig geluidbeleid

In het huidige geluidbeleid is voor de Domineeskamp en de Grote Markt/De Plas een geluidnorm van 85 dB(A) van toepassing tijdens evenementen in de avond- en nachtperiode (01.00 uur is de eindtijd voor muziek). In de dagperiode geldt er dus geen geluidnorm. Bovendien zijn per locatie vier dagen per jaar uitgezonderd van de geluidnorm. Op beide punten wordt het geluidbeleid aangepast.

 

4 dagen zonder geluidnorm schrappen

In het huidige evenementenbeleid geldt er de geluidnorm van 85 dB(A) niet op 4 dagen per kalenderjaar. Tijdens deze dagen geldt er formeel geen enkele geluidbeperking. Juridisch gezien is deze uitzondering lastig te motiveren. Uit de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren blijkt dat zowel op de Grote Markt/De Plas als op de Domineeskamp aan de gehanteerde geluidnorm van 85 dB(A) kan worden voldaan. Om deze redenen wordt de uitzondering voor 4 dagen uit het evenementenbeleid verwijderd.

 

Geluidnorm opnemen voor de dagperiode

In het huidige evenementenbeleid geldt er geen geluidnorm in de dagperiode. De reden hiervoor was dat het meeste muzieklawaai tijdens evenementen in de avond-/nachtperiode optreedt. Ook zal in deze perioden het muziekgeluid als meest hinderlijk worden ervaren.

Het doel van het geluidbeleid bij evenementen (voorkomen van overmatige geluidhinder) geldt natuurlijk ook voor de dagperiode. Ook hier speelt het juridische aspect een rol. Op basis van de opgedane ervaringen met het geluidbeleid in de afgelopen jaren wordt ook in de dagperiode een geluidnorm van 85 dB(A) opgenomen. Voor de meeste evenementen zal het opnemen van deze geluidnorm niet tot beperkingen leiden, maar voor de omwonenden van deze locaties geeft het wel meer duidelijkheid.

 

Motivatie geluidnorm

De nota van Inspectie Milieuhygiëne Limburg (1996) “Evenementen met een luidruchtig karakter” is bij de totstandkoming van de normstelling betrokken. Uitgangspunt in deze nota is het voorkomen van spraakverstoring (dag- en avondperiode) en slaapverstoring (nachtperiode). In nota wordt een norm voorgesteld van maximaal 75 dB(A) in de dag- en avondperiode en max. 70 dB(A) in de nachtperiode.

Op basis van de nota van de Inspectie zou in Raalte vrijwel geen enkel evenement met versterkte muziek kunnen worden georganiseerd, vanwege overschrijding van de normen. Dit is door eigen geluidmetingen vastgesteld. Ook zie je dat veel andere gemeenten hogere normen hanteren, omdat de door de Inspectie voorgestelde aanpak en normstelling in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt. Op basis van onze ervaringen met het gevoerde geluidbeleid en meetresultaten over meerdere jaren in relatie tot het aantal omwonenden dat klachten indient, is een geluidnorm van 85 dB(A) voor de twee locaties in Raalte-dorp reëel.

De ervaring met de geluidnorm van 85 dB(A) had betrekking op de avond- en nachtperiode. Een lagere norm voor deze perioden zal voor omwonenden misschien wenselijk zijn, maar is in de praktijk niet realistisch gebleken. Nu voor de dagperiode ook een geluidnorm wordt opgenomen, is de norm van 85 dB(A) voldoende om evenementen mogelijk te maken. Het toelaten van meer geluidhinder wordt als onwenselijk beschouwd.

De geluidnorm van 85 dB(A) wordt aanvaardbaar geacht in combinatie met andere maatregelen de van toepassing zijn. Het aantal (grootschalige) evenementen per dorp en het aantal evenementendagen per locatie worden vastgelegd en jaarlijks wordt er een evenementenkalender opgesteld. Daarnaast worden duidelijke eindtijden voor evenementen gehanteerd.

 

Uitbreiding met 10 evenementendagen met beperkt geluid voor de Domineeskamp

Op 5 maart 2008 heeft de gemeente de omwonenden van de Domineeskamp uitgenodigd om over hun ervaringen met de evenementen op de Domineeskamp te praten en om te vernemen of er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal evenementen.

Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er bij de omwonenden draagvlak bestaat voor de Domineeskamp als evenemententerrein. De geluidhinder van de huidige evenementen wordt aanvaardbaar geacht. Wel vroegen enkele omwonenden om meer aandacht voor het beperken van de hinderlijke bastonen in de muziek.

Ook een uitbreiding van het aantal grootschalige evenementen wordt door de omwonenden acceptabel geacht. Hierbij is wel door verschillende omwonenden aangegeven dat er een maximum aan aantal grootschalige evenementen moet worden vastgesteld. Er vindt daarom een uitbreiding van maximaal 10 dagen grootschalige evenementen plaats en voor deze 10 dagen geldt een strengere geluidnorm, namelijk 75 dB(A) op de gevels van de omliggende woningen. Deze norm sluit meer aan bij de hiervoor vermelde nota van Inspectie Milieuhygiëne Limburg.

Dit betekent voor de extra evenementen dat muziekgeluid in de open lucht slechts met beperkte bronsterktes gepaard kan gaan. Ook als muzikale evenementen in een tent worden gehouden zal, afhankelijk van het karakter ervan, veel aandacht moeten uitgaan naar het geluidsaspect. Hoe hoger de bronsterken daarbij zijn, des te meer aandacht zal moeten worden besteed aan de afschermende en geluidwerende maatregelen.

 

Beperking van bastonen

Mede naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden van de Domineeskamp over het de hinder door het gedreun van de bastonen in de muziek, is overwogen om de geluidnormen aan te vullen met een specifieke bepaling voor de bastonen. Vooralsnog zal deze norm niet worden opgenomen.

De voorgenomen norm hield in dat voor elektronisch versterkte muziek het laag frequente deel van de muziek moet voldoen aan het standaard popspectrum. De afwijking ten opzichte van het standaard popspectrum mag dan niet meer dan 5 dB bedragen in de 63 Hz band en/of niet meer dan 2 dB bedragen in de 125 Hz band.

Het doel van het opnemen van een dergelijk voorschrift is het voorkomen van mogelijk ongewenste ontwikkelingen en situaties, waarbij een overmaat aan bastonen tot onnodige overlast zullen leiden. Er zijn aanwijzingen dat dit in de praktijk (landelijk) steeds meer voorkomt.

De organisatoren van evenementen hebben aangeven het doel te kunnen onderschrijven, maar zijn bezorgd over de consequenties van dit concrete voorschrift. Voor hen is niet duidelijk of dit bijvoorbeeld tot beperkingen leidt voor optredens van de gangbare populaire bands. Als gemeente konden wij deze zorg niet wegnemen vanwege het ontbreken van specifieke meetgegevens van bastonen tijdens de evenementen van de afgelopen jaren. Tijdens Stöppelhaene 2008 zullen daarom frequentiemetingen worden uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn bepalend voor de wijze waarop de bastonen al dan niet beperkt zullen worden.

 

Invoering geluidnorm voor alle evenementenlocaties

Vooralsnog geldt er alleen een geluidnorm voor de locaties Domineeskamp en Grote Markt/De Plas. Het voornemen bestaat om ook voor de overige evenementenlocatie in de gemeente ook geluidnormen te gaan hanteren. Op dit moment ontbreekt echter het inzicht in de geluidbelastingen die optreden tijdens de evenementen die er gehouden worden. Om reële geluidnormen te stellen dient eerst meer ervaring te worden opgedaan en zullen geluidmetingen worden uitgevoerd.

In 2008 zullen alle evenementenlocaties nader beschouwd worden en zullen waar nodig geluidmetingen worden verricht. Op basis van deze informatie zal beoordeeld en gemotiveerd worden welke geluidnorm aanvaardbaar is voor de specifieke locatie. Daarbij zal gestreefd worden naar zo veel mogelijk uniformiteit voor de verschillende locaties. Dit komt de duidelijkheid voor betrokkenen ten goede en maakt de handhaving eenvoudiger.

 

Nieuw geluidbeleid

De aanpassingen van het geluidbeleid resulteren in een overzicht dat is weergegeven in navolgende tabel:

Evenementendagen per locatie

Maximum aantal grootschalige evenementen per kalenderjaar:

- 7 in Raalte-centrum

- 7 in elk overig dorp

 

Domineeskamp

Grote Markt/Plas

Overige locaties

 

Grootschalig

kleinschalig

grootschalig

kleinschalig

grootschalig

kleinschalig

01.00-09.00 uur

Geen versterkt geluid

Geen versterkt geluid

Geen versterkt geluid

09.00-23.00 uur

20 x

85 dB(A)

10 x

75 dB(A)

85 dB (A)

12 x

85 dB(A)

85 dB(A)

12 x

(nog) geen norm

(nog) geen norm

Maximaal 4 avonden (19.00-23.00 uur) per maand versterkt geluid

23.00-01.00 uur

20 x

85 dB(A)

10 x

75 dB(A)

Geen evenementen toegestaan

4 x

85 dB(A) voor Stöppelhaene

Geen evenementen toegestaan

12 x

(nog) geen norm

(nog) geen norm

De vermelde aantallen (20 x, 10 x, 12 x) betreft het aantal dagen per kalenderjaar waarop grootschalige evenementen mogen plaatsvinden.

 

Toelichting op geluidnorm

De geluidnorm betreft het equivalente geluidniveau in dB(A) van het muziekgeluid en wordt gemeten bij de gevels van woningen die zijn gelegen aan of nabij de evenementenlocatie. Muziekgeluid wordt conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 gemeten, exclusief gevelreflectie en zonder muziektoeslag en bedrijfsduurcorrectie.

Volgens de Handleiding moet altijd het equivalente geluidniveau worden gemeten en niet uitsluitend het maximale geluidniveau. Het maximale geluid (piekgeluid) ligt wel hoger, maar als het niet meer dan 10 dB verhoging geeft valt dit volgens de Handreiking binnen de marge. Piekgeluiden worden niet gemeten tijdens evenementen, omdat het karakter van muziek geen pieken geeft van meer dan 10 dB boven het equivalente geluidniveau.

 

Bij de beoordeling van geluid van horeca-inrichtingen (op basis van de Wet milieubeheer) wordt vaak een muziekstraftoeslag van 10 dB(A) toegepast op het gemeten geluidniveau, indien op het beoordelingspunt het muziekgeluid met het gehoor herkenbaar is.

 

Voor evenementen is er vrijwel altijd sprake van geluid met het karakter van muziek, maar wordt de straffactor voor muziek vanwege het tijdelijke karakter normaliter niet toegepast. Ook bij evenementen in de gemeente Raalte wordt de straffactor niet toegepast.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Probleemanalyse

2.1. Probleemstelling en -omschrijving

2.2. Doelstelling

2.3. Middelen

Hoofdstuk 3. Begripsomschrijving

3.1. Begripsomschrijving

3.2. Raalter omschrijving

Hoofdstuk 4. Het beleid

4.1. Procedure aanvraag en toezicht

4.1.1. Integrale werkgroep APV

4.1.2. In te leveren stukken

4.1.3. Evenementenkalender

4.1.4. Preventief toezicht

4.1.5. Repressief toezicht

4.2. Voorschriften

4.2.1. Sluitingstijdstip

4.2.2. Evenementen in gebouwen

4.2.3. Beveiliging

4.2.4. Gebruiksvoorschriften

4.2.5. Calamiteitenplan

4.2.6. Reclame

4.2.7. Kunststof glazen

4.2.8. Grootschalige evenementen

4.2.9. Erftoegangswegen

4.2.10. Aantal evenementen

4.2.11. Kleinschalige evenementen

4.2.12. Meldingen

4.2.13. Gelijktijdige evenementen

4.2.14. Uitgifte van terrein

4.2.15. Verkeersregelaars

4.2.16. Uitzondering

4.2.17. Toetsing aan bestemmingsplan

4.2.18. Circussen

4.2.19. Markten en braderieën

4.2.20. Sanctiebeleid

Hoofdstuk 5. Overgangsbepaling