Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie: Personen Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie: Personen Raalte
CiteertitelReglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregtistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregtistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
 4. Gemeentewet, art. 156
 5. Verordening basisregistratie personen Raalte

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201406-01-2014nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad 2014, 63436

6910

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie: Personen Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Gelet op

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 Wet Basisregistratie Personen

 • -

  de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • -

  artikel 156 Gemeentewet

 • -

  de Verordening Basisregistratie Personen Raalte

BESLUIT:

Vast te stellen het hierna volgende Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie: Personen Raalte

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet Basisregistratie Personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Raalte worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van

  • a.

   rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen),

  • b.

   spontane verstrekkingen

  • c.

   selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Raalte en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Raalte was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Raalte.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Raalte kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over:

  • a.

   de naam,

  • b.

   het geslacht,

  • c.

   de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner,

  • d.

   de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner,

  • e.

   het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner,

  • f.

   de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner,

  • g.

   het adres,

  • h.

   de bijhoudingsgemeente,

  • i.

   de geboortedatum,

  • j.

   de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit Reglement.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 van dit Reglement.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 september 2014.

het college van burgemeester en wethouders van Raalte,

ecretaris,

mevrouw K.M. Cornelissen

burgemeester,

de heer P.A. Zoon

Bijlage 1. bij het Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte

VERSTREKKINGEN AAN EEN ORGAAN VAN DE GEMEENTE RAALTE

Behorend bij artikel 1, lid 2, onder a: Verstrekking van gegevens door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen)

Profielsoorten

Team Administratie/1

Team Administratie/3

Team Beheer & Onderhoud/1

Team Brandweer/1

Team Informatie & Automatisering/1

Team Informatie & Automatisering/2

Team KlantContactCentrum/1

Team KlantContactCentrum/2

Team KlantContactCentrum/3

Team KlantContactCentrum/4

Team KlantContactCentrum/5

Team KlantContactCentrum/6

Team Participatie/1

Team Realisatie/1

Team Ruimte/1

Team Ruimte/2

Team Samenleving/2

Team Service/1

Team Service/2

Team Service/4

Team Sportbedrijf/1

Team Vergunningen & Handhaving/1

Team Vergunningen & Handhaving/2

Behorend bij artikel 1, lid 2, onder b: Verstrekking van gegevens door middel van spontane verstrekkingen

Gegevensverstrekking via Key2DataDistributie

Behorend bij artikel 1, lid 2, onder c: Verstrekking van gegevens door middel van selectie

Op basis van formeel verzoek aan informatie- en privacybeheerder

Sub-bijlage 1 bij het Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte

Bijlage 2. bij het Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte

WERKZAAMHEDEN MET GEWICHTIG MAATSCHAPPELIJK BELANG EN AANGEWEZEN DERDEN

'Derden'categorieën

Het gewichtige maatschappelijk belang

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners

Buitenlandse EU overheidsorganen (met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse niet EU overheidsorganen (met toestemming van de ingeschrevene)

Uitvoering van een verdrag of een besluit van eenvolkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van de gegevens voorziet.

Buitenlandse rechtspersonen (o.a. instellingen voor sociale zorg en zekerheid)(met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Culturele organisaties

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed

Fondsverwervende organisaties

Ondersteunen organisaties met een doelstelling die ten goede komt aan de inwoners

Instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten op deze terreinen

Werkzaamheden op het terrein van: Maatschappelijke dienstverlening, Algemene/geestelijke gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdwelzijnswerk, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, Sociale werkvoorziening, Reclassering/verslaafdenzorg etc.

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijv. een stichting)

Schuldhulpverlening

Migrantenorganisaties (bijv. Stichting Vluchtelingenwerk)

Hulp aan migranten

Rechtspersonen die niet in de gemeentelijkeverordening benoemd zijn (met toestemming van deingeschrevene / gezaghouder)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, waarbij het doel verschillend van aard kan zijn per aanvrager

Onderwijsinstellingen

Een juiste registratie in de leerlingenadministratie

Ouderenorganisaties

Het geven van hulp en voorlichting aan ouderen

Patiëntenverenigingen

Het geven van hulp en voorlichting en het organiseren van lotgenotencontact

Pensioenfondsen

Bijhouding administratie

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Het juist functioneren van de parlementaire democratie

Sportorganisaties en -verenigingen

Stimuleren sport en beweging

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

Vakorganisaties

Behartiging van de belangen van de aangesloten (ex)werknemers

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Maatschappelijke of filantropische doelen (bijv.: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Vrouwenorganisaties

Bevordering vrouwenwelzijn

Woningbouwvereniging en woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte entegengaan illegale (spook)bewoning

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innenrekeningen i.v.m. verleende zorg

Toelichting Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. Het onderhavige Reglement voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Raalte.

 

Dit reglement voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Raalte en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Raalte aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Raalte over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit Reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Raalte beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Raalte.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Raalte woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Raalte op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

 

Zolang de Wet BRP door de gemeente Raalte wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Raalte beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Raalte woonachtig zijn, dient de gemeente Raalte het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Raalte. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement Gegevensverstrekkingen Basisregistratie Personen Raalte, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wet BRP inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.