Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte
CiteertitelRegeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad 2015, 17414

8572

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

overwegende:

dat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte een gezamenlijk arbeidsvoorwaardenpakket willen;

het bepaalde in de CAR en de UWO;

gelet op:

de instemming van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg met betrekking tot de inhoud van deze regeling;

de HRM gesprekscyclus;

besluiten:

vast te stellen de Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de CAR, dan wel degene met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

 • b.

  passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden, kennis, vaardigheden en vooruitzichten kan vervullen

 • c.

  persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten: interesse, leeftijd, gezondheid, gezinssituatie, opleiding, scholing en salarispositie.

Artikel 2. Inzetbaarheid

Een medewerker is inzetbaar binnen de gehele organisatie op passende structurele en tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3. Termijnen

 • 1.

  De medewerker maakt met zijn/haar leidinggevende afspraken omtrent de termijn van verblijf van de medewerker in de functie waarin hij/zij is aangesteld. De maximale termijn die kan worden afgesproken is 5 jaar. 1

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan na afloop worden verlengd. Leidinggevende en medewerker bepalen in overleg de duur van de verlenging.

 • 3.

  De termijn wordt telkens automatisch met één jaar verlengd, indien de medewerker voor of met het aflopen van de termijn niet in een andere functie is geplaatst of ingeval er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijn van voortzetting/verlenging van de plaatsing in de huidige functie.

Artikel 4. HRM gesprekscyclus

 • 1.

  Gesprekken over de inzetbaarheid van de medewerker binnen de gemeentelijke organisatie worden gevoerd binnen het kader van de (HRM) gesprekscycus.

 • 2.

  Leidinggevende en medewerker maken jaarlijks concrete afspraken over ontwikkeling en opleiding gericht op inzetbaarheid in de huidige functie (effectiviteit) of over doorstroom naar een andere passende functie (loopbaanplan). De leidinggevende houdt bij het maken van de afspraken over ontwikkeling, opleiding of doorstroming, voor zover relevant rekening met de persoonlijke situatie van de medewerker (leeftijd, gezondheid, gezinssituatie enz.).

 • 3.

  De leidinggevende faciliteert de medewerker in het realiseren van de afspraken over opleiding en ontwikkeling met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 17 CAR en de Regeling opleiding en ontwikkeling.

Artikel 5. Ondersteuning

 • 1.

  De leidinggevende en de medewerker worden vanuit de organisatie ondersteunt bij het realiseren van een loopbaanplan.

 • 2.

  De medewerker die zich wil oriënteren op een vervolgfunctie, wordt in de gelegenheid gesteld een loopbaantest af te leggen.

Artikel 6. Voorkeurspositie

De medewerker die in overleg met hun leidinggevende een loopbaanplan heeft opgesteld, heeft na herplaatsingskandidaten (als gevolg van reorganisatie of arbeidsongeschiktheid) een voorkeurspositie bij het vervullen van vacatures op hetzelfde niveau als de functie die hij/zij vervult, mits hij/zij voldoet aan de functie-eisen en geschikt wordt bevonden.

Artikel 7. Hardheidsclausule

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college van deze regeling afwijken.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Raalte 2013.

Aldus vastgesteld d.d.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,


1

Afspraken kunnen gemaakt worden voor maximaal 5 jaar. Dit is een maximale termijn. Deze termijn kan ook korter zijn. Na afloop van de afgesproken termijn kan een nieuwe afspraak gemaakt worden om opnieuw in dezelfde functie te blijven. Het is geen doel op zich dat alle medewerkers perse van functie wisselen na een eerste termijnafspraak. Dit artikel is wel bedoeld om de dynamiek en flexibiliteit in de organisatie te bevorderen.