Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Reiskostenregeling woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskostenregeling woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats
CiteertitelReiskostenregeling woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad 2015, 17421

8572

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Overwegende dat het gewenst is om hoofdstuk 18 van de CAR-UWO aan te vullen met een regeling omtrent het verlenen van een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats;

Gelet op artikel 160 Gemeentewet:

Gelet op de instemming van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg

Besluiten

Tot het vaststellen van de Reiskostenregeling woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats.

Artikel 1 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer bij wijziging van standplaats

 • 1.

  Als een ambtenaar op verzoek van de werkgever van standplaats wijzigt én daardoor de reisafstand van de woning naar de nieuwe standplaats groter wordt dan van de woning naar de oude standplaats, kent de werkgever hem een tegemoetkoming in de reiskosten toe.

 • 2.

  Er vindt geen tegemoetkoming plaats, zoals bedoeld in lid 1, als de standplaatswijziging plaats vindt op verzoek van de ambtenaar of als het gaat om een standplaatswijziging binnen de eigen gemeente.

 • 3.

  De tegemoetkoming heeft betrekking op het aantal meer kilometers per dag (heen en terug) en geldt naar rato van het gemiddeld aantal dagen waarop normaliter wordt gereisd. Het aantal meer kilometers wordt berekend door middel van www.routenet.nl (met auto, optimale route). Het aantal meer kilometers is het verschil in reiskilometers tussen de oude en nieuwe standplaats. In specifieke onredelijke gevallen kan ter beoordeling van de formeel leidinggevende een afwijkend aantal meer kilometers worden afgesproken echter nooit hoger dan gebaseerd op de afstand woonadres naar nieuwe standplaatsadres volgens www.routenet.nl/auto/optimaal.

 • 4.

  Ongeacht de feitelijke wijze van reizen bedraagt de tegemoetkoming € 0,19 per kilometer van het aantal berekende meer kilometers overeenkomstig het derde lid.

 • 5.

  Indien er een samenloop van vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer en reis-en verblijfskosten ontstaat door een eventuele verhuisverplichting, wordt deze laatste vergoeding slechts toegekend tot het bedrag, waarmee de reiskosten woon-werkverkeer wordt overschreden.

 • 6.

  Indien het een standplaatswijziging van Olst-Wijhe of Raalte naar Deventer betreft dan wordt bovenop de tegemoetkoming van de meer kilometers een tegemoetkoming in de parkeerkosten toegekend ter grootte van € 1,40 per werkdag.

 • 7.

  De tegemoetkoming van de meer kilometers aangevuld met eventueel de parkeerkosten eindigt na vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van ingang van de standplaatswijziging of vanaf de datum dat de ambtenaar een tegemoetkoming heeft ontvangen in de reiskosten van het woon-werkverkeer.

 • 8.

  Er vindt een afbouw plaats van de hoogte van de tegemoetkoming over de vijf jaren zoals bedoeld in het vorige lid. De tegemoetkoming bedraagt:

  • -

   de eerste 14 maanden 100% van de berekende meer kilometers eventueel aangevuld met 100% van de parkeerkosten tegemoetkoming;

  • -

   de volgende 12 maanden 80% van de berekende meer kilometers eventueel aangevuld met 80% van de parkeerkosten tegemoetkoming;

  • -

   de volgende 12 maanden 60% van de berekende meer kilometers eventueel aangevuld met 60% van de parkeerkosten tegemoetkoming;

  • -

   de volgende 12 maanden 40% van de berekende meer kilometers eventueel aangevuld met 40% van de parkeerkosten tegemoetkoming;

  • -

   de laatste 10 maanden 20% van de berekende meer kilometers eventueel aangevuld met 20% van de parkeerkosten tegemoetkoming.

 • 9.

  De ambtenaar, die gedetacheerd was en per 1 maart 2015 in dienst treedt bij de gastheergemeente DOWR én op basis van een eerdere regeling een hogere tegemoetkoming heeft ontvangen dan volgens deze regeling, gaat per 1 maart 2015 naar deze regeling. Vanaf 1 maart 2015 ontvangt de ambtenaar de tegemoetkoming rekening houdende met de leden 7 en 8 met dien verstande dat de resterende periode vanaf 1 maart 2015 tot het moment dat de vijf jaren tegemoetkoming reiskosten zijn verstreken wordt verdeeld in 5 gelijke periodes (af te ronden op hele maanden), waarbij voor elke periode het afbouwpercentage 1 als bedoeld in lid 8 geldt.

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de Reiskostenregeling woon – werk verkeer standplaatswijziging gemeente Raalte en treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Aldus besloten d.d.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris, de burgemeester,


1

Ter toelichting een voorbeeld: de medewerkers van de I-werkorganisatie ontvangen vanaf 1 oktober 2012 een tegemoetkoming in de reiskosten op basis van 100% van de reiskilometers x € 0,19. Per 1 maart 2015 zijn reeds 29 maanden verstreken van de 60 maanden. De resterende 31 maanden worden verdeeld in 1 x 7 maanden en 4 x 6 maanden. De eerste 7 maanden ontvangt de medewerker 100% van de meerkosten, de volgende 6 maanden 80% enz.