Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte
CiteertitelMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (CISO)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6
 4. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2015nieuwe regeling

22-09-2015

Gemeenteblad 2015, 131109

2015-3511

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (CISO)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Raalte, ieder voor zover bevoegd,

Gelet op artikel 160, eerste lid onder a en e en artikel 171 Gemeentewet en artikel 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 

 • 1.

  aan de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Deventer:

  • a.

   mandaat te verlenen om in naam van het college van burgemeester en wethouders te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen over digitale authenticatiemiddelen; en

  • b.

   het onder volmacht/ machtiging van de burgemeester aangaan van die privaatrechtelijke rechtshandelingen en het beheren van de digitale authenticatiemiddelen;

  • c.

   de bevoegdheid (submandaat) te verlenen, onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris, te bepalen welke medewerkers van de gemeente Raalte digitale authenticatiemiddelen mogen gebruiken.

 • 2.

  het mandaat, dan wel de volmacht/ machtiging onder 1 wordt geacht eveneens te zijn verleend aan de vervanger van de CISO van de gemeente Deventer, of bij het ontbreken daarvan, aan de hiërarchisch hoger geplaatste functionaris.

 

Aan dit besluit zijn de volgende instructies verbonden:

 

 • a)

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid horen.

 • b)

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij het besluit een afwijking inhoudt van bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • c)

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij het besluit een overschrijding van budgetten of kredieten inhoudt.

 • d)

  Volmacht wordt verleend met inachtneming van vastgestelde of vast te stellen instructies.

 • e)

  Gevolmachtigde oefent de volmacht uit binnen het kader van de door het bestuursorgaan of volmachtgever vastgestelde of vast te stellen algemeen beleid en binnen het raam van de toegekende budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen en de budgethoudersregeling.

 • f)

  Een krachtens volmacht verrichte handeling vermeldt namens wie de handeling is verricht.

 • g)

  Volmacht tot het aangaan en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt ook de bevoegdheid verleend tot wijzigen of opzegging van die overeenkomst alsmede tot de bewaking van de uitvoering van die overeenkomst.

 

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

de burgemeester van de gemeente Raalte,

Martijn Dadema