Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit verdagen beslissingen op bezwaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit verdagen beslissingen op bezwaar
CiteertitelMandaatbesluit verdagen beslissingen op bezwaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:10
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13
  3. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2017nieuwe regeling

13-07-2017

Gemeenteblad 2017, 144874

544-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit verdagen beslissingen op bezwaar

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017;

gelet op artikelen 7:10 en 7:13 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen het

Mandaatbesluit verdagen beslissingen op bezwaar

 

Artikel 1.

Aan de voorzitter van de commissie bezwaarschriften wordt mandaat verleend om besluiten op grond van artikel 7:10, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht te nemen in gevallen waarin de commissie bezwaarschriften nog geen advies heeft uitgebracht.

Artikel 2.

Aan de secretarissen van de commissie bezwaarschriften wordt ondermandaat verleend van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden.

Artikel 3.

De voorzitter en de secretarissen van de commissie bezwaarschriften informeren de raad over krachtens artikelen 1 en 2 in mandaat genomen besluiten.

Artikel 4.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en instemming met mandatering door de voorzitter van de commissie bezwaarschriften.

Aldus besloten in de vergadering van 13 juli 2017,

de griffier

Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Toelichting

Artikel 1

Dit artikel regelt dat de voorzitter van de commissie bezwaarschriften namens de raad besluiten op bezwaar kan verdagen. Het mandaat is beperkt tot gevallen waarin de commissie nog geen advies heeft uitgebracht. Voor gevallen waarin de commissie wel advies heeft uitgebracht, heeft de raad eerder al mandaat verleend aan de griffier om beslissingen op bezwaar te verdagen. Naar verwachting zal hooguit enkele keren per jaar van dit mandaat gebruik gemaakt moeten worden.

Artikel 2

Naast het mandaat aan de voorzitter van de commissie bezwaarschriften voorziet het mandaatbesluit uit praktische overwegingen ook in een ondermandaat aan de secretarissen van de commissie. Dit is geregeld in het tweede artikel.

Artikel 3

In dit artikel is de verplichting opgenomen om de raad over in mandaat genomen verdagingsbesluiten te informeren. Dit is van belang omdat een beslissing op bezwaar in de regel maar één keer verdaagd kan worden. Als de voorzitter van de commissie bezwaarschriften een beslissing op bezwaar al eens verdaagd heeft, kan de griffier dat later niet nog eens doen.

Artikel 4

Het mandaatbesluit treedt in werking na bekendmaking en instemming met het mandaat door de voorzitter van de commissie. Deze instemming is vereist omdat de voorzitter onafhankelijk is.