Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienstbevolkingszorg gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding beschikbaarheidsdienstbevolkingszorg gemeente Raalte
CiteertitelRegeling vergoeding beschikbaarheidsdienstbevolkingszorg gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. CAR-UWO, hoofdstuk 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201701-01-2017nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 228376

11996-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienstbevolkingszorg gemeente Raalte

Gemeente Raalte Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienst bevolkingszorg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Overwegende dat het gewenst is om hoofdstuk 3 van de CAR-UWO aan te vullen met een regeling omtrent het toekennen van een vergoeding beschikbaarheidsdiensten aan de aangewezen functionarissen van het team bevolkingszorg Veiligheidsregio IJsselland welke worden ingezet voor de zogenaamde ‘hard-piketdiensten’;

Gelet op de verschillende vergoedingsregelingen van de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland;

Gelet op artikel 160, eerste lid onder c van de Gemeentewet;

Gelet op de instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg in haar vergadering van 15 december 2017 aan de hieronder genoemde regeling;

Besluiten:

Tot het vaststellen van de

Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienstbevolkingszorg gemeente Raalte

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  salaris:het salaris van de ambtenaar volgens artikel 1.1 van de CAR;

 • b.

  beschikbaarheidsdienst:zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden;

 • c.

  weekdienst:het verrichten van beschikbaarheidsdienst gedurende het tijdvak beginnende maandag 8.00 uur en eindigende vrijdag 17.00 uur;

 • d.

  weekenddienst:het verrichten van beschikbaarheidsdienst gedurende het tijdvak beginnende vrijdag 17.00 uur en eindigende maandag 8.00 uur.

 

Toelichting

Als een medewerker een beschikbaarheidsdienst heeft houdt dit in dat de medewerker tijdens zijn vastgestelde werktijden zijn werkzaamheden verricht en buiten deze werktijden oproepbaar is om werkzaamheden horend bij zijn beschikbaarheidsdienst te verrichten.

 

Artikel 2 Beschikbaarheidsvergoeding

Aan de ambtenaar, aan wie beschikbaarheidsdienst wordt opgedragen, wordt een vergoeding toegekend:

 

 • voor elke verrichte weekdienst (maandag 8.00 uur tot vrijdag 17.00 uur): 2% van het eigen uurloon;

 • voor elke verrichte weekenddienst (vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur); 2% van het eigen uurloon;

 • daarbovenop wordt aan de ambtenaar die zowel een week- als een weekenddienst heeft gedraaid een extra toelage toegekend over het eigen uurloon:

  • -

   bij een frequentie beschikbaarheidsdienst van één keer per vier weken 4,14%

  • -

   bij een frequentie beschikbaarheidsdienst van één keer per vijf weken 3,22%

  • -

   bij een frequentie beschikbaarheidsdienst van één keer per zes weken 2,76%

 • Indien de ambtenaar is ingedeeld in alleen een week- of een weekenddienst wordt het bovengenoemde percentage gehalveerd.

 • Indien de ambtenaar gedurende de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk werkzaamheden moet verrichten buiten de vastgestelde werktijden van de reguliere functie, geldt de overwerkvergoeding respectievelijk de buitendagvenstervergoeding overeenkomstig de CAR-UWO.

 

Toelichting

 

De vergoeding voor een weekdienst (2%) en een weekenddienst (2%) is een vergoeding per week.

Dit percentage wordt voor de salarisbetaling omgerekend naar een vergoeding per maand.

 • Bij een frequentie van 1x per 4 weken wordt dat:

  52 weken / 4 = 13 diensten per jaar

  13 x 4% (2% + 2%) = 52 / 12 = 4,33% per maand

 • Bij een frequentie van 1 x per 5 weken wordt dat:

  52 weken / 5 = 10,4 diensten per jaar

  10,4  x 4% (2% + 2%) = 41,6 / 12 = 3,47% per maand

 • Bij een frequentie van 1 x per 6 weken wordt dat:

  52 weken / 6 = 8,67 diensten per jaar

  8,67  x 4% (2% + 2%) = 34,67 / 12 = 2,89% per maand

   

  Hier komt de extra toelage bovenop:1x per 4 weken 4,14%, 1 x per 5 weken 3,22%, 1 x per 6 weken 2,76%.

 

De totale maandvergoeding wordt dan:

 

 • 1x per 4 weken 4,33 + 4,14 = 8,47%

 • 1x per 5 weken 3,47 + 2,89 = 6,36%

 • 1x per 6 weken 2,89 + 2,76 = 5,65%

 • Bij een rooster van 1x per 7 of 8 weken wordt een evenredige toelage betaald.

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling vergoeding beschikbaarheidsdienst bevolkingszorg gemeente Raalte. Deze treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden en werkt terug tot 1 januari 2017.

Aldus besloten d.d. 12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris,

de burgemeester,