Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit bevoegdheden handhaving Omgevingsdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit bevoegdheden handhaving Omgevingsdienst
CiteertitelMandaatbesluit bevoegdheden handhaving Omgevingsdienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018nieuwe regeling

23-01-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 19640

625-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit bevoegdheden handhaving Omgevingsdienst

 

Op 23 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte besloten:

Mandatering bevoegdheden inzake handhaving

Het mandaat inzake handhaving door het college van burgemeester en wethouders van Raalte aan de directeur van de OD wordt als volgt ingevuld:

 

 • 1)

  Bevoegdheid tot het opleggen van herstelsancties op grond van afdeling 5.3.1 Awb jo. Art 125 Gemeentewet en paragraaf 5.4 van de Wabo in de vorm van een last onder bestuursdwang indien vereiste spoed onmiddellijk stilleggen van de overtreding noodzakelijk maakt.

 • 2)

  Bevoegdheid tot het in voorkomende gevallen opleggen van een last onder dwangsom aan overtreder op grond van afdeling 5.3.2 Awb jo. paragraaf 5.4 van de Wabo met een maximum van € 10.000,--.

 • 3)

  De bevoegdheid tot het opleggen van herstelsancties op grond van afdeling 5.3.2 Awb jo. Art 125 Gemeentewet en paragraaf 5.4 van de Wabo in de vorm van een last onder bestuursdwang. Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt dan na afstemming met en instemming van het bevoegd gezag.

 • 4)

  Het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang zijn uitgezonderd van het mandaat indien naar aanleiding van het voornemen daartoe een of meer zienswijzen zijn ingediend.

 

Op deze mandaten is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van toepassing als vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst d.d. 13 december 2017 en bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders van Raalte d.d. 16 januari 2018 alsmede de algemene uitgangspunten van het collegebesluit van 3 oktober 2017 inhoudende de mandatering van diverse bevoegdheden aan de directeur van de Omgevingsdienst.

 

In aanvulling daarop wordt vastgelegd dat het bevoegd gezag vooraf actief inhoudelijk wordt geïnformeerd door de OD over de concrete inzet van handhavingsmiddelen. Indien dit niet mogelijk is gebeurt dit zo spoedig mogelijk achteraf maar uiterlijk op de eerstvolgende werkdag volgend op de dag dat het handhavingsmiddel is ingezet