Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Gemeente Raalte Regeling attenties griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Raalte Regeling attenties griffie
CiteertitelRegeling attenties griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-158741

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Raalte Regeling attenties griffie

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Regeling attenties griffie Raalte

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: Gemeente Raalte;

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de CAR;

 • c.

  Ambtsjubileum: de diensttijd doorgebracht in overheidsdienst conform artikel 3:19 van de CAR-UWO;

 • d.

  Diensttijdjubileum: de diensttijd doorgebracht bij de huidige Gemeente Raalte (of “ oud Heino “ of bij “ oud Raalte”) van voor de herindeling van 2001;

 • e.

  Oud medewerker: de medewerker in dienst geweest bij de huidige Gemeente Raalte, of “oud Heino“ of “oud Raalte“, die de dienst heeft verlaten i.v.m. FPU, Pensioen of Arbeidsongeschiktheid;

 • f.

  Leidinggevende: de directie en/of het management van de gemeentelijke organisatie van Raalte, die aangesteld zijn door het college, en belast zijn met leidinggevende taken en verantwoordelijkheden;

 • g.

  Salaris: het salaris als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid , onder b van de CAR;

 • h.

  Vakantietoelage: de toelage als bedoeld in artikel 6:3 en 6:3:1 van de CAR-UWO;

 • i.

  Ontslag: eervol ontslag verleend door het college.

Artikel 2 Ambtsjubilea

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 3:19 van de CAR-UWO wordt aan de medewerker die een ambtsjubileum viert een gratificatie toegekend.

 • 2.

  De medewerker ontvangt tevens een boeket bloemen ter waarde van € 15,-.

 • 3.

  De werkgever draagt bij de toekenning van bovenstaande gratificaties de fiscale lasten.

Artikel 3 Overheidsdienst

Het college bepaalt, met inachtneming van de door de minister/staatssecretaris van Binnenlandse Zaken terzake gegeven richtlijnen, wat onder overheidsdienst in het kader van deze regeling moet worden verstaan. De richtlijnen zijn bij deze regeling opgenomen als bijlage.

Artikel 4 Diensttijdjubileum vervallen Artikel 5 Gratificatie bij ontslag

 • 1.

  Aan de medewerker die op basis van artikel 8:2, 8:4 en 8:11 van de CAR ontslag wordt verleend, wordt een gratificatie toegekend op basis van de diensttijd als bedoeld in deze regeling.

 • 2.

  De gratificatie, als bedoeld in het eerste lid wordt aan de medewerker netto toegekend op basis van de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Medewerkers met een inschaling tot en met schaal 6 met 11 periodieken ontvangen het minimum bodembedrag.

  • b.

   Medewerkers met een inschaling van schaal 7 met 0 periodieke verhogingen tot een met schaal 11 met 11 periodieken ontvangen het bedrag conform de berekening diensttijd/ 20 x 25% van het geldende maandsalaris inclusief vakantietoelage.

  • c.

   Medewerkers met een inschaling vanaf schaal 12 met 0 periodieke verhogingen ontvangen het plafondbedrag.

  • d.

   De gratificatie is afhankelijk van het aanstellingspercentage van de medewerker op moment van ontslag. Afronding van het aantal hele dienstjaren geschiedt naar boven.

 • 3.

  In onderstaande tabel worden de jaarcohorten en de hoogte van de gratificatie weergegeven.

   

  Diensttijd in cohorten

  Bodem

   

  Plafond

   

   

  100%

  50%

  100%

  50%

  41 t/m 45 jaar

  € 1.500,00

  € 750,00

  € 2.547,00

  € 1.274,00

  36 t/m 40 jaar

  € 1.300,00

  € 650,00

  € 2.264,00

  € 1.132,00

  31 t/m 35 jaar

  € 1.100,00

  € 550,00

  € 1.981,00

  € 991,00

  26 t/m 30 jaar

  € 950,00

  € 475,00

  € 1.698,00

  € 849,00

  21 t/m 25 jaar

  € 800,00

  € 400,00

  € 1.415,00

  € 708,00

  16 t/m 20 jaar

  € 650,00

  € 325,00

  € 1.132,00

  € 566,00

  11 t/m 15 jaar

  € 475,00

  € 237,50

  € 849,00

  € 425,00

  6 t/m 10 jaar

  € 325,00

  € 162,50

  € 566,00

  € 283,00

  2 t/m 5 jaar

  € 175,00

  € 87,50

  € 283,00

  € 142,00

  0 t/m 1 jaar

  € 50,00

  € 25,00

  € 57,00

  € 29,00

 • 4.

  De medewerker ontvangt tevens een boeket bloemen ter waarde van € 15,-.

Artikel 6 Overige bijzondere gebeurtenissen

 • 1.

  Bij de geboorte of adoptie van een zoon of dochter van een medewerker wordt een boeket bloemen ter waarde van € 15,- verstrekt tezamen met een presentje ter waarde van ongeveer € 20,-.

 • 2.

  Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een medewerker wordt een boeket bloemen ter waarde van € 15,- verstrekt.

 • 3.

  Lid 2 geldt tevens voor een huwelijksjubileum van 12½, 25, 40, 50 of 60 jaar.

 • 4.

  Aan oud medewerkers wordt bij een huwelijksjubileum een boeket bloemen ter waarde van € 15,- aangeboden.

 • 5.

  Bovenstaande is van toepassing als dit door de medewerker aan het College bekend wordt gemaakt.

Artikel 7 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • 1.

  Na drie weken afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid wordt aan de arbeidsongeschikte medewerker door of namens het college een boeket bloemen aangeboden ter waarde van € 15,-.

 • 2.

  Bij een ziekenhuisopname volgt zo spoedig mogelijk een attentie ter waarde van € 15,-.

Artikel 8 Recepties

 • 1.

  Aan de vertrekkende medewerker als bedoeld in artikel 5, lid 1 die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Raalte wordt de mogelijkheid geboden om door middel van een receptie afscheid te nemen van de collega’s en eventueel externe relaties. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid om de in de functie opvolgende medewerker aan eventuele externe relaties voor te stellen.

 • 2.

  De direct leidinggevende van de medewerker bepaalt de genodigdenlijst.

 • 3.

  Van de afscheidsreceptie wordt de medewerker een fotoboek van een 20-tal foto’s aangeboden, welke zelf uitgezocht kunnen worden uit de gemaakte reportage.

 • 4.

  Indien de medewerker dit wenst kan de gehele receptie extern worden gevierd. De medewerker ontvangt hiervoor een maximale tegemoetkoming van € 625,- (bij 50 personen).

 • 5.

  Tot slot kan de medewerker ook gaan dineren in een gelegenheid naar eigen keuze met het gezin tot een maximum van 10 personen. Hiervoor wordt een dinerbon aangeboden tot een maximumbedrag van € 25,- per persoon.

 • 6.

  De medewerker die vertrekt naar een andere werkgever en die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Raalte komt in aanmerking voor een afscheidsbijeenkomst die door de afdeling verzorgd wordt met gebruikmaking van het werkcafé en 4 consumpties per persoon te regelen via Facilitaire Zaken.

Artikel 9 Overlijden

 • 1.

  In geval van het overlijden van een medewerker of gepensioneerd medewerker wordt een graftak met een lint ter waarde van ongeveer € 55,- verzorgd.

 • 2.

  Tevens wordt er een overlijdensadvertentie geplaatst in een regionaal dagblad.

 • 3.

  Ook wordt er namens het College een condoléance brief naar de nabestaanden gezonden en vindt er namens de gemeente een condoléance bezoek plaats.

 • 4.

  Voor verdere invulling kan het Protocol Overlijden Gemeente Raalte en het Rouwprotocol geraadpleegd worden.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling attenties griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan BoukeZijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema