Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Gemeente Raalte Regeling aanschaf hulpmiddelen griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Raalte Regeling aanschaf hulpmiddelen griffie
CiteertitelRegeling aanschaf hulpmiddelen griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-158923

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Raalte Regeling aanschaf hulpmiddelen griffie

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Regeling aanschaf hulpmiddelen griffie Raalte

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid 1 onder a van de CAR;

 • b.

  CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

 • c.

  hulpmiddel: middel ter ondersteuning bij visuele, auditieve of motorische handicap om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen niet de kosten van ondersteuning door een jobcoach, vergoeding van de kosten van vervoer, opleiding of kinderopvang en de kosten van hulpmiddelen voor vervoer of opleiding;

 • d.

  beeldschermbril: een beeldschermbril is een bril waarvan de glazen speciaal geslepen zijn voor het werken achter een beeldscherm;

 • e.

  hoortoestel: een hoortoestel, ook wel (ge)hoorapparaat genoemd, is een elektronisch apparaat waarmee slechthorenden beter geluid kunnen waarnemen. Bij ernstig slechthorenden of doven met restgehoor kan het hoortoestel het spraaklezen (liplezen) ondersteunen;

 • f.

  werkgever: de gemeente Raalte.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling heeft tot doel eenduidige regels te stellen over de aanschaf van een hulpmiddel, vergoeding via de ziektekostenverzekering, subsidiëring door het UWV en vergoeding door de werkgever.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van de gemeente Raalte.

Artikel 3 Werkwijze beeldschermbril

 • 1.

  De noodzaak voor een hulpmiddel moet blijken uit een advies van de bedrijfsarts of arbo-adviseur van de arbodienst. De medewerker maakt hiervoor een afspraak voor het spreekuur of laat via de arbo-coördinator een werkplekonderzoek aanvragen. De medewerker geeft van tevoren aan dat het om bijvoorbeeld om een beeldscherm oogonderzoek gaat.

 • 2.

  Als de medewerker voor het eerst beeldschermwerk gaat verrichten heeft de medewerker recht om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan met betrekking tot de ogen en het gezichtsvermogen (art. 5.11, lid 1 Arbobesluit).

  • De medewerker krijgt de gelegenheid opnieuw een arbeidsgezondheidskundig onderzoek met betrekking tot de ogen en het gezichtsvermogen te ondergaan indien zich een gezichtsstoornis heeft voorgedaan (art. 5.11, lid 2 Arbobesluit).

  • Als de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken daartoe aanleiding geven krijgt de medewerker het recht een oftalmologisch onderzoek (oogonderzoek) te ondergaan (art. 5.11, lid 3 Arbobesluit).

  • Als uit de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken blijkt dat de medewerker een beeldschermbril nodig heeft, dan wordt aan de medewerker een beeldschermbril ter beschikking gesteld (art. 5.11, lid 4 Arbobesluit).

Artikel 4 Aanvraagprocedure vergoedingen

1. Werkplek gebonden hulpmiddel ? subsidie werkgever

Wanneer uit het advies van de bedrijfsarts of het advies naar aanleiding van een werkplekonderzoek blijkt dat de werkplek van de medewerker aangepast moet worden, zet de PSA dit in werking. De werkgever kan aanspraak maken op een vergoeding door het UWV bij aanpassingen aan de werkplek. De werkgever kan vergoeding aanvragen als het dienstverband minimaal zes maanden duurt. Formulier: www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/IR14002735.aspx

2. Meeneembare voorziening ? subsidie werknemer

Wanneer de bedrijfsarts, de arbo-adviseur of andere specialist (bijv. opticien) heeft aangegeven dat de medewerker een meeneembaar hulpmiddel nodig heeft om het werk goed en veilig te kunnen blijven uitvoeren (bijvoorbeeld hoortoestel, beeldschermbril), dan zorgt de werknemer zelf voor aanschaf, betaling en declaratie via de ziektekostenverzekering. De werknemer kan in sommige gevallen aanspraak maken op een vergoeding door het UWV. Daarvoor moet de werkwijze gevolgd worden zoals aangegeven op het formulier ‘Ondersteuning bij uw visuele, auditieve of motorische handicap’. De werknemer kan dit formulier verkrijgen via de PSA of downloaden van: www.uwv.nl/particulieren/formulieren/formulieren/IR14001785.aspx.

De PSA kan ondersteunen bij het invullen en versturen van de aanvraag.

De medewerker vult het aanvraagformulier in en verstuurt dit naar de afdeling Inkoop Re-integratie van het UWV-kantoor in de regio van de woonplaats van de medewerker (postcodezoeker op www.uwv.nl).

Er zijn door het UWV geen maximum vergoedingen vastgesteld. Het UWV gaat uit van redelijk te maken kosten, eventueel na aftrek van de vergoeding via de eigen ziektekostenverzekering. Indien het UWV geen vergoeding of een gedeeltelijke vergoeding toekent, is lid 3 van toepassing.

3. Vergoeding kosten door werkgever

Wanneer een hulpmiddel in de werksituatie noodzakelijk is,maar niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering en/of het UWV, dan wordt het hulpmiddel vergoed door de werkgever. De medewerker levert de nota in bij de leidinggevende.

4. Werkplekgerelateerd gebruik

 • a.

  Bij een meeneembare voorziening die ook buiten de werksituatie gebruikt kan worden, zoals een hoortoestel of een bril met multifocale glazen (glazen voor verte-gezicht / lezen gecombineerd met glazen voor beeldschermwerk) wordt alleen het werkplekgerelateerde deel (bijvoorbeeld: gedeelte glazen voor beeldschermwerk) tot een maximum bedrag vergoed door de werkgever.

 • b.

  Het werkplekgerelateerde deel wordt vergoed door de werkgever tot een maximum bedrag. Je vindt de actuele vergoedingen op het intranet:

  • het meerdere komt voor rekening van de medewerker;

  • de medewerker levert een gespecificeerde nota in bij de PSA;

  • de PSA legt de procedure en vergoeding vast in een brief aan de medewerker.

5. Vervanging hulpmiddelen

Wanneer een hulpmiddel vervangen moet worden, gelden de hiervoor genoemde regels. Dit houdt in dat de medewerker voor vervanging van een hulpmiddel opnieuw advies vraagt aan de bedrijfsarts, de arbo-adviseur of andere specialist. Ook moeten de kosten eerst weer gedeclareerd worden bij de eigen ziektekostenverzekering en/of bij het UWV. De werkgever hanteert een minimale vervangingstermijn van twee jaar.

6. Indexering

Op de genoemde bedragen in deze regeling is de Consumentenprijsindex (CPI) van toepassing.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling aanschaf hulpmiddelen griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan BoukeZijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema