Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling sollicitatiecode griffie Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sollicitatiecode griffie Raalte
CiteertitelRegeling sollicitatiecode griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159092

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling sollicitatiecode griffie Raalte

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de regeling sollicitatiecode griffie Raalte

 

 

Voor de Werving en Selectie committeert de gemeente Raalte zich aan de onderstaande punten:

Kans op aanstelling

• U krijgt een eerlijke kans op aanstelling. Wij discrimineren niet op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, sexuele geaardheid, leeftijd of handicap.

Informatie

• U wordt volledig geïnformeerd over de procedure, vacature en onze organisatie. Dit om een volledig beeld van de functie te kunnen vormen.

• Wij vragen van u alleen relevante informatie die nodig is voor het beoordelen van uw geschiktheid (o.a. opleiding, kennis, ervaring, competenties en vakbekwaamheid)

• Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Gaan wij niet met u verder, dan vernietigen wij uw schriftelijke gegevens.

Ontvangstbevestiging/Briefselectie

• U krijgt binnen één week na ontvangst van uw sollicitatie een bevestiging.

• Binnen drie weken na de sluitingsdatum van de vacature ontvangt u een afwijzing, een uitnodiging voor een gesprek of het bericht dat uw sollicitatie als reserve wordt aangehouden.

Gesprekken

• U kunt worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie en eventueel met een adviescommissie. Hebt u ook een gesprek met de adviescommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van de afdeling, dan wordt dat in de uitnodigingsbrief kenbaar gemaakt.

• U hebt niet meer dan twee gesprekken op één dag. Elke gesprek kent een maximale duur van één uur. U kunt nog worden uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Keuze

• Nadat u een gesprek met de selectiecommissie c.q. commissies heeft gehad, ontvangt u telefonisch bericht over de keuze van de commissie (s). Van een afwijzing ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Wil de selectiecommissie met u verder, dan kan een kennismakingsgesprek met de portefeuillehouder of directeur volgen.

Nader onderzoek

• Na afloop van de gesprekken en een positieve uitslag, kan alleen bij de door u opgegeven adressen referenties worden ingewonnen, als u daarmee vooraf hebt ingestemd.

• Een psychologisch onderzoek/competentie profiel analyse of assessmentcenter kan van toepassing zijn als dit vermeld is in de advertentie. De regels van het NIP(Nederlands Instituut Psychologie) worden gehanteerd en de uitslag van het onderzoek wordt eerst aan de kandidaat toegestuurd. Kan de kandidaat zich met de inhoud van het rapport verenigen, dan kan hij toestemming geven om een exemplaar van het rapport aan de opdrachtgever te verstrekken.

• Voor een beperkt aantal functies in onze organisatie is nog een medische keuring vereist. Deze keuring wordt verricht door de Arbodienst. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een zgn. nulmeting.

Arbeidsvoorwaardengesprek

• Wanneer de hiervoor genoemde zaken een positieve uitslag kennen en beide partijen met elkaar verder willen, wordt er een arbeidsvoorwaardengesprek gepland. Dit gesprek heeft u met het afdelingshoofd waar de functie vacant is en de personeelsconsulent. In dit gesprek worden zakelijke afspraken gemaakt over uw aanstelling bij de gemeente Raalte.

Benoeming

• U ontvangt een aanbiedingsbrief, waarin de met u mondeling gemaakte afspraken over de arbeidsvoorwaarden e.d. zijn opgenomen. In deze brief wordt u tevens verzocht om per omgaande te berichten of u dit aanbod aanvaardt.

• Is dit het geval, dan ontvangt u het benoemingsbesluit.

• Tegelijkertijd ontvangt u informatie over uw introductie bij de gemeente Raalte.

Reiskosten

• Uw reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klas.

Klachtrecht

• U hebt het recht een klacht in te dienen naar aanleiding van de gevolgde sollicitatieprocedure. Richt in dat geval zo spoedig mogelijk een gemotiveerde klaagbrief aan burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

 

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling sollicitatiecode griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan Bouke Zijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema