Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Regeling vakantie en verlof griffie Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vakantie en verlof griffie Raalte
CiteertitelRegeling vakantie en verlof griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159112

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vakantie en verlof griffie Raalte

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Regeling vakantie en verlof griffie Raalte

 

Artikel 1  

 • 1.

  De duur van het vakantieverlof bedraagt 195 uur per volledig kalenderjaar voor een ambtenaar met een volledige betrekking. Ambtenaren met een deeltijdbetrekking ontvangen verlof naar rato.

 • 2.

  De ambtenaar die op 31 december 2014 in totaliteit meer verlof heeft (basisverlof oud plus leeftijdsverlof plus aangewezen buitengewoon verlofdagen) dan 195 uur blijft dat hogere urenaantal ongewijzigd behouden (bevriezen) totdat hij uit dienst treedt.

 • 3.

  Uitzondering op het bevriezen van eventueel hogere verlofrechten geldt voor de ambtenaar uit de gemeenten Olst-Wijhe of Deventer die in het kalenderjaar 2015 59 jaar of 60 jaar oud wordt. Hij krijgt structureel in 2016 respectievelijk 2015 als overgangsmaatregel respectievelijk 14,4 uur (Deventer) en 7,2 uur (Olst-Wijhe) extra verlof totdat hij uit dienst treedt.

 • 4.

  Uitzondering op het bevriezen van eventueel hogere verlofrechten geldt voor de ambtenaar uit de gemeente Raalte, die in het kalenderjaar 2015 54 of 55 jaar oud wordt. Hij krijgt in het jaar dat hij 60 jaar wordt als overgangsmaatregel 14,4 uur extra verlof totdat hij uit dienst treedt.

 • 5.

  Bij een overgang van een ambtenaar naar een andere DOWR werkgever, wordt dit voor het bepalen van de verlofhoogte niet gezien als een nieuwe indiensttreding. Eventuele bestaande hogere verlofrechten blijven behouden overeenkomstig de leden 2, 3 en 4.

 • 6.

  Het aantal verlofuren als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2 en artikel 3:28 lid 3 verminderd met 14,4 uur met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 2  

Er worden naast de landelijk erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, de tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd) geen andere lokale buitengewoon verlofdagen aangewezen waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

Artikel 3  

 • 1.

  Indien de bedrijfsvoering of het organisatiebelang dit noodzakelijk maakt, kan na overeenstemming met de Ondernemingsraad bepaald worden om (voor groepen ambtenaren) de openbare dienst op maximaal drie dagen per kalenderjaar te sluiten.

 • 2.

  De ambtenaar dient hiervoor vakantieverlof op te nemen.

Artikel 4  

 • 1.

  Bij ontslag van de ambtenaar wordt deze in de gelegenheid gesteld zijn/haar resterende vakantieverlofuren op te nemen voor de ontslagdatum. Indien het dienstbelang daartoe aanleiding geeft, wordt het restant van de vakantieverlofuren uitbetaald.

 • 2.

  Indien de grondslag van het ontslag ligt in langdurige ziekte én verlofopname daardoor beperkt is gebleven, dan kan het volledige vakantieverlofsaldo uitbetaald worden.

Artikel 5  

 • 1.

  Niet genoten vakantieverlofuren in een kalenderjaar kunnen tot een maximum van 72 uur (voor een ambtenaar met een volledige betrekking) worden overgeschreven naar een volgend nieuw kalenderjaar. Voor ambtenaren met een deeltijdbetrekking geldt dit naar rato.

 • 2.

  Indien de niet genoten vakantieverlofuren aan het eind van een kalenderjaar hoger zijn dan 72 uur, dan dient de ambtenaar in overleg met zijn leidinggevende bij het vaststellen van de werktijden voor het eerst volgende kalenderjaar daarmee rekening te houden, zodat dit hogere saldo wordt verminderd.

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling vakantie en verlof griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan Bouke Zijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema