Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Gemeente Raalte Regeling commissie van werk naar werk griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Raalte Regeling commissie van werk naar werk griffie
CiteertitelRegeling commissie van werk naar werk griffie Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

02-07-2018

gmb-2018-159119

11290-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Raalte Regeling commissie van werk naar werk griffie

De raad van de Gemeente Raalte;

Gelezen het voorstel van de agendacommissie met zaaknummer 11290-2018

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de regeling commissie van werk naar werk griffie Raalte

Artikel 1 Samenstelling commissie

 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • een lid aan te wijzen door het college;

  • een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Artikel 2 Samenstelling commissie

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • a.

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het van werk naar werk-contract;

 • b.

  over eventuele verlenging van het van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

 • c.

  over geschillen voortvloeiend uit het van werk naar werk contract.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 3 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

De commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 6 Werkwijze

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

Artikel 7 Werkwijze

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Artikel 8 Werkwijze

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 9 Werkwijze

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op die waarop de bekendmaking heeft plaats gevonden.

Deze regeling kan worden aangehaald als de regeling commissie van werk naar werk griffie Raalte.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018.

Griffier,

Jan Bouke Zijlstra

Voorzitter,

Martijn Dadema