Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening Regeling Meedoen gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Regeling Meedoen gemeente Raalte
CiteertitelVerordening Regeling Meedoen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-259012

20190-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Regeling Meedoen gemeente Raalte

De raad van de gemeente Raalte;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Raalte, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 108 Gemeentewet;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de “Verordening Regeling Meedoen gemeente Raalte ”

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Regeling Meedoen: een vergoeding voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten;

 • 2.

  Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 5 onder C van de Participatiewet;

 • 3.

  Vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

 • 4.

  Aanvrager: de inwoner van 18 jaar of ouder die ten behoeve van zichzelf en/of zijn/haar ten laste komende kinderen een vergoeding op grond van deze verordening vraagt;

 • 5.

  Peildatum: datum waarop een persoon een aanvraag voor de Regeling Meedoen doet;

 • 6.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of de Gemeentewet;

 • 7.

  CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Indienen aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de Regeling Meedoen dient de aanvrager de daartoe aangewezen procedure te volgen:

 • voor de regeling Meedoen 18+ kan een aanvraag gedaan worden bij de gemeente

 • voor de regeling Meedoen 18- kan een aanvraag ingediend worden bij Stichting Leergeld Salland

Artikel 3. Voorwaarden verstrekking

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de Regeling Meedoen dient de aanvrager:

  • a.

   Nederlander of daaraan gelijkgesteld te zijn; en

  • b.

   Inwoner te zijn van de gemeente Raalte; en

  • c.

   Een inkomen te hebben dat minder, of gelijk is aan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; en

  • d.

   Mag iemand niet meer vermogen hebben dan de van toepassing zijnde vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

 • 2.

  Indien belanghebbende deelneemt aan een minnelijke schuldregeling (MSNP) dan wel een schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt belanghebbende geacht een inkomen te hebben zoals bedoeld in lid 1 onder c, met uitzondering van diegene aan wie een saneringskrediet is verstrekt.

 • 3.

  De aanvrager komt vanaf de peildatum eenmaal per 12 maanden in aanmerking voor de Regeling Meedoen.

HOOFSTUK 2 REGELING MEEDOEN

Artikel 4. Regeling Meedoen 18+

Meedoen 18+ geldt voor inwoners vanaf 18 jaar die aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 voldoen.

 • 1.

  De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de Regeling Meedoen 18+:

 • a.

  sociaal-culturele activiteiten;

 • b.

  educatieve activiteiten;

 • c.

  sportieve activiteiten

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding bedraagt €250,-

Artikel 5. Regeling Meedoen 18-

Meedoen 18- heeft betrekking op kinderen van 0 jaar tot en met 17 jaar.

 • 1.

  Het college verstrekt de vergoeding aan de rechthebbende ouder/verzorger van het kind.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking:

 • a.

  sociaal-culturele activiteiten;

 • b.

  educatieve activiteiten;

 • c.

  sportieve activiteiten

Daarnaast kan vanuit het bedrag ook gekozen worden voor een fashioncheque à € 100 per persoon.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding bedraagt:

 • a.

  voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar; €100,-

 • b.

  voor kinderen in het basisonderwijs; €300,-

 • c.

  voor scholieren van het middelbaar onderwijs tot en met 17 jaar; €450,-

 • 4.

  Tevens komt het kind van de rechthebbende ouder/verzorger in aanmerking voor zwemles. Deelname aan zwemles gaat niet ten koste van de in lid 3 genoemde vergoeding.

HOOFSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6. Indexatie

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex van het CBS.

Artikel 7. Terugvordering onterecht verstrekte vergoeding

Als uit een rechtmatigheidscontrole achteraf blijkt dat belanghebbende onjuiste informatie heeft verstrekt en/of toch niet aan de voorwaarden voldoet, dan kan het college de verstrekte vergoeding terugvorderen.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen uit deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing van die bepalingen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Regeling Meedoen.

Artikel 10. Intrekking verordening

De verordening Maatschappelijke participatiebijdrage, vastgesteld door de raad op 28 januari 2016, wordt per 1 januari 2019 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2018.

de griffier,

Jan BoukeZijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Toelichting

Minima zijn inwoners met een laag inkomen en/of mensen die in armoede leven.

Wat onder armoede wordt verstaan, wisselt nogal en een éénduidige definitie is niet eenvoudig te geven. Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties:

‘het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften’ en ontstaat wanneer iemand onvoldoende geld heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien.

We spreken over absolute armoede als mensen niet voldoende geld hebben voor (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of kleding. Deze vorm van armoede zien we vooral in ontwikkelingslanden. Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving. Je bent niet absoluut arm, maar je hebt wel minder dan iemand anders.

 

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet. Maar ook verjaardagen worden overgeslagen omdat een cadeautje teveel geld kost.

 

De gemeente Raalte heeft landelijk gezien een laag percentage inwoners met een minimum inkomen. In Raalte leeft 2,6% van de huishoudens in de bijstand (3,8% bij gemeentes van gelijke omvang). De groep mensen met een laag inkomen, bestaat nog steeds voor het grootste gedeelte uit huishoudens met een uitkering. Maar er vindt een verschuiving plaats. Naast dat we een groeiend aantal mensen met een betaalde baan zien die een beroep doen op de voorzieningen, zijn er ook steeds meer zelfstandigen (waaronder zzp-ers) die moeite hebben het financieel te redden. Het zijn echter niet alleen mensen met een laag inkomen die in armoede leven. Ook mensen met een hoger inkomen kunnen in armoede leven, bijvoorbeeld omdat zij problematische schulden hebben en langdurig in een schuldregeltraject zitten.

 

Ons minimabeleid is erop gericht om mensen met een laag inkomen én mensen met problematische schulden, in staat te stellen om – ondanks hun beperkte financiële middelen – toch deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We willen ervoor zorgen dat ook deze groep mensen de mogelijkheid krijgt om te sporten, een keer een dagje uit te gaan of bijvoorbeeld mee te doen aan muzieklessen. Daarom hebben we in de gemeente Raalte de Regeling Meedoen.

 

Artikelsgewijze toelichting Verordening Regeling Meedoen

 

Artikel 1. Begrippen

In dit artikel worden de belangrijkste begrippen die gebruikt worden in deze verordening kort toegelicht. Hoewel de wettelijke basis van deze verordening niet is gelegen in de Participatiewet maar in artikel 108 Gemeentewet is voor de eenduidigheid in taal en beleid besloten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de begrippen zoals die ook binnen de Participatiewet gehanteerd worden.

 

Artikel 2. Indienen aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de Regeling Meedoen dient de aanvrager de door het college vastgestelde procedure te volgen.

 

Artikel 3. Voorwaarden verstrekking

Aan de verstrekking van de Regeling Meedoen zijn voorwaarden verbonden. Ten eerste moet de aanvrager Nederlander zijn of daaraan gelijkgesteld. Daarnaast moet hij inwoner van de gemeente Raalte zijn en 18 jaar of ouder zijn. Ook dient de aanvrager te voldoen aan de gestelde inkomensvoorwaarden.

Als een aanvrager deelneemt aan een schuldregeling (MSNP/WSNP) dan voldoet ook hij/zij aan de gestelde inkomensvoorwaarden, mits er geen saneringskrediet is verstrekt. Als er wel sprake is van een saneringskrediet, dan dient getoetst te worden of de aanvrager aan de inkomensvoorwaarden voldoet.

Binnen de gemeente Raalte wordt uitgegaan van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Eenmaal per 12 maanden (gerekend vanaf de peildatum) heeft de aanvrager recht op een vergoeding in het kader van de Regeling Meedoen.

 

Artikel 4. Regeling Meedoen 18+

Inwoners van 18 jaar en ouder die aan de voorwaarden doen, komen in aanmerking voor de in dit artikel genoemde vergoeding. In dit artikel staat beschreven welke activiteiten in aanmerking komen. Omdat inwoners zelf kunnen bepalen welke activiteiten zij onderdeel laten zijn is de gemeente Raalte in staat een breed publiek te bedienen en tevens maatwerk te leveren.

 

Artikel 5. Regeling Meedoen 18-

Kinderen tot en met 17 jaar van ouders/verzorgers die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de in dit artikel genoemde vergoeding. We maken daarin onderscheid tussen drie categorieën met verschillende bedragen. Ook kinderen kunnen zelf bepalen voor welke activiteit(en) zij de vergoeding gebruiken.

Daarnaast is er voor kinderen tot en met 17 jaar van ouders/verzorgers die aan de voorwaarden voldoen, de mogelijkheid om deel te nemen aan zwemles. Dit gaat niet ten koste van de Meedoen-vergoeding.

 

Artikel 6. Indexatie

De in deze verordening genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Artikel 7. Terugvordering onterechte vergoeding

Als blijkt dat de vergoeding ten onrechte is verstrekt, bijvoorbeeld omdat iemand toch niet aan (één van) de voorwaarden voldoet, dan kan de vergoeding teruggevorderd worden.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

De hardheidsclausule geeft het college de mogelijkheid bepalingen buiten toepassing te laten voor zover toepassing van die bepalingen zal leiden tot schrijnende situaties.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

Geen nadere uitleg.

 

Artikel 10. Intrekking verordening Maatschappelijke Participatiebijdrage

De verordening Regeling Meedoen vervangt de verordening Maatschappelijke Participatiebijdrage. Daarom wordt die verordening ingetrokken.