Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening Stimuleringsleningen Sportaccommodaties gemeente Raalte 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsleningen Sportaccommodaties gemeente Raalte 2019
CiteertitelVerordening Stimuleringsleningen Sportaccommodaties gemeente Raalte 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201901-01-2019nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-74692

22866-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsleningen Sportaccommodaties gemeente Raalte 2019

 

De raad van de gemeente Raalte;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019 nummer 22866-2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat de gemeente sportverenigingen en -stichtingen de mogelijkheid wil bieden om tegen gunstige financiële voorwaarden;

 • -

  een sportaccommodatie aan te kopen, bouwen, uitbreiden of renoveren;

 • -

  investeringen te doen die tot een verminderd energiegebruik en/of tot een toename van het gebruik van duurzame energiebronnen leiden.

 

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Stimuleringsleningen Duurzaamheid Sportaccommodaties gemeente Raalte.

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een in de gemeente Raalte gevestigde rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting die de uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport als doelstelling heeft en die een aanvraag doet;

 • b)

  Accommodatie: een onroerende zaak, bedoeld voor en in gebruik als ruimte voor uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport, die in eigendom is bij de aanvrager als bedoeld onder a.

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

 • d)

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • e)

  Maatregelen: hiertoe worden in ieder geval gerekend:

  • -

   de aankoop, bouw, uitbreiding of renovatie van een gebouw bestemd voor en/of in gebruik voor de uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport;

  • -

   maatregelen waarvan de aanvrager onderbouwd aangeeft dat deze tot een verminderd energiegebruik en/of tot een toename van het gebruik van duurzame energiebronnen leiden.

 • f)

  Werkelijke kosten: Alle noodzakelijke kosten (inclusief btw) voor het uitvoeren van maatregelen, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h)

  SWS: Stichting Waarborgfonds Sport, statutair gevestigd te Arnhem.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  het verstrekken van Stimuleringsleningen ten behoeve van maatregelen aan de aanvrager.

 • 2.

  het rentepercentage is 2% lager dan het op het moment van toewijzing door SVn gehanteerde 10-jaars rentetarief, met een minimum van 0,5%.

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening wordt vastgesteld voor de kortst mogelijke termijn en bedraagt maximaal 25 jaar.

 • 4.

  De Stimuleringslening is een annuïteitenlening.

 • 5.

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 500.000, inclusief btw.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Raalte stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt bij het college ingediend en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen;

  • b.

   Een investeringsbegroting, zijnde de werkelijke kosten van de maatregelen met een financiële onderbouwing (op basis van offertes) alsmede een financieringsplan;

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   De twee meest recente jaarrekeningen en de meerjarenbegroting van de aanvrager.

  • e.

   De toekenning van een borgstelling door SWS (www.sws.nl).

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Het college neemt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  Er geen garantstelling (onder voorwaarden) van SWS voor de hoofdsom van de lening is toegekend;

 • c.

  De werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 25.000;

 • e.

  (Bij de aanvraag) de werkzaamheden voor het realiseren van de maatregelen al zijn begonnen of afgerond en/of hiervoor al betalingsverplichtingen zijn aangegaan;

 • f.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • g.

  Het pand of object waaraan de maatregelen worden getroffen bestemd is om binnen een periode van tien jaar te worden afgebroken;

 • h.

  Voor de te treffen maatregelen een vergunning vereist is en deze niet is of kan worden verleend.

 • i.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Raalte en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 8 Bouwdepot

 • 1.

  De Stimuleringslening komt via een bouwdepot van Svn tot uitbetaling op basis van facturen voor door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen voor de aanschaf van materialen ten behoeve van het realiseren van de maatregelen.

 • 2.

  Uitbetalingen uit het bouwdepot starten, nadat de vergunningen die voor het realiseren van de maatregelen vereist zijn, zijn verkregen en onherroepelijk zijn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  De “Verordening Stimuleringslening sportaccommodaties gemeente Raalte” wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringsleningen Duurzaamheid Sportaccommodaties gemeente Raalte 2019”.

Aldus vastgesteld te Raalte op 31 januari 2019

De raad van de gemeente Raalte,

Griffier

Voorzitter