Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit standplaats Dorpsplein te Heeten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit standplaats Dorpsplein te Heeten
CiteertitelAanwijzingsbesluit standplaats Dorpsplein te Heeten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/CVDR86454/CVDR86454_11.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/CVDR311561/CVDR311561_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2019nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-182158

23461-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit standplaats Dorpsplein te Heeten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte en artikel 2, vierde lid van Nadere regels inzake standplaatsen gemeente Raalte;

besluit vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit: Standplaats Dorpsplein te Heeten.

Artikel 1

Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen gedurende de periode van 1 november tot en met 31 december is aangewezen:

 • de locatie Dorpsplein te Heeten, zoals aangegeven op bijgaande tekening.

 

Artikel 2
 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit standplaats Dorpsplein te Heeten”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte van 16 juli 2019.

de secretaris

KarinCornelissen

burgemeester

Martijn Dadema

 

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van bezwaar.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland, locatie Zwolle, Postbus 10067 8000 GB Zwolle verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Tekening