Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019
CiteertitelVerordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95 van de Gemeentewet
 2. artikel 96 van de Gemeentewet
 3. artikel 97 van de Gemeentewet
 4. artikel 98 van de Gemeentewet
 5. artikel 99 van de Gemeentewet
 6. artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. artikel 3.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201901-01-2019nieuwe regeling

10-10-2019

gmb-2019-296697

37643-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019

De raad van de gemeente Raalte;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 23 september 2019

gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en de artikelen 3.1.4, 3.1.7, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.3.8 en 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening: Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019.

Artikel 1. Definitiebepalingen:

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd.

 • b.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • c.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

 • d.

  presidium: het presidium zoals bedoeld in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.

Artikel 2. Toelage raadslid vertrouwenscommissie

Een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde lid, van de Gemeentewet, wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage verleend overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 3. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1.

  Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet, of een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoel in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, kan voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage worden toegekend

 • 2.

  Bij de installatie van een commissie zoals bedoel in lid 1, bepaalt de raad of er een vergoeding wordt verbonden aan het lidmaatschap van die commissie en, indien van toepassing, de hoogte van die vergoeding.

 • 3.

  De toelage voor een lid van een onderzoekscommissie is per jaar maximaal driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 • 4.

  De toelage voor een lid van een bijzondere commissie is maximaal het bedrag genoemd in artikel 3.1.4, eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 4. Verhoging vergoeding commissieleden (niet raadsleden) voor het bijwonen van commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of zwaarte taak

 • 1.

  Een commissielid wordt een vergoeding toegekend per bijgewoonde vergadering overeenkomstig artikel 3.4.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager.

 • 2.

  De raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij verordening een hogere vergoeding voor commissieleden vaststellen als:

  • a.

   het commissielid op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie is aangetrokken en/of

  • b.

   het commissielid een vergoeding ontvangt die niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en/of de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

Artikel 5. Reis- en verblijfkosten raadsleden en commissieleden voor reizen buiten de gemeente

 • 1.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raadslid of commissielid vergoed:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;

 • 3.

  Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4.

  Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5.

  De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

 • 6.

  De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1.

  Een raadslid kan eenmaal per jaar (op aanvraag bij de presidium) een bedrag toegekend krijgen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1., eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

 • 2.

  Om een tegemoetkoming toegekend te krijgen moet het raadslid die in loondienst is aan tonen, dat hij door het aanvaarden van het raadslidmaatschap minder uren in loondienst is of wil gaan werken dan vóór het raadslidmaatschap én dat de werkgever geen vervangende voorziening voor het raadslid heeft getroffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

 • 3.

  Om een tegemoetkoming toegekend te krijgen moet het raadslid die zelfstandige of zzp-er is aan tonen, dat hij door het aanvaarden van het raadslidmaatschap minder inkomsten heeft over een periode van tenminste een kwartaal dan vóór het aanvaarden van het raadslidmaatschap.

 • 4.

  De aanvraag zoals bedoeld in de vorige leden wordt getoetst door de presidium. Indien de aanvrager in voldoende mate kan aantonen dat sprake is van een situatie zoals bedoeld in de leden 2 of 3 dan wordt de vergoeding zoals bedoeld in lid 1 verstrekt.

 • 5.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.

Artikel 7. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raadsleden

 • 1.

  Een raadslid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De presidium beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

 • 4.

  De gemeenteraad kan bij aparte verordening regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 5.

  De kosten voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden rechtstreeks vergoed aan deze vereniging.

 • 6.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door een beroepsvereniging als bedoeld in artikel 3.3.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste en tweede lid.

 • 7.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. Informatie- en communicatievoorzieningen raadsleden en commissieleden

 • 1.

  Een raadslid of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2.

  Een raadslid of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 9. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel (Werkkostenregeling)

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31 a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 10. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel kan éénmaal per drie maanden ingediend worden en gaat vergezeld van een declaratieformulier en eventuele bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de eventuele bewijsstukken worden binnen vier maanden na factuurdatum of betaling door raadsleden ingediend bij de griffier.

Artikel 11. Intrekking oude verordening

De ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Raalte 2015’ wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden Raalte 2019’.

Aldus besloten in de vergadering van 10 oktober 2019.

de griffier

Jan BoukeZijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema