Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening op de rekeningcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekeningcommissie
CiteertitelVerordening op de rekeningcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op de rekeningcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200927-04-2006

27-04-2006

gemeentepagina

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekeningcommissie

                                                                                                            

Artikel 1 Samenstelling commissie

 • 1.

  Er is een vaste raadscommissie van advies en voorbereiding, genaamd de rekeningcommissie, die tevens fungeert als raadscommissie voor de rekenkamer, als bedoeld in artikel 5 van de verordening op de rekenkamercommissie gemeente Raalte.

 • 2.

  De leden van de rekeningcommissie, in deze verordening verder de commissie genoemd, worden door de raad uit zijn midden benoemd. Elke fractie in de raad kan met maximaal één lid zitting nemen in de commissie.

 • 3.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die, ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, tot lid van de commissie wordt benoemd, heeft daarin zitting voor de resterende zittingsduur van de raad.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • 1.

  De heeft tot taak:Het jaarlijkse onderzoek van de door het college opgestelde gemeenterekening.

 • 2.

  Het bespreken van het verslag van bevindingen met de accountant.

 • 3.

  Jaarlijks, na het beëindigen van haar onderzoek en rekening houdend met de in de Gemeentewet gestelde termijn voor de vaststelling van de rekening, over haar bevindingen te rapporteren aan de raad. In het verslag van haar bevindingen is een advies opgenomen ten aanzien van de vaststelling van de gemeenterekening dan wel een eventueel te vragen voorstel voor een door de raad te nemen indemniteitsbesluit.

 • 4.

  De raad te adviseren over controleopdrachten aan de accountant en de aanbesteding van de accountantscontrole.

 • 5.

  Desgewenst namens de raad te participeren in een aanbestedingstraject aangaande de accountantscontrole. De commissie kan besluiten een afvaardiging uit de commissie met deze taak te belasten.

 • 6.

  Namens de raad deel te nemen aan het afstemmingsoverleg als bedoeld in artikel 4, lid 3, van de Controleverordening gemeente Raalte 2006. De commissie kan besluiten een afvaardiging uit de commissie met deze taak te belasten.

 • 7.

  Namens de raad aan het college voorstellen te doen aangaande de opzet en inrichting van de begrotingsstukken, jaarstukken en tussentijdse rapportages.

 • 8.

  Naast de in dit artikel genoemde rapportages en adviezen kan de het college en de raad informeren over die aangelegenheden die zij in het licht van haar taakstelling van belang acht.

Artikel 3

In artikel 5 van de verordening op de rekenkamercommissie gemeente Raalte is de aangewezen als raadscommissie voor de rekenkamer. Als zodanig heeft de commissie tot taak:

 • a.

  de rekenkamercommissie in haar werkzaamheden te begeleiden en te ondersteunen;

 • b.

  met de rekenkamercommissie overleg te plegen over de voortgang van de onderzoeken;

 • c.

  advisering aan de raad in het kader van budgetbesteding rekenkamercommissie;

 • d.

  jaarlijks de raad een voorstel te doen ten aanzien van de vergoeding voor de leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of door tenminste twee leden schriftelijk met opgaven van redenen wordt gevraagd.

 • 2.

  De vergaderingen van zijn openbaar, tenzij zwaarwegende belangen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen zich daartegen verzetten. De voorzitter of diens plaatsvervanger besluit in dat geval over de daartoe aangeduide agendapunten besloten te vergaderen.

 • 3.

  De commissie mag niet besluiten als niet met inbegrip van de voorzitter de meerderheid van de leden blijkens de presentielijst aanwezig is.

 • 4.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van ten minste 48 uur een nieuwe vergadering beleggen, waarin de aanwezige leden besluiten over de aanhangige onderwerpen, tenzij hiertegen door de meerderheid van het aantal leden van de commissie bezwaar is ge worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 5.

  Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 5

Van de vergaderingen van de commissie worden besluitenlijsten gemaakt. Nadat deze door de commissie zijn vastgesteld, worden zij op de gemeentelijke internetsite openbaar gemaakt. Indien de besluitenlijsten betrekking hebben op besloten (delen van) vergaderingen, worden zij uitgezonderd van openbaarmaking.

Artikel 6

De van de commissie uitgaande stukken worden door of namens de voorzitter ondertekend. Het verslag genoemd in artikel 2, tweede lid, wordt ondertekend door alle leden, aanwezig in de vergadering waarin tot vaststelling van dat verslag werd besloten.

Artikel 7
 • 1.

  Door of namens het college worden de voor het onderzoek van de jaarrekening benodigde stukken ter beschikking van de gesteld.

 • 2.

  De commissie heeft het recht tot het opvragen en het inzien van bescheiden, administraties, besluiten en notulen van vergaderingen, alsmede alle andere bescheiden die zij voor haar onderzoek nodig acht.

 • 3.

  De commissie heeft het recht de accountant(s) uit te nodigen haar vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting.

 • 4.

  De commissie heeft het recht schriftelijk dan wel mondeling inlichtingen te vragen aan de burgemeester, het college en ambtenaren van de gemeente Raalte. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de commissie de burgemeester, een wethouder of een ambtenaar ter vergadering uitnodigen.

 • 5.

  De commissie heeft het recht werkbezoeken af te leggen aan organisatieonderdelen van de gemeente.

 • 6.

  Burgemeester, wethouders en ambtenaren zijn verplicht de commissie alle informatie te verstrekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht.

Artikel 8
 • 1.

  De vaststelling van het verslag van de commissie, genoemd in artikel 2, tweede lid, geschiedt nadat de meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk, haar mening omtrent het desbetreffende ontwerpverslag kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Het bepaalde in het voorgaande lid sluit niet uit dat een minderheidsstandpunt in het verslag van de commissie kan worden opgenomen.

Artikel 9

Het in artikel 2, tweede lid, genoemde verslag van de commissie wordt, na vaststelling door de commissie, verzonden naar het presidium ter agendering voor de raadsvergadering en publicatie in het Gemeenteblad. Gelijktijdig wordt genoemd verslag ter kennis van het college gebracht. Het is aan de commissie om te bepalen, of en op welke wijze haar verslag in de raadsvergadering wordt toegelicht.

Artikel 10 Secretariaat

 • 1.

  De commissie is bevoegd gebruik te maken van de secretariële ondersteuning van de griffie.

 • 2.

  De commissie wordt bij de voorbereiding van het verslag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, ondersteund door een daartoe door de gemeentesecretaris aangewezen ambtenaar.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekeningcommissie .

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbarevergadering van 27 november 2008,

de griffier,              de voorzitter,