Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Controleverordening gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingControleverordening gemeente Raalte
CiteertitelControleverordening gemeente Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging art. 2, 4 en 7 door de raad d.d. 27-11-2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art.213, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009wijziging artikelen 2,4 en 7

27-11-2008

Weekblad voor Salland, 10-10-2008

Gemeentewet art.213, lid 2, Controleverordening gemeente Raalte
01-01-2009Controleverordening gemeente Raalte

27-11-2008

Gemeentepagina

Gemeentewet art.213, lid 2, Controleverordening gemeente Raalte

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening gemeente Raalte

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  a. accountant:de door de gemeenteraad op grond van artikel 213, lid 2, Gemeentewet aangewezen accountant;

 • b.

  b. accountantscontrole:de in artikel 213, lid 2, Gemeentewet bedoelde controle, als uitvloeisel waarvan de accountantsverklaring aangeeft of:1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;2. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen en3. de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 Gemeentewet, en als uitvloeisel waarvan het verslag van bevindingen in ieder geval bevindingen bevat over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en over onrechtmatigheden in de jaarrekening.

 • c.

  c. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 • d.

  d. deelverantwoording:een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant.

 • 2.

  De raad stelt, voorafgaand aan de aanwijzing van de accountant, de periode van benoeming vast.

 • 3.

  De raad stelt vóór de door het college te verrichten aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast waaraan de jaarlijkse accountantscontrole dient te voldoen. Het programma van eisen bevat in ieder geval een vermelding van:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening en eventueel daarvan afwijkende rapporteringtoleranties;

  • b.

   de eventueel apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen goedkeuringstoleranties en eventueel daarvan afwijkende rapporteringtoleranties;

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   eventueel uit te voeren tussentijdse controles, in aanvulling op de jaarlijkse controle;

  • e.

   de frequentie van de aanvullende tussentijdse rapportering en afspraken over de inrichting van deze rapportages;

 • 4.

  De raad kan in het programma van eisen opnemen, dat hij jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole, na overleg met het college, vaststelt: de in het derde lid, onder a en b bedoelde goedkeurings- en rapporteringstoleranties, de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de gemeentelijke functies en de gemeentelijke organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden, en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

 • 5.

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad met het oog op de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

 • 6.

  De rekeningcommissie of een afvaardiging uit deze commissie, kan namens de raad in het aanbestedingstraject participeren.

Artikel 3 Informatieverstrekking door college

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening conform de geldende wet- en regelgeving. Na de opstelling van de jaarrekening legt het college deze zo spoedig mogelijk over aan de accountant.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt minimaal eens per jaar afstemmiingsoverleg plaats tussen de accountant en een vertegenwoordiging van de rekeningcommissie, een vertegenwoordiging van de rekenkamercommissie en een vertegenwoordiging van het college.

 • 4.

  Het college legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen jaarlijks uiterlijk 15 juni na afloop van het boekjaar waarover verantwoording wordt afgelegd over aan de raad.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed zou kunnen zijn op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van zijn opdracht de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings)overleg plaats tussen de accountant en een vertegenwoordiging uit de raad, een vertegenwoordiger van de rekenkamer(functie) en het college.

Artikel 5 Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de desbetreffende ministeries. Het college is bevoegd om voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen de opdracht aan een andere dan de door de raad benoemde accountant te verlenen, indien het dit in het belang van de gemeente acht.

 • 3.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze verantwoording moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien het dit in het belang van de gemeente acht.

Artikel 7 Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad. Hij zendt een afschrift van deze melding aan het college.

 • 2.

  De accountant legt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen vóór verzending aan de raad voor aan het college. Het college krijgt de mogelijkheid om zijn visie op deze stukken kenbaar te maken aan de raad.

 • 3.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de rekeningcommissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening gemeente Raalte 2006".

Aldus besloten in de openbareraadsvergadering van 22 december 2005.de griffier, de voorzitter,