Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Regio Rivierenland 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle eerdere aanwijzigingsbesluiten waarbij personen zijn belast met het toezicht op enige wet- en regelgeving worden ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, lid 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 5:2
 3. Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201415-07-2014nieuwe regeling

16-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel, 15-12-2014

14.0002400

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,

 

gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014, artikel 5.10 , derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 december 2010 over integrale handhaving,

 

besluit:

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker, belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland en de krachtens die verordening vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

 

 • 1.

  de medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld in vaste of tijdelijke dienst bij Regio Rivierenland, dienstonderdeel AVRI, afdeling IBOR plus, team Handhaving,

 • 2.

  de gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij Regio Rivierenland, dienstonderdeel AVRI, afdeling IBOR plus, team Handhaving,

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 3

Alle eerdere aanwijzigingsbesluiten waarbij personen zijn belast met het toezicht op enige wet- en regelgeving worden ingetrokken.

Artikel 4
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2014.

 • 2.

  Indien het besluit later dan 15 juli 2014 bekend wordt gemaakt treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad waarin het wordt geplaatst.

Tiel, 16 juli 2014

De secretaris, De voorzitter

I.P.C. van Wamel-Geene, R. van Schelven