Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland
CiteertitelBesluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 32ja
 3. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 32k

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2015nieuwe regeling

09-09-2015

Elektronisch Gemeenteblad, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel, 01-10-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland

Het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland,

Gelet op

 

artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32ja en 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Besluit

 

Het Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland

 

als volgt vast te stellen.

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad voor de Regio Rivierenland.

 • 2.

  Het publicatieblad is toegankelijk via het internetadres: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op dit internetadres staat de authentieke bekendmaking.

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de Regio Rivierenland berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.

  De bekendmaking van besluiten van het bestuur van de Regio Rivierenland die regelgeving inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de Regio Rivierenland.

 • 2.

  Op de bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in artikel 32k, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 4 Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur van de Regio Rivierenland die niet tot een of meer geadresseerden gericht zijn, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad voor de Regio Rivierenland.

Artikel 5 Internetadres

Het internetadres http://www.regiorivierenland.nl/bekendmakingen/ is het internetadres waarop de Regio Rivierenland verwijst naar haar rechtsgeldige bekendmakingen.

Dit internetadres gebruikt de Regio Rivierenland als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onthouden internetadres in haar externe communicatie.

Artikel 6 Kosteloos raadplegen

Het publicatieblad is via de administratie in het kantoor van de Regio Rivierenland kosteloos te raadplegen.

Artikel 7 Vervangende uitgave

 • 1.

  een eenmalige vervangende uitgave - zoals bedoeld in de ‘Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’ en het ‘Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’ -  geschiedt door:

  • a.

   een kennisgeving van de bekendmaking aan te plakken op een voor het publiek zichtbare locatie in of aan het kantoor van de Regio Rivierenland;

  • b.

   de volledige tekst ter inzage te leggen bij de Regio Rivierenland; en indien mogelijk

  • c.

   de volledige tekst daarvan ook op de website van de Regio Rivierenland te plaatsen.

 • 2.

  Indien de Regio Rivierenland op enig moment de vervangende uitgave zoals bedoeld in het eerste lid moet doen, plaatst het bestuur zo snel als mogelijk alsnog de bekendmaking op de reguliere wijze in het publicatieblad onder vermelding van ten minste:

  • a.

   de datum waarop de vervangende uitgave van de bekendmaking is gepubliceerd;

  • b.

   de wijze waarop de vervangende uitgave van de bekendmaking is gepubliceerd; en

  • c.

   de vermelding dat de datum waarop de vervangende uitgave van de bekendmaking is gepubliceerd bepalend is voor mogelijke termijnen die starten naar aanleiding van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland.

Artikel 9 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de gemeentebladen van alle deelnemende colleges in de Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland van 9 september 2015.

De secretaris De voorzitter

TOELICHTING

Aanleiding Besluit

 

Vanaf 1 januari 2015 biedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad (het ‘GR-blad’) instelt voor de publicatie van besluiten van de gemeenschappelijke regeling. Het GR-blad is vergelijkbaar met het gemeenteblad of provinciaal blad. Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen van de gemeenschappelijke regeling in het GR-blad worden gepubliceerd, mits daaraan een besluit van het dagelijks bestuur ten grondslag ligt. Hiertoe is het voorliggende besluit opgesteld.

 

Aanleiding voor het opnemen van de mogelijkheid in de Wgr tot het instellen van een eigen GR-blad is dat met name openbare lichamen met veel deelnemers bij de bekendmaking van hun besluiten in de praktijk tegen problemen aanlopen. Naast uitvoeringslasten bestaat het risico dat de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften niet in alle bladen van de deelnemers in dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Indien de bekendmaking niet gelijktijdig of gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden, kan onzekerheid ontstaan over de vraag of, en zo wanneer, een algemeen verbindend voorschrift rechtsgeldig in werking is getreden.

 

Eisen en reikwijdte publicatieblad

 

Nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen zijn te vinden in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Bbbrdo) en Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Rebbrdo).

Aan een eigen GR-blad is de voorwaarde verbonden dat gebruik wordt gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Er kan niet met bekendmaking op een eigen website worden volstaan. De GVOP zorgt ervoor dat het GR-blad op www.officielebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd, een aan www.overheid.nl gelieerde website.

 

Er wordt een koppeling gelegd met de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten en provincie. Zonder deze voorwaarde is het namelijk voor burgers onvindbaar aan welke gemeenschappelijke regelingen de betreffende gemeenten of provincie deelnemen en welke besluiten door de gemeenschappelijke regeling zijn genomen.

 

Artikel 3 van het besluit voorziet in de bekendmaking van regelgeving.

 

In het tweede lid van artikel 3 is een verwijzing opgenomen naar artikel 32k, derde lid, van de Wgr. Artikel 32k, derde lid, van de Wgr verklaart de artikelen 139, tweede tot en met vijfde lid, en 141 tot en met 144 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. In deze artikelen is onder meer bepaald dat wanneer elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, het dagelijks bestuur in een vervangende uitgave voorziet. Voorts kan bijvoorbeeld besloten worden om een bij het besluit behorende bijlage (zoals omvangrijke tekeningen) bekend te maken door terinzagelegging.

 

Naast de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, kan het eigen GR-blad ook voor andere berichten worden gebruikt. Dit is geregeld in artikel 4 van het besluit. De term ‘berichten’ volgt uit artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht en kent een brede reikwijdte. Bij ‘berichten’ kan gedacht worden aan besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen. Het moet wel gaan om berichten die verband houden met de taken van het openbaar lichaam. Uit artikel 1a, derde lid, van de Rebbrdo volgt dat het openbaar lichaam het eigen GR-blad uitsluitend kan gebruiken voor bevoegdheden die het openbaar lichaam in eigen naam uitoefent. Het gaat hier om de eigen regelgevende bevoegdheid van de Regio Rivierenland, bijvoorbeeld omtrent de bedrijfsvoering en ambtelijke organisatie. In dit kader kan gedacht worden aan verordeningen van het algemeen bestuur inzake afvalstoffen(heffing) en de rechtspositionele regelingen of mandaatbesluiten van het dagelijks bestuur.

 

Wanneer de Regio Rivierenland een bevoegdheid in mandaat uitoefent namens een deelnemende gemeente, zoals het verlenen van een vergunning of het afgeven van een beschikking, dient de bekendmaking of kennisgeving daarvan plaats te vinden in het publicatieblad van de betreffende gemeente, en derhalve niet in het GR-blad van de Regio Rivierenland.

 

Voorts wordt opgemerkt dat besluiten tot wijziging, opheffing, toe- en uittreding van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant door de daartoe aangewezen gemeente, in het geval van Regio Rivierenland is dat Tiel.