Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de organisatie Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de organisatie Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017
CiteertitelOrganisatiebesluit Regio Rivierenland 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieverordening Regio Rivierenland 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 33b lid 1 sub c Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. art. 33d Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. hoofdstuk X regeling Regio Rivierenland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2017nieuwe regeling

12-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 235

17.0000633

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017

Het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland

 

en

 

de voorzitter van Regio Rivierenland

 

Overwegende dat

 

de Ondernemingsraad van Regio Rivierenland op 15 maart 2017 advies heeft uitgebracht over het voorlopig vastgestelde besluit van 8 februari 2017;

 

Gelet op

 

artikel 33b, eerste lid, sub c, en artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk X (artikelen. 21 -24)  van de regeling Regio Rivierenland,

 

Besluit

 

vast te stellen:

 

het Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017

 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de regeling Regio Rivierenland is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatie: de organisatie van Regio Rivierenland ;

 • b.

  secretaris: de secretaris van Regio Rivierenland, bedoeld in artikel 21 van de regeling;

 • c.

  managementteam: het managementteam, bedoeld in artikel 5;

 • d.

  manager: een manager van een organisatieonderdeel;

 • e.

  organisatieonderdeel: de onderdelen van de organisatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid,

 • f.

  regeling de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

Hoofdstuk 2 Bestuurlijk mandaat

Artikel 2: Mandaat aan leden Dagelijks bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur verleent geen algemeen mandaat aan zijn leden, met uitzondering van de gevallen genoemd in het tweede lid.

 • 2.

  Het betrokken lid van het Dagelijks bestuur is bevoegd:

  • a.

   tot het ondertekenen van brieven van informatieve aard.

  • b.

   tot het indienen van zienswijzen op grond van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van besluiten van andere bestuursorganen, iedere bestuurder voor zover het zijn portefeuille betreft.

  • c.

   overeenkomsten, vastgesteld en aangegaan door het Dagelijks bestuur, op ondergeschikte onderdelen of redactioneel te wijzigen, alsmede deze overeenkomsten te ondertekenen.

  • d.

   tot het aanvragen en verantwoorden van subsidies bij de verschillende bestuursorganen van de provinciale of rijksoverheid.

  • e.

   tot het ondertekenen van beleidsbrieven die betrekking hebben op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde strategische kaders.

Hoofdstuk 3: Structuur, taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 3: Indeling in organisatorische eenheden

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Regio Rivierenland is ingedeeld in organisatieonderdelen. Deze organisatieonderdelen worden aangeduid met de benaming afdeling.

 • 2.

  De afdelingen staan onder leiding van een manager.

 • 3.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de secretaris. Deze wordt bijgestaan door een managementteam.

 • 4.

  Het managementteam bestaat uit de secretaris en de manager(s). De secretaris is voorzitter van het managementteam.

Artikel 4: Hoofdstructuur

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van de organisatie:

  • a.

   de Stafafdeling;

  • b.

   de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening,

  • c.

   de afdeling Beleid en Projecten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat, overeenkomstig artikel 21 , eerste lid, van de regeling, de secretaris.

Artikel 5: Taken en bevoegdheden secretaris

 • 1.

  De organisatie Regio Rivierenland staat onder leiding van de secretaris.

 • 2.

  Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur is de secretaris belast met de algehele leiding van Regio Rivierenland en met de zorg voor een juiste taakvervulling door Regio Rivierenland.

 • 3.

  De secretaris is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van Regio Rivierenland voor de inzet en het beheer van middelen, voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening en het realiseren van de gestelde doelen.

 • 4.

  De secretaris legt voor de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Daartoe wordt er jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd met een delegatie uit het dagelijks bestuur.

 • 5.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de managers en overige medewerkers voldoende bevoegdheden in mandaat krijgen toebedeeld om hun functies naar behoren uit te kunnen oefenen.

 • 6.

  De secretaris is dagelijks bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden voor Regio Rivierenland en overlegt met de ondernemingsraad.

Artikel 6: Het Managementteam

 • 1.

  De secretaris vormt samen met de manager(s) het managementteam.

 • 2.

  De taak van het managementteam is de algehele coördinatie van werkzaamheden van de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de secretaris.

 • 3.

  Het managementteam heeft de verantwoordelijkheid voor:

  • a.

   het realiseren van het beleid, de producten en diensten met de inzet van de daartoe benodigde middelen;

  • b.

   de ontwikkeling en vormgeving van het middelenbeleid (personeel, informatievoorziening, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Artikel 7: Manager(s)

 • 1.

  De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen en de uitvoering van taken van hun afdeling, waaronder het jaarplan van de betreffende afdeling.

 • 2.

  De managers leggen voor de uitvoering van hun taken verantwoording af aan de secretaris.

Artikel 8: De Stafafdeling

 • 1.

  De Stafafdeling is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de uitvoering van de primaire processen.

 • 2.

  De kerntaken van de Stafafdeling betreffen,

  • a.

   Personeel en Organisatie ,

  • b.

   Financiën, inclusief Planning en Control ,

  • c.

   Juridische zaken,

  • d.

   Facilitaire zaken,

  • e.

   Bestuurssecretariaat en -ondersteuning,

  • f.

   Communicatie,

  • g.

   Archiefzaken.

Artikel 9: De afdeling Contractgestuurde Dienstverlening

 • 1.

  De afdeling Contractgestuurde Dienstverlening is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeentelijke taken als bedoel in artikel 5 van de regeling. waarvoor in voorkomend geval een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de regeling is gesloten. De gemeenten bepalen zelf van welke diensten zij gebruik maken en in welke mate.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening betreffen het zo efficiënt mogelijk en kwalitatief goed uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met de betrokken gemeente. De aangeboden diensten hebben in ieder geval betrekking op de volgende taakvelden:

  • a.

   Leerplicht, controle en administratie;

  • b.

   het Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters;

  • c.

   Sociale Recherche;

  • d.

   het Regionaal Inkoopbureau;

  • e.

   Informatie en Automatisering;

  • f.

   Basismobiliteit.

 • 3.

  De afdeling Contractgestuurde Dienstverlening verricht in voorkomend geval in beperkte mate diensten ten behoeve van derden. De afspraken over de dienstverlening aan derden worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De manager Contractgestuurde Dienstverlening bereidt de samenwerking voor en licht het bestuur in voordat de dienstverlening aanvangt.

Artikel 10: De afdeling Beleid en Projecten

 • 1.

  De afdeling Beleid en Projecten is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning ten behoeve van de deelnemende gemeenten, waaronder de uitvoering van een regionaal beleids- of ambitiedocument. In opdracht van het dagelijks bestuur wordt daarnaast onderzoek gedaan naar (de mogelijkheid van) nieuwe diensten en producten ten behoeve van de deelnemende gemeenten en derden.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Beleid en Projecten betreffen de ondersteuning van de regionale Speerpunten, Onderzoek en Ontwikkeling en het begeleiden en ondersteunen van regionale projecten en programma's.

Artikel 11: Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris is de manager Contractgestuurde Dienstverlening de plaatsvervanger van de secretaris.

 • 2.

  De managers worden vervangen door de secretaris. Indien de secretaris niet beschikbaar is vervangen de managers elkaar. De secretaris stelt bij langdurige afwezigheid een plaatsvervangingsbesluit vast en brengt dit ter kennis van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun afdeling.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 12: Intrekking oude regeling

De Organisatieverordening Regio Rivierenland 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 13: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: het Organisatiebesluit Regio Rivierenland 2017.

Het Dagelijks bestuur van Regio Rivierenland

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de voorzitter

ir. J. Beenakker

De voorzitter van Regio Rivierenland

ir. J. Beenakker