Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018
CiteertitelBesluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Rivierenland/CVDR444773/CVDR444773_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018nieuwe regeling

07-02-2018

bgr-2018-337

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Overwegende dat

ter uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument is de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017 vastgesteld op grond waarvan subsidies kunnen worden verleend.

Gelet op

artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017;

Besluit

vast te stellen:

het Besluit Subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018

Artikel 1 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 bedraagt € 930.991.

 • b.

  Per tijdvak is maximaal € 465.495 beschikbaar.

 • c.

  Indien het plafond over het eerste tijdvak niet wordt bereikt, wordt het restant overgeheveld naar en toegevoegd aan het tweede tijdvak.

Artikel 2 Tijdvakken en sluitingsdata

 • a.

  In 2018 zijn twee tijdvakken voor het indienen van subsidieaanvragen.

 • b.

  Het eerste tijdvak loopt vanaf 16 maart 2018 tot en met 26 april 2018. De sluitingsdatum voor het eerste tijdvak is 26 april 2018.

 • c.

  Het tweede tijdvak loopt vanaf 15 september 2018 tot en met 26 oktober 2018. De sluitingsdatum voor het tweede tijdvak is 26 oktober 2018.

Artikel 3: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 4: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2018.

Aldus vastgesteld op 7 februari 2018.

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de voorzitter

ir. J. Beenakker