Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machting Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machting Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2018nieuwe regeling

14-11-2018

bgr-2018-1360

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machting Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland, ieder voor zover bevoegd;

 

gelet op

de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de afdeling 10.1.1.;

het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 3 titel 3;

 

overwegende dat

de wens bestaat om in de Regio Rivierenland een breedbandnetwerk aan te leggen, te beheren en te onderhouden;

ten behoeve daarvan de hiervoor genoemde colleges bij gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen in het leven zullen roepen, te weten de Uitvoeringorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in artikel 1, onder j;

het besluitvormingstraject tot het treffen van voornoemde gemeenschappelijke regeling ondertussen is gestart en grotendeels is afgerond;

de aanbesteding van de opdracht tot aanleg, beheer en onderhoud van het voornoemde breedbandnetwerk ondertussen is gestart; en

dat tot het moment van de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, dan wel tot het moment dat het project Breedbandnetwerk is overgedragen aan de Uitvoeringorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, alle noodzakelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen geacht worden te zijn verricht in naam van het openbaar lichaam Regio Rivierenland of haar bestuursorganen;

 

besluiten vast te stellen

onderhavig Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting van de UBR.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland;

 • c.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • d.

  gemeenten: de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel;

 • e.

  kwartiermaker: de door het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland aangewezen ambtenaar die als kwartiermaker voor het project Breedbandnetwerk fungeert;

 • f.

  portefeuillehouder: de wethouder die door het college waarvan hij lid is, is aangewezen als portefeuillehouder voor het project Breedbandnetwerk;

 • g.

  portefeuillehouders-overleg: het overleg van alle portefeuillehouders voor het project Breedbandnetwerk;

 • h.

  programma Breedbandnetwerk: het programma van de Regio Rivierenland die belast is met alle voorbereiding van de realisatie van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de gemeenten;

 • i.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland;

 • j.

  UBR: het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling, en

 • k.

  wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

ARTIKEL 2: MANDAATVERLENING AAN DE PORTEFEUILLEHOUDERS

 • 1.

  Aan elke portefeuillehouder wordt verleend het mandaat, daaronder mede begrepen – en voor zover van toepassing – volmacht en machtiging voor zover het de eigen gemeente betreft, om alle noodzakelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten voor project Breedbandnetwerk, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend:

  • a.

   het werven, benoemen en ontslaan van personeel;

  • b.

   de inhuur van capaciteit en expertise;

  • c.

   het voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het passieve breedbandnetwerk;

  • d.

   het contractbeheer ten aanzien van de partij of partijen aan wie de opdrachten op grond van de aanbesteding, bedoeld onder c, zijn gegund;

  • e.

   het sluiten van een overeenkomst tot lening voor de financiering van ontwerp; aanleg, onderhoud en beheer van het breedbandnetwerk en de organisatie van de UBR;

  • f.

   alle voorbereiding en uitvoering van de bedrijfsvoering van de UBR, en

  • g.

   het stellen van kaders voor de uitoefening van bevoegdheden door de kwartiermaker als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2.

  Aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg gezamenlijk wordt verleend het mandaat, daaronder mede begrepen – en voor zover van toepassing – volmacht en machtiging voor zover het de Regio Rivierenland betreft, om alle noodzakelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten voor project Breedbandnetwerk, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de bevoegdheden genoemd in het eerste lid onder a tot en met g.

 • 3.

  Besluitvorming ten aanzien van uitoefening van mandaat, en voor zover van toepassing – volmacht en machtiging, bedoeld in het tweede lid, in het portefeuillehoudersoverleg, vindt plaats bij unanimiteit.

ARTIKEL 3: MANDAATVERLENING AAN KWARTIERMAKER

 • 1.

  Aan de kwartiermaker wordt verleend het mandaat, daaronder mede begrepen – en voor zover van toepassing – volmacht en machtiging, om alle noodzakelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten voor project Breedbandnetwerk, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met f.

 • 2.

  Voorafgaand aan het gebruik van een bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, treedt de kwartiermaker in overleg met het portefeuillehoudersoverleg, binnen kaders hiervoor vast te stellen door het portefeuillehoudersoverleg.

 • 3.

  Met het nemen van dit besluit stemt het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland in met de mandatering van bevoegdheden door de colleges aan de aan hen niet ondergeschikte kwartiermaker, in de zin van artikel 10:4 Awb.

ARTIKEL 4: KADERS MANDAAT

 • 1.

  De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

  • a.

   ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of het portefeuillehoudersoverleg, en

  • b.

   de voor het project Breedbandnetwerk door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland vastgestelde geldende begroting, meerjarenplan en investeringslijst en voor zover die begroting voor de betreffende rechtshandelingen financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput.

 • 2.

  De bevoegdheid om beslissingen in mandaat te nemen bevat niet beslissingen:

  • a.

   waarbij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de persoon, de functie of enig ander belang van de kwartiermaker zelf betreft;

  • b.

   die een afwijking inhouden van het door de Regio Rivierenland gevoerde beleid;

  • c.

   die de uitoefening van een hardheidsclausule inhouden, en

  • d.

   op bezwaarschriften en beroepschriften.

ARTIKEL 5: GELDIGHEIDSDUUR

Dit mandaatbesluit geldt tot het moment dat de regeling in werking is getreden en alle activiteiten ten behoeve van het project breedbandnetwerk zijn overgedragen aan de UBR dan wel aan haar bestuursorganen.

ARTIKEL 6: CITEERTITEL

Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voorbereiding en inrichting UBR.

 

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Buren

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Culemborg

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Geldermalsen

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Lingewaal

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Neder- Betuwe

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Neerijnen

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Tiel

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op [invullen datum]

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel

de secretaris de burgemeester

Aldus besloten op 14 november 2018

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

De secretaris, de voorzitter,

drs. L.H. Derksen ir. J. Beenakker