Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Rivierenland

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta (Regeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta (Regeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland)
CiteertitelRegeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Rivierenland/644605/CVDR644605_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020nieuwe regeling

09-12-2020

bgr-2020-1256

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende regels omtrent de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta (Regeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland)

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Subsidieverordening Regio Deal FruitDelta Rivierenland 2020-2023;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

Regeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland;

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

adviseur: medewerker team AJZ van BWB;

DB: het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.

commissie: commissie van advies voor bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 2;

indiener: natuurlijke persoon of andere dan natuurlijke persoon die zich met een bezwaar tot het bestuur van Regio Rivierenland wendt;

verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

wet: Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Instelling commissie

Er is een bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland ter voorbereiding van de beslissing op ingediende bezwaren tegen besluiten op grond van de Subsidieverordening Regio Deal FruitDelta Rivierenland 2020-2023.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat minimaal uit een voorzitter en tenminste vijf leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het DB.

 • 3.

  De commissie wijst ten minste één van haar leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van Regio Rivierenland danwel van deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Het DB wijst een of meerdere secretarissen voor de commissie aan.

Artikel 4 Zittingsduur en ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden voor de duur van vier jaar benoemd; zij kunnen één keer worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen.

 • 3.

  De voorzitter en de leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen door het DB ontslagen worden indien zij niet naar behoren functioneren.

Artikel 5. Niet-deelneming aan de behandeling

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  Van een situatie als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake indien de voorzitter of de leden van de commissie bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest, een persoonlijk belang bij de zaak hebben of in een bijzondere relatie tot de indiener van het bezwaar staan.

 • 3.

  Artikel 15, eerste lid van de Gemeentewet respectievelijk artikel 20, eerste lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de leden van de commissie.

Artikel 6 Procedure

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend, waarna het ter hand wordt gesteld aan de adviseur.

 • 2.

  De adviseur onderzoekt bij de ontvangst van een bezwaarschrift de mogelijkheid om het geschil langs minnelijke weg op te lossen.

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt zo nodig plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen.

 • 2.

  Indien op grond van artikel 7:3 van de Awb wordt besloten van het horen af te zien, wordt daarvan, onder opgaaf van redenen, melding gedaan in het advies.

Artikel 9 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste lid.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting van de commissie is vereist, dat in ieder geval één lid en de voorzitter aanwezig zijn.

Artikel 11 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is in beginsel openbaar.

 • 2.

  Een belanghebbende en het verwerend orgaan kunnen de voorzitter verzoeken om de zitting met gesloten deuren te doen plaatsvinden.

 • 3.

  De zitting vindt met gesloten deuren plaats indien de voorzitter beslist dat er gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten.

Artikel 12 Verslaglegging hoorzitting

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb kan zowel schriftelijk als digitaal worden vastgelegd.

 • 2.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld.

 • 3.

  De secretaris maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag wanneer een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat ter zitting is voorgevallen.

Artikel 13 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies van de commissie wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 15 Uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Bij het advies wordt de eventueel ontvangen nadere informatie meegezonden.

 • 3.

  Van een besluit van het bestuursorgaan tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 16 Terug melding genomen beslissing

Het DB zendt een afschrift van het besluit op bezwaar, inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering, ter kennisneming aan de commissie.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling op de bezwarencommissie Regio Deal FruitDelta Rivierenland".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 december 2020,

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de voorzitter,

ir. J. Beenakker