Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg houdende regels omtrent vakantie-uren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg houdende regels omtrent vakantie-uren
CiteertitelBesluit uurloontarief bij koop en verkoop vakantie-uren RAV medewerkers
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2019nieuwe regeling

14-06-2018

bgr-2019-252

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg houdende regels omtrent vakantie-uren

Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG HM),

 

Overwegende dat:

  • Bij besluit van 10 maart 2016 het dagelijks bestuur van de RDOG HM de sector-cao Ambulancezorg 1 januari 2015 – 31 december 2018 als rechtspositionele regeling ambulancezorgpersoneel RDOG HM heeft vastgesteld;

  • Bij besluit van 12 januari 2017 het dagelijks bestuur van de RDOG HM de IKB regeling heeft vastgesteld en de huidige cafetariaregeling van de RDOG HM heeft ingetrokken uitgezonderd medewerkers die onder de sector-cao Ambulancezorg vallen;

  • Er discrepantie bestaat tussen de sector-cao Ambulancezorg en de cafetariaregeling met betrekking tot het te hanteren ‘uurloontarief’ voor de koop en verkoop van vakantie-uren en het moment waarop de aanvraag voor de koop en verkoop van vakantie-uren kan worden ingediend;

  • Het wenselijk is voor medewerkers van de RAV HM om het uurloontarief voor de koop en verkoop van vakantie-uren en het moment waarop de aanvraag voor de koop en verkoop van vakantie-uren kan worden ingediend te hanteren zoals is opgenomen in de sector-cao Ambulancezorg.

Gelet op:

De verkregen instemming van de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 11 april 2018.

 

 

BESLUIT:

 

Met ingang van de datum van uitgifte in het publicatieblad waarin zij wordt geplaatst

tot het volgende:

 

Voor de koop en verkoop van vakantie-uren door RAV HM medewerkers wordt gehanteerd het uurloontarief en het moment waarop de aanvraag kan worden ingediend zoals is opgenomen in de sector-cao Ambulancezorg.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2018.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,

De secretaris,

J.M.M. de Gouw

De voorzitter,

M. Damen