Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Delegatiestatuut Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiestatuut Renkum
CiteertitelDelegatiestatuut Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het delegatiestatuut vastgesteld op 11 september 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2006nieuwe regeling

21-03-2006

Veluwepost, 09-06-2006

21-3-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiestatuut Renkum

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 21 maart 2006

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit

 

 

A.de navolgende bevoegdheden over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 

Mediawet

1.Het benoemen van de leden van de programmaraad (artikel 82l, eerste lid).

 

Wet openbaarheid van bestuur

 • 2a.

  Besluiten op verzoeken om informatie op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover gericht aan de raad;

 • 2b.

  Het verdagen van een beslissing op een verzoek om informatie op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover gericht aan de raad;

 

Bestuur & organisatie

 • 3.

  Het doorzenden van een abusievelijk bij de raad ingediend bezwaar- of beroepschrift en het doen van mededeling daarvan aan de indiener, als bedoeld in artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Het verdagen of verder uitstellen van een beslissing op een bij de raad ingediend bezwaarschrift op grond van artikel 7:10, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

   

  • B.

   dat het college ervoor zorg dient te dragen dat over de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden onverwijld inlichtingen worden verschaft aan de raad, door toezending van een kopie van een in dit kader verzonden brief of genomen besluit aan het griffiesecretariaat dan wel een informerende e-mail aan de griffier;

    

  • C.

   te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de datum van uitgifte van de Veluwepost waarin het is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van het delegatiestatuut vastgesteld op 11 september 2002.

    

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, P.M. Bruinooge