Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Treasurystatuut 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut 2015
CiteertitelTreasurystatuut 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 212
 2. Wet Financiering Decentrale Overheden
 3. Financiele beheersverordening 2013, artikel 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2015Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad 2015-007, 31-3-2015

R 15-016

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut 2015

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelet op artikel 212 Gemeentewet, de Wet Financiering Decentrale Overheden en artikel 25 van de Financiële beheersverordening 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 december 2014;

besluit vast te stellen:

 

Treasurystatuut 2015

Artikel 1 Uitgangspunten

Het college voert de treasuryfunctie uit binnen de wettelijke kaders en draagt daarbij zorg voor:

 • a.

  Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid);

 • b.

  Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie);

 • c.

  Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie);

 • d.

  Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).

Artikel 2 Opnemen van leningen

 • a.

  Leningen worden aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of bij financiële instellingen met minimaal dezelfde rating als de BNG en onder toezicht van DNB vallen;

 • b.

  Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden 1 of meerdere prijsopgaven opgevraagd;

 • c.

  De gemeente kan ook leningen aantrekken bij andere openbare lichamen. Het gestelde in artikel 5 sub b is daarbij van toepassing.

 • d.

  Rente-instrumenten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s.

Artikel 3 Interne financieringsmiddelen

De gemeentelijke reserves en voorzieningen worden gebruikt als intern financieringsmiddel.

Artikel 4 Verstrekken van leningen en garanties

 • a.

  Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak;

 • b.

  Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord. De garanties uit hoofde van achtervangovereenkomsten in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn hierop uitgezonderd.

 • c.

  Aan het verstrekken van leningen en garanties kunnen nadere voorwaarden worden verbonden;

 • d.

  Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de verstrekte lening of garantie.

Artikel 5 Uitzettingen van (overtollige) middelen

Uitzettingen worden gedaan conform de Wet verplicht schatkistbankieren en de regeling schatkistbankieren decentrale overheden, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:

 • a.

  Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een rekening-courant of in een deposito;

 • b.

  In afwijking van het eerste lid kunnen ook liquide middelen in de vorm van leningen uitgezet worden bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast.

Artikel 6 Informatievoorziening

Zowel in de begroting als in de jaarstukken informeert het college de raad op het gebied van treasury (in de zogenaamde financieringsparagraaf) of zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad.

Artikel 7 Uitvoeringsregels

Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde in dit statuut en legt deze vast in een uitvoeringsbesluit treasury.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • a.

  Dit Treasurystatuut treedt in werking per 1 april 2015.

 • b.

  Per gelijke datum wordt het Treasurystatuut 2005, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2005 (R 05-086) ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Treasurystatuut 2015.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 maart 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.C.M. van Berkel H.A.J. Tuerlings