Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit treasury 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit treasury 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit uitvoeringsbesluit vervangt het uitvoeringsbesluit treasury 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Treasurystatuut 2015, artikel 7
 2. Financiele beheersverordening 2013, artikel 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201501-04-2015Nieuwe regeling

31-03-2015

Gemeenteblad 2015-008, 31-3-2015

B&W 15-105

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelet artikel 25 van de Financiële beheersverordening 2013 en artikel 7 van het Treasurystatuut 2015;

gezien het besluit van de raad van 10 maart 2015,nummer R 15-016;

besluit vast te stellen het:

 

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Artikel 1 Verstrekken van leningen en garanties

 • 1.

  Bij het verstrekken van geldleningen en garanties gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De lening en/of garantie kan niet door een andere overheid of instelling worden verstrekt onder gelijkluidende voorwaarden en de activiteit kan anders niet plaatsvinden. Er dient grote terughoudendheid te worden betracht;

  • b.

   Eventuele risico's dienen zoveel mogelijk te worden beperkt door het -waar mogelijk- vestigen van zakelijke zekerheden en het verbinden van in maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorwaarden;

  • c.

   De lening en/of garantie wordt slechts verstrekt nadat de raad hierover is gehoord.De garanties uit hoofde van achtervangovereenkomsten in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn hierop uitgezonderd.

 • 2.

  Voor het verstrekken van garanties geldt aanvullend dat de geldgever zich in de leningsovereen-komst moet verbinden:

  • a.

   Zonder toestemming van het college geen uitstel van betaling te geven;

  • b.

   Het college daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen indien de geldnemer niet voldoet

   aan enige verplichting;

  • c.

   Jaarlijks binnen een maand na afloop van het jaar aan de gemeente een opgave te

   verstrekken van de restantschuld van de lening per 31 december van het voorafgaande jaar.

Artikel 2 Bankrelatiebeheer

 • a.

  Teneinde een duurzame toegang tot de financiële markten te verzekeren onderhoudt de

  treasurer contacten met relaties op deze markten;

 • b.

  Bij het aangaan van relaties zijn factoren als een goede naam, betrouwbaarheid, integriteit,

  continuïteit en deskundigheid bepalend.

Artikel 3 Organisatie van de treasuryfunctie

 • a.

  De treasuryfunctie is ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering;

 • b.

  De treasuryfunctie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de coördinator team concern & control door de financieel medewerker (treasurer);

 • c.

  De treasurer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het treasurybeleid en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de partijen van de geld- en kapitaalmarkt;

 • d.

  In de werkgroep treasury hebben de volgende functionarissen zitting:

  • -

   coördinator team concern & control;

  • -

   financieel beleidsmedewerker;

  • -

   financieel medewerker (treasurer).

 • e.

  De werkgroep treasury voert overleg en adviseert college van B&W over de uitvoering van het treasurybeleid;

 • f.

  De administratieve organisatie en de werkgroep treasury waarborgen dat:

  • -

   de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

  • -

   de treasury activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

  • -

   de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit treasury 2015’.

Aldus besloten in de vergadering van 2 april 2015.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris (wnd), de burgemeester,

J.H.J. Sanders H.A.J. Tuerlings