Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Algemene regels inzake tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten en schaftketen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingAlgemene regels inzake tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten en schaftketen
CiteertitelAlgemene regels inzake tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten en schaftketen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpplaatsen containers, chemische toiletten, schaftketen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201101-01-2016Nieuwe Regeling

22-03-2011

Rijnwoude Koerier, 6 april 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene regels inzake tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten en schaftketen.

Het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude;

 

Gelet op de artikelen 2:10A en 2:10D van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijnwoude (APV);

 

Overwegende dat de APV Rijnwoude de mogelijkheid biedt om algemene regels te stellen voor het tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten en (schaft)keten op de openbare weg;

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen de volgende algemene regels voor het tijdelijk plaatsen van containers, chemische toiletten of schaftketen op de openbare weg:

1. Toepassingsbereik.

 • a.

  Deze regels zijn van toepassing op tijdelijke containers, tijdelijke chemische toiletten of tijdelijke schaftketen op de openbare weg, zoals bedoeld in artikel 2:10A van de APV Rijnwoude (begrip weg uit de Wegenwet).

 • b.

  Alleen als aan al deze voorwaarden wordt voldaan is geen omgevingsvergunning nodig voor een tijdelijke container, tijdelijk chemisch toilet of tijdelijke schaftketen, maar kan worden volstaan met een voorafgaande schriftelijke melding middels een door het college vastgesteld meldingsformulier, waarmee is ingestemd door of namens het college.

 • c.

  Het college kan een akkoordverklaring met de voornoemde schriftelijke melding intrekken, indien niet (meer) voldaan wordt aan deze algemene regels.

2. Algemene voorschriften voor tijdelijke containers, tijdelijke chemische toiletten en tijdelijke schaftketen

 • a.

  Containers, chemische toiletten en (schaft)keten met een maximale afmeting van 8m³ (uiterste hoogte 2 meter) mogen nabij het zelfde perceel of hetzelfde gebouw maximaal 14 achtereenvolgende dagen per kalenderjaar worden geplaatst.

 • b.

  De omgeving van de container, het chemische toilet of de (schaft)keten dient vrij te blijven van papier, afval en andere ongerechtigheden, afkomstig van- of veroorzaakt door het gebruik daarvan.

 • c.

  De melder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast voor het verkeer en weggebruikers, veroorzaakt door de op de openbare weg aanwezige container, chemisch toilet of schaftketen te voorkomen of te beperken.

 • d.

  De melder dient op eerste aanzegging van de gemeente medewerking te verlenen aan projecten, zoals herbestrating, reconstructie van wegen, vernieuwing van kabels en leidingen en dergelijke, en aan gemeentelijke taken in verband met openbare orde en veiligheid, zonder dat hij of zij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 • e.

  Aanwijzingen gegeven door politie, brandweer, milieudienst of daartoe door het college van burgemeester en wethouders dan wel door de burgemeester aangewezen ambtenaren dienen terstond door de melder te worden opgevolgd.

 • f.

  Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om containers, chemische toiletten of schaftketen te plaatsen of te

  hebben.

3. Ruimtelijk-functionele voorschriften voor containers, chemische toiletten en schaftketen.

 • a.

  De container, het chemische toilet of de (schaft)keet dient te worden opgesteld op de plaats, die wordt aangegeven op de tekening die bij de schriftelijke melding behoort en waarmee schriftelijk door of namens het college is ingestemd.

 • b.

  De container, het chemische toilet of de schaftkeet mogen alleen voor de eigen gevel of voor het eigen perceel staan van het pand of perceel waarvoor de container, het chemische toilet of de schaftketen wordt/worden gebruikt en mogen niet aan de overzijde van een rijbaan en binnen een afstand van 4 meter tot tegenover liggende panden van derden worden geplaatst.

 • c.

  Containers, die op de weg zijn geplaatst, moeten aan de buitenkant zijn voorzien van:

  • -

   naam en adres van de eigenaar of verhuurder, en

  • -

   een markering, die moet voldoen aan de volgende eisen:

  • I. op ieder zijvlak en op het kopstuk moeten twee markeringsstrepen aanwezig zijn;

  • II. de markeringen dienen nabij de plaats waar de zijden of het kopstuk en de zijden elkaar raken zodanig te zijn aangebracht dat de afstand tussen het laagste punt van de markeringen en de onderkant van de container minimaal veertig centimeter en maximaal één meter en vijfenvijftig centimeter bedraagt;

  • III. de markeringen dienen bij voorkeur verticaal en slechts wanneer dit niet mogelijk is, horizontaal te zijn aangebracht;

  • IV. de markeringen moeten vast, dat wil zeggen niet verwijderbaar, zijn bevestigd;

  • V. de markeringen dienen minimaal van klasse II retro reflecterend materiaal te zijn, in de kleuren rood/wit (klasse II volgens norm 3011/3381);

  • VI. de markeringen bestaan uit diagonale rood/witte vlakken met een lengte per vlak van 141 mm. Een markering bestaat uit vijf vlakken met een totale lengte van 705 mm.

 • d.

  Brandkranen moeten worden vrijgehouden, dat wil zeggen dat het is verboden om containers,chemische toiletten of schaftketen te plaatsen of voorwerpen te verankeren in de grond – binnen een straal van 75 cm rondom een brandkraan.

 • e.

  Straatmeubilair, zoals banken en vaste vuilcontainers, dient binnen een straal van 75 cm rondom vrij te blijven van containers, chemische toiletten of schaftketen.

 • f.

  Nooduitgangen moeten worden vrijgehouden.

 • g.

  Als zich in straten verhoogde trottoirs bevinden met het oogmerk de verkeersveiligheid te dienen, moet op die trottoirs een vrije doorgang resteren van 1,5 meter.

 • h.

  In stegen en straten die smaller zijn dan 4 meter, en waar de verkeersfunctie gering of afwezig is, mogen containers, chemische toiletten of schaftketen tegen de eigen gevel worden geplaatst, tot 2 meter uit de gevel, tenzij redelijkerwijs te verwachten is dat omwonenden overlast zullen ondervinden, en mits de vrije doorgang minimaal 1,5 meter bedraagt.

 • i.

  Voor hulpdiensten moet een vrije doorgang worden behouden.

 • j.

  Containers, chemische toiletten en schaftketen mogen geen belemmering vormen voor de ambulante handel, kermis, evenementen en bijzondere gebeurtenissen.

4. Gebruiksrechten openbare weg.

Voor het gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van containers, chemische toiletten en schaftketen zijn op basis van de Legesverordening gebruiksrechten verschuldigd, tenzij de periode van plaatsing niet langer is dan de vrijgestelde periode (nu: maximaal 5 dagen per kalenderjaar).

5. Inwerkingtreding.

Deze algemene regels treden in werking op de dag van de afkondiging ervan in de “Rijnwoude Koerier”.

Ondertekening

Hazerswoude-Rijndijk, 22 maart 2011.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.E. van der Werf-Bramer A. Latenstein Van Voorst - Woldringh