Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rijnwoude

Mandaat- en Volmachtregeling Rijnwoude 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rijnwoude
Officiële naam regelingMandaat- en Volmachtregeling Rijnwoude 2011
Citeertitel"Mandaat- en Volmachtregeling Rijnwoude 2011"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpMandaatregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201101-12-2011Nieuwe Regeling

12-07-2011

Rijnwoude Koerier, 20 juli 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en Volmachtregeling Rijnwoude 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude en de burgemeester van Rijnwoude, ieder voor zover het hun respectievelijk haar bevoegdheden betreft;

overwegende dat het wenselijk is vanuit efficiëntiedoeleinden om de bevoegdheden, zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, te mandateren aan de hierin genoemde functionarissen/personen dan wel de hierin genoemde personen hiertoe te machtigen met inachtneming van de navolgende bepalingen en voorwaarden:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Organisatiebesluit, de Vervangingsregeling Rijnwoude 2011, het Burgerlijk Wetboek en de Budgethoudersregeling 2010;

Besluit(en):

vast te stellen de navolgende Mandaat- en volmachtregeling Rijnwoude 2011:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude;

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Rijnwoude;

 • c.

  de portefeuillehouder: de burgemeester of de wethouder van Rijnwoude, die een bevoegdheid in zijn of haar portefeuille heeft;

 • d.

  de secretaris: de directeur/secretaris van de gemeente Rijnwoude;

 • e.

  het afdelingshoofd: het hoofd van één van de afdelingen van de gemeente Rijnwoude;

 • f.

  mandaat: mandaat, zoals bedoeld in artikel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  ondermandaat: ondermandaat door een gemandateerde, zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van deze regeling;

 • h.

  gemandateerde: de burgemeester, dan wel de wethouder, dan wel directeur/secretaris, dan wel het afdelingshoofd, dan wel de functionaris, die een bevoegdheid gemandateerd heeft gekregen, alsook zijn/haar officiële plaatsvervanger(s) conform de Vervangingsregeling Rijnwoude 2011;

 • i.

  mandaatgever: het bestuursorgaan, dat het mandaat heeft verleend;

 • j.

  gevolmachtigde: de persoon, zoals bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 171 van de Gemeentewet en artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Mandaat-/volmachtbepaling

 • 1. De gemandateerde/gevolmachtigde is bevoegd om namens het college dan wel de burgemeester de beslissingen te nemen of de handelingen te verrichten, die zijn vermeld op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, met inachtneming van de bepalingen van deze regeling en de op de deze bijlage opgenomen beperkingen en/of voorwaarden.

 • 2. Als gemandateerde/gevolmachtigde treedt/treden als eerste(n) op degene(n), die onder nummer 1 of 1A en vet gedrukt op de op de onder lid 1 van dit artikel genoemde bijlage bij de desbetreffende bevoegdheid staat/staan vermeldt en bij diens afwezigheid zijn of haar officiële plaatsvervanger volgens de Vervangingsregeling. Pas als met toepassing van lid 3 van dit artikel de daar genoemde betreffende functionaris een bevoegdheid aan zich heeft getrokken, treedt deze in eerste instantie op als gemandateerde, tenzij bij de betreffende gemandateerde bevoegdheid anders is vermeld.

 • 3. De directeur/secretaris en het afdelingshoofd kunnen om hen moverende redenen aan de aan hen ondergeschikte gemandateerden voorwaarden stellen, aanwijzingen geven bij de uitoefening van de aan deze functionarissen gemandateerde bevoegdheden, dan wel de gemandateerde bevoegdheden aan zich trekken.

 • 4. Een krachtens mandaat genomen besluit of een krachtens volmacht verrichte handeling vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen of deze handeling is verricht.

 • 5. De bevoegdheid om op grond van deze regelingen beslissingen te nemen houdt in de bevoegdheid van de gemandateerde tot ondertekening namens de mandaatgever/volmachtgever.

 • 6. Krachtens deze regelingen genomen besluiten/uitgevoerde handelingen, die betrekking hebben op uitgaande stukken, worden als volgt ondertekend: “het college van burgemeester en wethouders” of indien van toepassing. De burgemeester, namens deze(n),” gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde/gevolmachtigde en zijn of haar handtekening (en naam).

 • 7. Van besluiten door een gemandateerde genomen dient minimaal één ondertekend of geparafeerd exemplaar beschikbaar te worden gesteld voor het archief.

 • 8. De gemandateerde is verplicht om een mandaatbesluit te voorzien van een voorblad, volgens het daarvoor vastgestelde model - sjabloon, indien:

  - er sprake is van afwijking van het ter zake vastgestelde beleid of bestendigde bestuurspraktijk;

  -indien er financiële gevolgen aan het besluit verbonden zijn;

 • 9. Het voorafgaande laat onverlet dat de mandaatgever/volmachtgever bevoegd blijft de betreffende bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 3 Begrenzing

Van deze regeling zijn de volgende bevoegdheden uitgezonderd:

 • a.

  de beslissing op bezwaarschriften, tenzij bij de betreffende bevoegdheid anders is vermeld;

 • b.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels;

 • c.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften, welke aan het college zijn opgedragen;

 • d.

  de aanwijzing van de afdelingshoofden als budgethouder voor besluiten, overeenkomsten of handelingen boven een bedrag van € 100.000, - exclusief BTW per besluit, overeenkomst of handeling.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1. De gemandateerde mag de bevoegdheden, die hij/zij krachtens deze regeling kan uitoefenen, met inachtneming van deze regeling tussentijds opdragen aan een onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkzame medewerker. Ook kan een afdelingshoofd de aan hem/haar

  gemandateerde bevoegdheden mandateren aan een ander afdelingshoofd, dat met dit ondermandaat dient in te stemmen. De ondermandaatgever blijft bevoegd de ondergemandateerde

  bevoegdheden uit te oefenen. Er vindt geen ondermandaat plaats van een niet leidinggevende medewerker aan een andere niet leidinggevende medewerker.

 • 2. Ondermandaat door een afdelingshoofd in de vorm van een deelbudgethouderschap aan een onder diens verantwoordelijkheid vallende medewerker is begrenst bij een bedrag van € 45.000,- exclusief BTW per besluit, handeling of overeenkomst.

 • 3. Bij het ondermandaatbesluit, dat schriftelijk dient te geschieden, wordt deze regeling en de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen. Aan het ondermandaat kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

 • 4. Degene die het ondermandaat heeft gekregen is behalve aan de bepalingen van deze regeling en de Algemene wet bestuursrecht ook aan de nadere voorwaarden gebonden.

 • 5. Een ondermandaatbesluit wordt bekendgemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 5 Randvoorwaarden

 • 1. De gemandateerde/gevolmachtigde ziet erop toe dat bij de uitoefening van de bevoegdheden door of namens hem/haar naast de toepasselijke wettelijke regelingen, de geldende interne regelingen en het ter zake vastgestelde beleid of de ter zake bestendige bestuurspraktijk in acht wordt genomen.

 • 2. De gemandateerde/gevolmachtigde pleegt in ieder geval overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder(s):

  • -

   indien wordt afgeweken van de ter zake bestendige bestuurspraktijk of het ter zake vastgestelde beleid;

  • -

   bij afdelingoverstijgende bevoegdheden;

  • -

   bij financiële gevolgen, waarin de begroting niet voorziet.

   Indien de portefeuillehouder dit wenst, wordt de beslissing geagendeerd voor het college of overgelaten aan de burgemeester.

  • -

   De gemandateerde/gevolmachtigde, die een gemandateerde bevoegdheid uitoefent, houdt een registratie bij van de in mandaat genomen beslissingen en doet hiervan aan het einde van ieder kalenderkwartaal op verzoek van het college of de burgemeester door tussenkomst van het afdelingshoofd of de directeur/secretaris verslag aan het College of aan de burgemeester, als deze de mandaatgever/volmachtgever is.

Artikel 6 Slot- en overgangsbepaling

 • 1. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen geboden is, is de gemandateerde/gevolmachtigde verplicht te handelen in de geest van deze regeling.

 • 2. Alle op de datum van inwerkingtreding van deze mandaat- en volmachtregeling van kracht zijnde (onder-)mandaatbesluiten en machtigingen worden met ingang van deze datum ingetrokken. Niet ingetrokken worden: de specifieke op uitvoering van projecten gerichte mandaatbesluiten, de op basis van de “Budgethoudersregeling 2010” gebaseerde (onder)mandaatbesluiten, het mandaatbesluit aan de Milieudienst West-Holland, de mandaat-besluiten aan het hoofd Financiën gemeente Alphen aan den Rijn, het mandaatbesluit Wet BAG en de ondermandaatbesluiten aan de coördinatoren van de afdelingen.

 • 3. Zowel op de afdeling Concernzaken, alsook op de afzonderlijke afdelingen rust een inspanningsverplichting om deze Mandaat- en volmachtregeling tijdig te actualiseren. Deze Mandaat- en volmachtregeling wordt periodiek geactualiseerd.

 • 4. Deze regeling kan worden aangehaald als “Mandaat- en volmachtregeling Rijnwoude 2011” en treedt in werking op de dag volgende op de dag van de bekendmaking ervan. Op dezelfde dag wordt “de Mandaat- en volmachtregeling Rijnwoude 2010” ingetrokken, maar deze regeling blijft de basis voor de op dat moment reeds in mandaat genomen besluiten.

Ondertekening

Hazerswoude-Rijndijk, 12 juli 2011.

het college van burgemeester en wethouders,

de loco - secretaris, de loco - burgemeester,

F.Ebben F.V. Ketel

De loco - burgemeester,

F.V. Ketel

Bijlage ALLE AFDELINGEN

(PUBLIEKSZAKEN (PUB),  OPENBARE WERKEN EN VEILIGHEID (OW&V), RUIMTELIJKE-EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING(RMO), EN CONCERNZAKEN (CZ)  

1.2.

Bijlage PUBLIEKSZAKEN (PUB)

VW=  Vreemdelingenwet  VB = Vreemdelingenbesluit  BW = Burgerlijk Wetboek IS= Inwonerservice  VV =Voorschriften Vreemdelingen Minister V+I = Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

Bijlage OPENBARE WERKEN EN VEILLIGHEID (OWV) 

APV = Algemene Plaatselijke Verordening Rijnwoude  Inventarisatieformulier Mandaat-  RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake wegverkeer         

15.14.    

Bijlage RUIMTELIJKE- EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (RMO)

Inventarisatieformulier Mandaat  Awb= Algemene wet bestuursrecht       

Wro = Wet ruimtelijke ordening   Bro = Besluit ruimtelijke ordening 

18.16.17.19.

Bijlage CONCERNZAKEN (CZ)

20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.

Bijlage Attributiebesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen

Het College van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 231, lid 1 en lid 2, onder b, c en d en artikel 246a van de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet, de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  

                                                           B E S L U I T :

 

I. de volgende ambtenaren aan te wijzen voor de in de onderstaande tabel genoemde functies/bevoegdheden1:

Nr.Wettelijke basis Soort bevoegdheid Belastingsoorten en belasting-/heffingsverordeningen: Aangewezen ambtenaar
  1artikel 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ CAR/UWO/Wabo Heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen (belastinginspecteur2) )Baatbelasting, Leges,Liggelden, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden, Precariorechten, Rioolaansluitingsrechten1) afdelingshoofd Concernzaken 2) plv. volgens Vervangingsregeling 2011 Rijnwoude
  2      artikel 231, lid 2 onder c Gemeentewet/ CAR/UWO/Wabo Heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen (ontvanger2)Baatbelasting, Leges,Liggelden, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden, Precariorechten, Rioolaansluitingsrechten1a)* afdelingshoofd Concernzaken1b)* afdelingshoofden 2) plv volgens Vervangingsregeling 2011 Rijnwoude   * tegelijkertijd bevoegd
  3          artikel 231, lid 2 onder d Gemeentewet/ CAR/UWO/Wabo Heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen (ambtenaren Rijksbelastingdienst2)Baatbelasting, Leges, Liggelden, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden**, Precariorechten, Rioolaansluitingsrechten1a)* afdelingshoofd Concernzaken1b)* afdelingshoofden1c)* marktmeester ** 2) plv. volgens Vervangingsregeling 2011 Rijnwoude *tegelijkertijd bevoegd ** marktmeester mag contant marktgelden innen
   4    artikel 246a Gemeentewet/ CAR/UWO/Wabo artikelen 47,49 en 50 AWR artikelen 58/60 Invorderingswetambtenaren tegenover wie verplichtingen gelden in de art.47,48,49,50,51 en 53 a AWR Baatbelasting, Leges, Liggelden, Lijkbezorgingsrechten, Marktgelden, Precariorechten, Rioolaansluitingsrechten1)  afdelingshoofden; 2) plaatsvervangers volgens     Vervangingsregeling 2011 Rijnwoude

1Behoort bij  de “ Mandaat- en volmachtregeling Rijnwoude 2011”.  2De tussen haakjes vermelde termen worden gebruikt bij de Belastingdienst

 

II.  Alle eerdere aanwijzingsbesluiten in te trekken op de dag dat dit  aanwijzingsbesluit in werking treedt met uitzondering van de aanwijzing als heffingsambtenaar van de ambtenaren, werkzaam bij Alphen aan den Rijn;

III. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgende op de dag van de bekendmaking ervan.

 

       Hazerswoude-Rijndijk, 12 juli 2011

      

       het college van burgemeester en wethouders,

       de loco - secretaris,                             de loco - burgemeester,

Bijlage Vervangingsregeling Rijnwoude 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude,

Gelet op het Organisatiebesluit, de Budgethoudersregeling 2010, de Mandaat- en Volmachtregeling Rijnwoude 2011 en het Attributiebesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen;

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid wenselijk is voor de eerste laag functionarissen binnen de ambtelijke organisatie van Rijnwoude en voor de Mandaat- en volmachtregeling Rijnwoude, de Budgethoudersregeling en het Attributiebesluit heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen plaatsvervangers aan te wijzen;

Artikel 1 Vervanging.

Vervanging van de hieronder genoemde functionarissen vindt plaats door de voor hen aangewezen vervangers en wel volgens de in onderstaande tabel opgenomen numerieke volgorde.

Functionaris:Aangewezen vervanger:
Gemeentesecretaris:Door het college van B&W aangewezen 1e loco-secretaris, 2e loco-secretaris, 3e loco-secretaris en 4e loco-secretaris
Hoofd Ruimtelijke- en Maat- schappelijke Ontwikkeling (RMO):1e vervanger hoofd CZ, 2e vervanger hoofd PUB
Hoofd Concernzaken (CZ):1e vervanger hoofd RMO, 2e vervanger hoofd OWV
Hoofd Publiekszaken (PUB):1e vervanger hoofd OWV, 2e vervanger hoofd CZ
Hoofd Openbare Werken en Veiligheid (OWV):1e vervanger hoofd PUB, 2e vervanger hoofd CZ

Artikel 2 Inwerkingtreding.

Deze vervangingsregeling treedt in werking op de dag, volgende op de dag van de bekendmaking ervan.

Hazerswoude-Rijndijk, 12 juli 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

De loco - secretaris, De loco - burgemeester,

F.Ebben F.V. Ketel

De loco - burgemeester,

F.V. Ketel