Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009
CiteertitelEvenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3:4
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2009 (APV), artikel 2:24 en 2:25
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-200931-08-2016Onbekend

27-01-2009

Rijssens Nieuwsblad

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009

Burgemeester en wethouders van gemeente Rijssen-Holten;

overwegende:

 • .

  dat evenementen een positieve uitstraling hebben op de gemeente, het toerisme stimuleren en evenementen groot plezier voor burgers bieden;

 • .

  dat het in verband met het toenemend aantal meldingen van en aanvragen om een vergunning voor evenementen, alsmede in verband met de bepaalde mate van druk op de leefomgeving, gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels, waarmee bij het reageren op de melding of bij het nemen van beschikking op vergunningaanvragen rekening wordt gehouden;

 • .

  dat de gemeente streeft naar een beleid waarbij de evenementen een meerwaarde vormen voor de gemeente en haar burgers;

 • .

  dat kwaliteit van evenementen en de veiligheid van en bij evenementen bevorderd dienen te worden;

 • .

  dat overlast voorkomen en beperkt moet worden;

 • .

  dat meldingen en aanvragen voor evenementen integraal en eenduidig kunnen worden afgehandeld;

en gelet op Afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikelen 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2009 (APV;

besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels: "Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009"

 

 

De indeling is als volgt:

Hoofdstuk 1, pagina 2 : de relevante regelgeving;

Hoofdstuk 2, pagina 5 : indeling van de evenementen;

Hoofdstuk 3, pagina 7 : openbare orde en veiligheid;

Hoofdstuk 4, pagina 10 : evenemententerreinen;

Hoofdstuk 5, pagina 10 : slotbepalingen.

Hoofdstuk 1. Relevante regelgeving

APV artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

APV artikel 1:3 Indienen aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

APV artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

APV artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan.

 • 1.

  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan, als:

 • a.

  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand

 • 2.

  Het bevoegde orgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 3.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

 • b.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

APV artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

APV artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie en/of folkloristische activiteit;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een klein evenement.

 • 3.

  Onder klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag.

APV artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 50 personen;

 • b.

  het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaats vindt;

 • c.

  geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 30 m2 per object;

 • f.

  er een organisator is;

 • g.

  de organisator uiterlijk 8 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester;

 • h.

  aanwijzingen dan wel bevelen door of namens het hoofd van de plaatselijke politie of de commandant van de brandweer onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd.

 • 3.

  Geen vergunning is vereist voor de onderstaande evenementen:

 • I.

  rondgangen, serenades en dergelijke door muziekgezelschappen;

 • II.

  braderieën en/of folkloristische activiteiten en/of rommelmarkten, onder voorwaarde dat bij de melding een inrichtingtekening wordt ingediend van het in gebruik te nemen terrein;

 • III.

  fiets- en wandelactiviteiten;

 • IV.

  kaartleesritten of oriëntatieritten zonder wedstrijdelement.

 • 4.

  Voor de in het derde lid aangegeven evenementen gelden de volgende aanvullende voorschriften en/of beperkingen:

 • a.

  het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaats vindt;

 • b.

  er een organisator is;

 • c.

  de organisator uiterlijk 8 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan bij de burgemeester onder vermelding van het aantal deelnemers;

 • d.

  aanwijzingen dan wel bevelen door of namens het hoofd van de plaatselijke politie of de commandant van de brandweer onmiddellijk en nauwkeurig worden opgevolgd;

 • e.

  de organisator nodige maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge het evenement schade leiden;

 • f.

  het evenement wordt zodanig georganiseerd dat verkeer en hulpdiensten vrije toegang hebben zonder enige beperking;

 • g.

  er op het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg geen hinder ontstaat voor invaliden- en kinderwagens;

 • h.

  het evenement geen belemmering vormt voor verkeer en hulpdiensten;

 • i.

  bij gebruikmaking van de openbare ruimte zorgen de organisatoren na afloop van het evenement ervoor dat deze schoon en zonder schade wordt opgeleverd; bij niet nakoming zullen de herstelkosten door de gemeente bij de organisatoren in rekening worden gebracht.

 • 5.

  De burgemeester kan binnen 6 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede en derde lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 6.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

APV artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

Drank- en Horecawet

Organisaties die niet in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning, dienen om alcoholische drank te mogen verstrekken in het bezit te zijn van een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing geldt alleen voor het schenken van zwak-alcoholische drank en kan worden verleend in het kader van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, voor maximaal 12 dagen aaneengesloten.

 

Voorwaarde om voor een ontheffing in aanmerking te komen is dat de verstrekking van de drank geschiedt onder leiding van een persoon die het diploma sociale hygiëne heeft, niet onder curatele staat, ouder is dan 21 jaar en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Wegenverkeerswet

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, is het mogelijk om (gedeelten van) wegen, straten en/of pleinen die in het beheer en eigendom van de gemeente staan, tijdelijk af te sluiten ten behoeve van een evenement.

Bouwverordening en brandbeveiligingsverordening

Ten aanzien van gebouwen zijn de bepalingen rondom brandveiligheid, die zijn opgenomen in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening relevant. Voor inrichtingen die niet vallen onder de Bouwverordening, zijn de bepalingen van de brandbeveiligings-verordening relevant. In beide verordeningen is bepaald dat wanneer er 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn, er een (tijdelijke) gebruiksvergunning vereist is. Deze vergunningen worden door de brandweer verstrekt.

Hoofdstuk 2. Indeling evenementen

 

De evenementen zijn, in belang van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu, opgedeeld in drie categorieën, overeenkomstig de classificatie van Regio Twente en de Regionale Hulpverleningsdienst.

 

Categorie A evenementen zijn kleine, reguliere evenementen.

Categorie B evenementen zijn evenementen met verhoogde aandacht.

Categorie C evenementen zijn risico-evenementen

A-evenementen

A evenementen zijn evenementen van geringe omvang die doorgaans weinig tot geen overlast veroorzaken. Er komen nauwelijks klachten over binnen. In de APV is bepaald dat voor deze evenementen een melding volstaat. Dit geldt voor de volgende categorieën:

 • >

  Voor een straatfeest of buurtbarbeque op een dag tot maximaal 50 personen,

 • >

  Voor rondgangen, serenades en dergelijke door muziekgezelschappen;

 • >

  Voor fiets- en wandelactiviteiten;

 • >

  Voor braderieën en/of folkloristische activiteiten en/of rommelmarkten van geringe omvang

 • >

  Voor kaartleesritten of oriëntatieritten zonder wedstrijdelement.

 

Onder een geringe omvang wordt verstaan dat er niet meer dan 500 bezoekers en of deelnemers op hetzelfde moment aanwezig zijn. Deze evenementen veroorzaken een geringe geluidsproductie, doordat geen gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek of omroepinstallatie. Daarnaast is het gevaar voor openbare orde en veiligheid gering en de politie hoeft hiervoor geen extra capaciteit in te zetten. Wanneer hier twijfel over bestaat, is het advies van politie in deze leidend.

 

Per categorie zijn nadere voorwaarden opgenomen in de APV.

B-evenementen

B evenementen zijn evenenten die voor overlast kunnen zorgen, bijvoorbeeld door het hoge bezoekersaantal, door de geluidsproductie en/of door het tijdstip. Er is in ieder geval sprake van een B evenement wanneer er meer dan 500 bezoekers en/of deelnemers op het zelfde moment aanwezig zullen zijn.

 

Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek of van een oproepinstallatie, of wordt er op een andere manier veel geluid geproduceerd dan is er sprake van een B evenement. Er kan bij B evenementen gedacht worden aan tentfeesten, kermissen en crossevenementen.

 

Bestaat er twijfel of er sprake is van een A, B of misschien een C evenement, dan bepaalt de burgemeester welke categorie van toepassing is, op advies van de politie.

 

Voor B evenementen geldt dat de bestaande evenementen, die in de laatste twee jaar zijn vergund met als peildatum 1 januari 2009, dienen te worden behouden, maar dat in beginsel geen verdere uitbreiding wordt nagestreefd. De redenen hiervoor zijn:

 • .

  dat binnen onze gemeente vinden al veel B evenementen plaats die door hun aard en omvang een behoorlijke druk op de omgeving opleveren;

 • .

  dat de politie steeds capaciteit dient in te zetten; en

 • .

  dat de horeca nadelige gevolgen ondervindt van een toenemend aantal B evenementen.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de burgemeester, kan de burgemeester besluiten af te wijken van het uitgangspunt dat er geen nieuwe B evenementen worden toegestaan.

 

Evenementen met meerwaarde voor de gemeente

Een bijzondere categorie evenementen wordt gevormd door evenementen die een meerwaarde voor de gemeente hebben. Deze evenementen hebben bijvoorbeeld een positieve uitstraling op de naam van de gemeente, een aantrekkende werking voor toeristen of bevorderen de eigenheid van een van de kernen of van de gemeente als geheel. Uit oogpunt van recreatie en toerisme zijn deze evenementen wenselijk. Een gevaar voor de openbare orde en veiligheid is er nauwelijks. Wel is het mogelijk dat de politie extra capaciteit moet inzetten gezien het aantal bezoekers en/of deelnemers.

 

Het kan gaan om culturele evenementen, maar ook sportieve of recreatieve evenementen en dienen gericht te zijn op de inwoners van onze gemeente of de regio of de toeristen die de gemeente bezoeken. Vaak gaat het om evenementen die overdag of aan het begin van de avond plaatsvinden. De evenementen kunnen onder de A categorie of onder de B categorie evementen vallen. De beperking voor de uitbreiding van B evenementen geldt hier niet.

 

Het is wenselijk dat deze evenementen georganiseerd en zo mogelijk gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door zelf actief een bepaald evenement naar onze gemeente te halen of door dergelijke evenementen financieel te steunen.

 

Bestaat er twijfel of er sprake is van een evenement dat een meerwaarde heeft voor de gemeente, dan bepaalt de burgemeester of hiervan sprake is.

C-evenementen

Onder C evenementen worden hoog risico evenementen verstaan. Bij deze evenementen kan gedacht worden aan massale dance festivals en dergelijke. Omdat deze evenementen nauwelijks voorkomen in gemeente Rijssen-Holten, worden in deze beleidsregels deze niet behandeld.

Termijn indiening aanvraag

De vergunningaanvraag dient ingevolge artikel 1:3 van de APV genoemde periode van (tenminste) drie weken voorafgaand te worden ingediend. De APV geeft in artikel 1:2 tevens een verlengingsmogelijkheid voor ten hoogste 8 weken; de bevoegdheid daartoe ligt bij de burgemeester.

Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige behandeling van de aanvraag en een zorgvuldige vergunningverlening zal de burgemeester bij vergunningaanvragen voor evenementen deze termijn verlengen. Dit houdt in dat een vergunningaanvraag tenminste elf weken vooraf dient te worden ingediend. Indien een vergunningaanvraag voor een evenement korter dan de termijn van elf weken vooraf wordt ontvangen, zal het beleid van de burgemeester zijn om te beslissen dat de aanvraag niet wordt behandeld. Aanvragen om een vergunning voor een evenement worden gepubliceerd via de informatiepagina van de gemeente, zodat belanghebbenden hun zienswijzen bekend kunnen maken.

Hoofdstuk 3. Openbare orde en veiligheid

 

Evenementen en een bepaalde mate van overlast zijn niet van elkaar los te koppelen. In dit hoofdstuk worden de regels vastgelegd om overlast zoveel mogelijk te beperken. Wanneer men van plan is een evenement te organiseren dan is hiervoor op grond van artikel 2:24 en 2:25 van de APV een melding aan dan wel een vergunning van de burgemeester nodig. Een melding of vergunning van een evenement kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu.

1. Geluid en eindtijden

Geluid

Tot dusver wordt er gewerkt met eindtijden en voorschriften voor het plaatsen van geluidsbronnen om de (geluids)overlast van evenementen te reguleren. Daarnaast geldt het mandaat van de portefeuillehouder om ontheffing te verlenen tot maximaal 85 dB(A). Bovendien geldt het bepaalde in artikel 4:6 van de APV dat geen (onaanvaardbare) geluidshinder veroorzaakt mag worden. De politie is bevoegd op te treden door de muziek in het uiterste geval uit te zetten. Dit wordt opgenomen in de vergunning.

 

Hoewel het lastig blijkt lastig om geluidsnormen te stellen, om te bepalen waar gemeten moet worden, en om de normen bij evenementen te handhaven, is toch een maximale geluidsnorm opgenomen voor de bebouwde kom van 85 dB(A) tot 24.00 uur, waaraan zonodig kan worden getoetst. Gemeten zal worden op de gevel van de dichtstbijzijnde woning op 1,5 meter hoogte.

 

Mandaat

Aan de portefeuillehouder wordt dan ook mandaat verleend voor het verlenen van ontheffing van de geluidsnorm zoals gesteld in artikel 4:5 van de APV ten behoeve van evenementen in de bebouwde kom met een groot, lokaal maatschappelijk belang tot een maximum geluidsniveau van 85 dB(A) gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, tot uiterlijk 24.00 uur.

 

Algemene eindtijd

Voor de A categorie evenementen geldt een algemene eindtijd van 24.00 uur. Voor de overige evenementen wordt in de vergunning een eindtijd voor het evenement aangegeven, met een maximum tijd tot 2.00 uur

2. Spandoeken en borden

Het plaatsen van borden of ophangen van spandoeken op of aan onroerende zaken voor evenementen in onze of in een andere gemeente wordt over het algemeen niet toegestaan. Zonodig en mogelijk wordt hiertegen met geëigende middelen opgetreden. Onder evenement wordt in dit kader niet verstaan: open dagen, jubilea, meubelshows en dergelijke. Op verzoek wordt een tijdelijke ontheffing verleend voor verwijzingsborden (geen reclame) met een maximale afmeting 60 bij 20 centimeter als dit bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid.

2. Circussen en/of stuntshows

Aanvragen voor circussen of stuntshows moeten voor 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarin dit evenement zal worden gehouden worden ingediend, waarna na loting voor maximaal twee vergunningen per woonplaats (Holten en Rijssen) per jaar zal worden verleend, te weten één in het voorjaar en één in het najaar.

3. Aanspreekpunt

Bij ieder evenement dient een organisator of aanspreekpunt te zijn voor de gemeente, de politie en de brandweer, die bevoegd en ter zake kundig is. Deze dient gedurende het gehele evenement telefonisch en fysiek bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. In de melding of de aanvraag dient te worden aangegeven wie dit is en welk telefoonnummer bereikbaar is.

4. Calamiteitenplan

Organisatoren van grote evenementen dienen, waar zij dat al niet doen, aandacht te besteden aan calamiteitenplannen; de gemeente en de politie kunnen de organisatoren daarin bijstaan. Als voorschrift bij die evenementenvergunning zal worden opgenomen dat de organisatoren van grote evenementen in bezit dienen te zijn van een jaarlijks geactualiseerd calamiteitenplan. Daarnaast kan de burgemeester beslissen, afhankelijk van het type evenement en het aantal bezoekers, of het overleggen van een calamiteitenplan verplicht zal worden gesteld.

5. Verkeer

Organisatoren van evenementen dienen rekening te houden met de parkeerbehoefte van de bezoekers en met de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De nodige parkeergelegenheid dient door de organisatie zelf te worden geregeld, bovendien dient de aan- en de afvoerroute minimaal 4,5 meter breed te zijn. In de evenementenvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen over de afzetting van wegen, tijdelijke verkeersbesluiten, toezicht op de parkeergelegenheid, bereikbaarheid van hulpdiensten en verkeersregelaars.

 

Bij grote evenementen dienen zonodig verkeersregelaars te worden aangewezen. De medewerkers van de organisatie die met verkeersregeling op de openbare weg belast zijn, dienen een theoretische instructie door een politieambtenaar te hebben gekregen. De minimale leeftijd van verkeersregelaars is 18 jaar.

6. Verzekering

Daarnaast dient de organisatie van het evenement een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben en een verzekering tegen persoons- en zaakschade.

7. Leges

Er wordt leges gevraagd voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag. Daarnaast worden de kosten van door de gemeente verleende hand- en spandiensten (bijvoorbeeld leveren/plaatsen dranghekken) bij de organisator van het evenement in rekening gebracht.

8. Milieuzorg

De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor het schoon en in oorspronkelijke staat opleveren van het terrein waar de evenementen plaats vinden en in de directe omgeving van het terrein. De vaststelling of is voldaan aan deze verplichting wordt gedaan door de wijkopzichter. Wordt hieraan niet voldaan, dan worden de kosten voor het schoonmaken en opleveren van het terrein bij de organisatie in rekening gebracht.

9. Volksgezondheid

EHBO: Bij grotere evenementen kan de verplichting worden gesteld dat er voldoende EHBO-ers aanwezig zijn. Daarnaast kan het in de vergunning verplicht worden gesteld om medische en hulpverlenende diensten aanwezig te laten zijn. Advies over het aantal in te zetten EHBO-ers of door de vergunningverlener worden ingewonnen bij de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Toiletten: De organisatie van een evenement dient zorg te dragen voor voldoende toiletvoorzieningen op het terrein. Deze toiletvoorzieningen dienen met duidelijk verwijzingsborden te worden aangegeven.

Etenswaren: Toezicht op de kwaliteit van eten en drinken tijdens een evenement wordt, conform de Warenwet, gehouden door de Voedsel- en Warenautoriteit. Zij houden ook toezicht op kermissen

10. Gebruik van glazen

Gebruik van drinkglazen bij evenementen is niet toegestaan, om risico’s op incidenten te voorkomen. Bij alle evenementen dient gebruik te worden gemaakt van plastic bekers, eventueel bekers van veiligheidsglas, en zonodig van plastic borden en bestek. Dit zal als voorwaarde aan de vergunning verbonden worden. Politie en gemeente zullen toezien op de naleving daarvan.

11. Evenementenkalender

Voor 1 december van het voorafgaande aan het komende evenementenjaar dienen de organisaties van evenementen aan te geven wanneer hun evenement plaatsvindt, zodat jaarlijks in januari een grotendeels complete evenementenkalender kan worden gepresenteerd. Op deze manier wordt het voor burgers en bezoekers van onze gemeente duidelijk welke evenementen plaatsvinden. Daarnaast kan de politie haar capaciteit op deze kalender afstemmen.

Wanneer een evenement op de kalender wordt geplaatst, houdt dat niet in dat de benodigde vergunningen worden verleend; een vergunningaanvraag of een melding dient te worden getoetst aan de relevante regelgeving. Evenementen die niet voor 1 december van het voorgaande jaar zijn aangemeld, kunnen wel vergund worden. Wel stemt de politie de inzet af op de tijdig gemelde evenementen. De ambtenaar die belast is met de voorbereiding en met het toetsen van meldingen en opstellen van vergunningen voor evenementen is het aanspreekpunt voor de organisatie en de politie wat betreft de evenementen, en draagt zorg voor het opstellen en bijhouden van de evenementenkalender

12. Toezicht en handhaving

Om overlast en gevaar tegen te gaan wordt door de verschillende diensten vooral gehandhaafd op eindtijden, op beperking geluidsoverlast en op de voorschriften in belang van veiligheid, brandveiligheid en openbare orde. Constateren van overtredingen kunnen, afhankelijk van de ernst, tot gevolg hebben dat een preventieve last onder dwangsom wordt opgelegd, een strenger regime geldt bij een volgend evenement, een tot dan toe aangemerkt A evenement voortaan als B evenement wordt aangemerkt, en/of het evenement onmiddellijk wordt beëindigd.

Hoofdstuk 4. Evenemententerreinen

 

Na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State van 13 april 2005 over het Diepenveense Schuttersfeest is gebleken dat voor dergelijk grote evenementen een planologische regeling moet worden getroffen. Deze regeling kan bestaan uit het bestemmen van gebieden, locaties of bouwwerken als evenementenlocatie met of zonder beperkende voorschriften, ofwel door ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen.

 

Tot de mogelijkheid om gebieden, locaties of bouwwerken te bestemmen als evenementenlocatie kan worden besloten bij een herziening van het bestemmingsplan. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) biedt in artikel 4.1.1 onder h, het college de mogelijkheid ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan voor het gebruik van evenementenlocaties en evenementenbouwwerken, inclusief op- en afbouw, daar waar die jaarlijks terugkerende evenementen strijd kunnen opleveren met het bestemmingplan.

 

 

Uit planologisch oogpunt kunnen evenementen worden opgedeeld in drie typen: jaarlijks terugkerende evenementen in centrumgebieden, jaarlijks terugkerende evenementen buiten het centrum of in buitengebieden, en incidentele evenementen.

 

 

De jaarlijks terugkerende evenementen in centrumgebieden zullen worden opgenomen in de nog in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen voor de kernen van onze gemeente.

 

De jaarlijks terugkerende evenementen buiten het centrum of in het buitengebied zullen worden opgenomen in de nog in voorbereiding zijnde integrale bestemmingsplannen buitengebied en in eventuele andere bestemmingsplannen.

 

In geval van incidentele evenementen zal het college van burgemeester en wethouders per geval beslissen om al dan niet ontheffing te verlenen op grond van artikel 4.1.1 onder h, Bro.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

1.  

De beleidsregels “evenementenbeleid gemeente Rijssen 2002” worden ingetrokken.

2.  

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

3.  

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten 2009”.

Toelichting  

 

(Alleen voor intern gebruik)