Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel tijdelijke reclame-uitingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke reclame-uitingen
CiteertitelBeleidsregel tijdelijke reclame-uitingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.81
 3. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten (APV), artikel 4.15 en 4.15A
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201028-09-2011Onbekend

23-11-2010

Rijssens Nieuwsblad

D2010052671

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke reclame-uitingen

 

 

Hoofdstuk 1. Begrips- en reikwijdtebepaling

Artikel 1. Begrips- en reikwijdtebepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  displays: een tweezijdig kunststof raamwerk voorzien van twee panelen, die permanent bevestigd is om een lantaarnpaal. Op ieder paneel kan één affiche met een afmeting van ongeveer 80 x 120 cm geplaatst worden;

 • b.

  evenement: een voor een ieder toegankelijke verrichting van vermaak;

 • c.

  reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, inzamelingen en evenementen waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel of non commercieel belang te dienen, niet zijnde ideële reclame, zoals dit in de bijlage van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 is omschreven;

 • d.

  ideële reclame/instellingen: zoals dit in de bijlage van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 staat omschreven;

 • e.

  affiche: dragen van opdrukken en opschriften, dat dient tot aankondiging van een evenement of activiteit;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.

 • g.

  Verordening: de Algemeen plaatselijke verordening gemeente Rijssen-Holten.

 • h.

  de exploitant: het bedrijf dat de displays (bedoeld onder a. plaatst), beheert en exploiteert.

Hoofdstuk 2. Wijze van bekend maken van evenementen en commerciële activiteiten

Artikel 2. Displays

 • 1.

  het college verleent uitsluitend toestemming voor het maken van reclame in de vaste displays;

 • 2.

  het bepaalde in lid 1 geldt niet voor spandoeken die alleen op een aantal aangewezen locaties in de gemeente Rijssen-Holten opgehangen mogen worden.

Artikel 3. Aantal en locatie displays

 • 1.

  het college bepaalt het aantal te plaatsen displays per woonkern.

 • 2.

  de displays worden geplaatst op door het college aangewezen plaatsen. Verplaatsing van de displays mag uitsluitend met toestemming van het college.

 • 4.

  het college kan door bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties afwijken van de afgewezen locaties

Hoofdstuk 3. Exploitatie Displays

Artikel 4. Exploitant

 • 1.

  het college besteedt het plaatsen, het onderhouden en het exploiteren van de displays uit aan een exploitant;

 • 2.

  het college verleent vergunning aan de exploitant grond van artikel 4.15A APV.

Hoofdstuk 4. Spandoeken

Artikel 8 Spandoeken

 • 1.

  er mogen alleen spandoeken opgehangen worden voor lokale evenementen en voor ideële instellingen en voor ideële reclame op onderstaande locaties:

   

  RIJSSEN

  • Nijverdalseweg/Plaagslagen op het grasveld bij Paul Roescher

  • Rotonde Wierdensestraat;

  • Bushalte Enterstraat plantsoen ter hoogte van lichtmastnr N30;

  • Markeloseweg ter hoogte van speelveld;

  • Reggesingel ter hoogte van lichtmast nrs. N96 en N95.

  • Zwembad De Koerbelt

   

  HOLTEN

  • Waerdenborch

  • Rotonde Wilhelminastraat

  • Rotonde OAD

  • Rotonde Oranjestraat bij Rouwenhorst

   

 • 2.

  de spandoeken mogen maximaal 14 dagen worden opgehangen (deze termijn geldt niet voor landelijke acties);

 • 3.

  er wordt gewerkt volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt;

 • 4.

  de spandoeken moeten op een zodanige manier zijn bevestigd, dat zij niet los kunnen raken;

 • 5.

  de spandoeken mogen niet zo zijn geplaatst dat daardoor het verkeer hinder ondervindt;

 • 6.

  de spandoeken moeten binnen 1 werkdag na afloop van de actie/activiteit verwijderd worden. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente dit doen op kosten van de organisatie.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  het college behoudt het recht om af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2010.

Samenvatting reclame-uitingen

[leeg artikel]

[lege alinea]