Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Instructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de instructie van de griffier uit 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2013nieuwe regeling

07-05-2013

Groot Rijswijk, 06-06-2013

13-017

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013

De gemeenteraad van Rijswijk,

bijeen in openbare vergadering op 7 mei 2013

gelezen het voorstel van het Presidium

d.d. 25 maart 2013, nr 13-017;

Gelet op artikel 107a, lid 2 van de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende instructie:

 

'Instructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013'

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1:1

In deze instructie wordt verstaan onder:

 • 1.

  griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • 2.

  griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende plaatsvervangend griffier (door de raad benoemd), een raadsadviseur en het secretariaat;

 • 3.

  werkgeverscommissie: werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd;

 • 4.

  agendacommissie: een door de raad ingesteld overleg ten behoeve van het voorbereiden van de agenda’s van de raad en de fora;

 • 5.

  forum: een door de raad ingestelde vergadering die de besluitvorming van de raad kan voorbereiden en met het college of de burgemeester kan overleggen;

 • 6.

  presidium: het orgaan als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2013.

Hoofdstuk 2 Instructie voor de griffier
Taak en bevoegdheden.
Artikel 2:1
 • 1.

  De griffier adviseert (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunt de (voorzitters van de) raad, de fora, de commissies en het presidium, als mede de raadsleden bij de uitoefening van hun taak.

 • 2.

  De griffier legt voor zijn werkzaamheden en die van de griffie verantwoording af aan de raad met tussenkomst van de werkgeverscommissie en het presidium.

 • 3.

  De griffier is aanwezig bij vergaderingen van de raad en het presidium.

 • 4.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de fora. Bij zijn afwezigheid is de plaatsvervangend griffier en/of de raadsadviseur aanwezig.

Artikel 2:2
 • Onder de in artikel 2:1 bedoelde advisering en ondersteuning wordt in ieder geval verstaan:

 • 1.

  het (desgevraagd) adviseren en ondersteunen van de raad, de deelnemers aan de fora, de commissies en de raadsleden bij het uitvoeren en vormgeven van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak en werkwijze

 • 2.

  het (desgevraagd) adviseren en ondersteunen van de burgemeester in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad, het presidium en de agendacommissie;

 • 3.

  het (desgevraagd) adviseren en ondersteunen van het presidium en de agendacommissie bij de uitvoering van zijn taken, waaronder het vaststellen van de conceptagenda van de raad, de fora en de commissies en de wijze waarop onderwerpen worden behandeld en gecommuniceerd;

 • 4.

  het bewaken van de kwaliteit en vaststelling van raadsbesluiten;

 • 5.

  het zorgdragen voor een goede en tijdige voorbereiding, verslaglegging en afwikkelingen van vergaderingen van de raad, de fora, de commissies en het presidium en het terzijde staan van de voorzitters bij hun zorg voor een goede voorbereiding en verloop van de vergaderingen;

 • 6.

  het zorgdragen voor de informatievoorziening van de raad en de raadleden bij de uitoefening van hun rechten, zoals bij het opstellen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen;

 • 7.

  het uitvoeren van de kwaliteitstoets kadernota’s.

Artikel 2:3
 • De griffier kan de uitvoering van de onder artikel 2:2 genoemde taken opdragen aan een medewerker van de griffie. Artikel 2:1 lid 2 van deze verordening is in dit verband onverkort van toepassing.

Artikel 2:4
 • De griffier is verantwoordelijk voor:

 • 1.

  de organisatorische inrichting en het beheer van de griffie;

 • 2.

  alle administratieve, secretariële en procedurele handelingen verbonden aan de werkzaamheden van de raad.

Artikel 2.5
 • 1.

  De griffier heeft mandaat om ten aanzien van de ambtenaren die werkzaam zijn bij de griffie besluiten te nemen op grond van de Rijswijkse Rechtspositieregelingen en de daarvan afgeleide regelingen.

 • 2.
  • Tot de in het eerste lid genoemde bevoegdheid behoort niet:

  • a.

   het beslissen over wachtgeld en disciplinaire maatregelen;

  • b.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels;

  • c.

   het beslissen op bezwaarschriften;

  • d.

   het beslissen over functiewaarderingen.

Artikel 2:6
 • De griffier heeft mandaat om besluitente nemen ter uitvoering van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011, voor zover het betreft besluiten die genomen worden ten behoeve van raadsleden en leden van raadscommissie, en de Verordening, regelende de financiële bijdrage aan de fracties in de gemeenteraad 2005.

Artikel 2:7
 • Bij afwezigheid van de griffier oefent diens plaatsvervanger of waarnemer het in de artikelen 2:5 en 2:6 genoemde mandaat uit. Artikel 2:1 lid 2 van deze verordening is in dit verband onverkort van toepassing.

Artikel 2:8
 • Aan de mandaten genoemd in de artikelen 2:5 en 2:6 zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  de in mandaat te nemen besluiten zijn in overeenstemming met het ter zake gevoerde beleid en mogen niet leiden tot overschrijding van de begroting;

 • 2.

  indien redelijkerwijs te verwachten is, dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben legt de griffier de zaak met zijn advies voor aan het presidium. In geval van twijfel hierover pleegt de griffier overleg met de raad;

 • 3.

  tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen;

 • 4.

  alle stukken verband houdende met de uitoefening van de in mandaat verleende bevoegdheden worden als volgt ondertekend:

  de raad van de gemeente Rijswijk,

  namens deze,

  (functie: De griffier)

  handtekening)

  (naam)

 • 5.

  de uitoefening van de in mandaat verleende bevoegdheden strekt zich niet uit tot besluiten ten aanzien van degene aan wie dat mandaat verleend is;

 • 6.

  de griffier is desgevraagd verplicht aan de raad te rapporteren over de wijze waarop gebruik is gemaakt van de in mandaat verleende bevoegdheden.

Artikel 2:9
 • Bij afwezigheid van de griffier oefent diens plaatsvervanger of waarnemer het in de artikelen 2:5 en 2:6 genoemde mandaat uit. Artikel 2:1 lid 2 van deze verordening is in dit verband onverkort van toepassing.

Artikel 2:10
 • Voor de verrichting van uitvoerende werkzaamheden op het terrein van financieel beheer, personeelsbeheer en rechtspositie van ambtenaren, die werkzaam zijn bij de griffie, en raadsleden, informatievoorziening, archiefzaken, bibliotheekzorg en juridische dienstverlening maakt de griffier afspraken met de gemeentesecretaris.

Artikel 2:11
 • Voor dienstverlening op de verschillende terreinen, maakt de griffier afspraken met de gemeentesecretaris.

   

Leidinggeven en management
Artikel 2:12
 • 1.

  De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers van de griffie.

 • 2.

  De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 3.

  De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren.

 • 4.

  De griffier rapporteert jaarlijks aan de raad over de (uitvoering van) activiteiten van de griffie.

 • 5.

  De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee.

 • 6.

  Ten behoeve van de voorbereiding voor de opstelling van de eigen begroting en jaarrekening van de raad en de griffie door het presidium, treedt de griffier tijdig in overleg met de gemeentesecretaris.

bestuurlijk en ambtelijk overleg
Artikel 2:13
 • 1.

  De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie over de invulling van de werkgeversrol door de raad.

 • 2.

  De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris.

 • 3.

  De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over de planning, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het nakomen van afspraken tussen raad en college.

 • 4.

  De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening.

 • 5.

  De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties.

agendering
Artikel 2:14
 • 1.

  De griffier ondersteunt de agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de raad (en de fora).

 • 2.

  De griffier adviseert de agendacommissie of een ingediend voorstel op grond van juridische overwegingen of vastgestelde procedures en regelingen, rijp is voor agendering in de raad.

bestuurlijke besluitvorming
Artikel 2:15
 • 1.

  De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.

 • 2.

  De griffier bewaakt de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

onderzoek
Artikel 2:16
 • 1.

  De griffier draagt desgevraagd zorg voor ondersteuning van de rekenkamerfunctie, die de raad kan instellen op grond van artikel 81 oa van de Gemeentewet.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de ondersteuning van een onderzoekscommissie, die de raad kan instellen op grond van artikel 155a van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor ondersteuning van door leden van de raad gewenste onderzoeken, anders dan bedoeld in artikel 155a Gemeentewet.

communicatie en voorlichting
Artikel 2:17
 • 1.

  De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad.

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en ter inzage legging van raadsbesluiten en de agenda’s en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de fora.

 • 3.

  De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van burgerinitiatieven.

 • 4.

  De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een informatiebijeenkomst, hoorzitting en inspraakavond zoals bedoelt in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

verhindering en vervanging
Artikel 2:18
 • 1.

  Indien de griffier meer dan 30 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door de daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 3:1

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2

Deze instructie kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Rijswijk 2013’

Artikel 3:3
 • Deze instructie treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de instructie van de griffier zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juni 2003.

Aldus besloten door de Raad van de Gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 7 mei 2013.

de waarnemend griffier, de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa H.W.M. Klitsie

Toelichting  

Artikel 2:1

In dit artikel wordt de algemene taakomschrijving gegeven van de griffier. Het betreft een uitwerking van het eerste lid van artikel 107a van de Gemeentewet. De artikelen 2:1 tot en met 2:17 bevatten de instructie voor de griffier.

De griffie stelt zich t.a.v. de gemeenteraad op als algemene vraagbaak. Diezelfde positie neemt de griffie in t.a.v. de inwoners van de gemeente. Inwoners die in contact willen komen met raadsleden of vragen hebben over de agenda van de raadsvergadering of hun inspreekrecht, kunnen normaliter bij de griffie terecht.

In het 2e lid is vastgelegd aan wie de griffier verantwoording over zijn werkzaamheden aflegt, zoals deze onder meer in artikel 2:1 nader zijn omschreven. Daarmee is tevens helder door wie de griffier wordt aangestuurd.

 

Artikel 2:2

De algemene taakomschrijving van de griffier wordt in dit artikel nader omschreven. In het kort komen de taken van de griffier neer op het ondersteunen en adviseren van de bestuurlijke organen van de raad, diens voorzitter en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taken en vergaderingen.

 

Artikel 2:3

De griffier kan niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Het staat hem vrij bepaalde taken op te dragen aan medewerkers van de griffie. In de praktijk zijn er nu al forumgriffiers aangewezen. Deze zullen gewoonlijk de forumvergaderingen bijwonen.

Dit artikel is onlosmakelijk verbonden met artikel 2:1 lid 2 van deze verordening. De werkzaamheden van de medewerkers van de griffie worden uitgevoerd in naam en onder verantwoordelijkheid van de griffier. De griffier legt vervolgens voor al deze werkzaamheden verantwoording af aan de raad met tussenkomst van de werkgeverscommissie en het presidium. Dit artikel vertoont overeenkomsten met afdeling 10.1.1 van de algemene wet bestuursrecht, waarin bepalingen zijn opgenomen over mandaat. Een directe verwijzing naar deze afdeling gaat echter niet op. De griffie is immers geen bestuursorgaan in de zin van de Awb.

 

Artikel 2:4

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2:5

In de artikelen 2:5 en 2:6 wordt een aantal bevoegdheden van de raad gemandateerd aan de griffier. Genoemde bevoegdheden zijn nu reeds middels een concreet mandaatbesluit van de raad gemandateerd aan de griffier. Artikel 2:5 bevat de mandatering van personele beslissingsbevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel. Ook hiervoor geldt dat het mede gaat om lokale rechtspositionele voorschriften.

Het tweede lid van dit artikel zondert een aantal bevoegdheden op dit gebied uit. Uit het oogpunt van doelmatigheid, maar ook gezien het vertrouwelijke karakter van deze bevoegdheden, zijn deze niet gemandateerd. De raad neemt hierover een besluit naar aanleiding van een advies van de werkgeverscommissie.

 

Artikel 2:6

In de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 en de Verordening regelende de financiële bijdrage aan de fracties in de gemeenteraad 2005 zijn de geldelijke voorzieningengeregeld voor raads- en commissieleden en politieke fracties. Ter uitvoering van deze beide verordeningen worden in de praktijk besluiten genomen. Het is doelmatig de uitvoering van deze verordeningen over te laten aan de griffier. Uiteraard betreft het alleen de bevoegdheid om besluiten te nemen ten aanzien van raadsleden, leden van raadscommissies en de politieke fracties die in de raad zijn vertegenwoordigd.

 

Artikel 2:7

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2:8

Aan het mandaat is een aantal voorschriften verbonden. In ieder geval moet gehandeld worden volgens bestaand beleid en mag de begroting niet worden overschreden. Daarnaast zal de griffier behoedzaam met zijn bevoegdheid moeten omgaan. In geval van twijfel of een besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, zal de griffier moeten overleggen met het presidium dan wel de voorzitter van het presidium of diens plaatsvervanger. Besluiten die de griffier persoonlijk aangaan zijn uitgezonderd van het mandaat.

 

Artikel 2:9

Om wettechnische reden voert de griffier de taken voortvloeiende uit artikel 160 van de Gemeentewet (met name het sluiten van overeenkomsten) uit in mandaat van het college. Het college zal hiervoor een mandaatbesluit nemen. In onderhavig artikel worden aan dit mandaat de voorschriften verbondengenoemd in artikel 2:8, voor zover mogelijk, van toepassing verklaard.

 

Artikel 2:10

Niet alle activiteiten of voorzieningen die de griffie of de raad nodig heeft, zijn ondergebracht bij de griffie om redenen van efficiency. In artikel 2:10 wordt een aantal uitvoerende werkzaamheden genoemd waarvoor de griffier afspraken moet maken met de gemeentesecretaris.

Zoals bekend staat de griffier de raad, de fora en de raadscommissies terzijde bij de uitoefening van hun taak. De gemeentesecretaris is op zijn beurt belast met de leiding van de ambtelijke organisatie en richt zich dus met name op het college. In zoverre hebben de gemeentesecretaris en de griffier een duidelijk verschillende verantwoordelijkheid en een verschillend takenpakket. Er bestaat geen ondergeschiktheid, maar nevengeschiktheid tussen beide functionarissen. Desalniettemin zal het regelmatig voorkomen dat de griffier een beroep zal moeten doen op de secretaris (en omgekeerd). Het ligt dan ook in de rede dat de griffier met de secretaris op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand 2011 eens in de zoveel tijd overleg pleegt over de manier waarop bijvoorbeeld ambtenaren uit de ambtelijke organisatie door de griffier ingeschakeld kunnen worden.

 

Artikel 2:11

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2:12

De griffier heeft de algemene en dagelijkse leiding over de griffie. Hij fungeert zodanig als manager. Dit houdt mede in dat de griffier zorg draagt voor een adequate aansturing van de raadsgriffie.

De griffier is tevens verantwoordelijk voor het financiële beheer van de griffie. Het gaat in dit artikel alleen om de budgetten van de raad en de griffie binnen de gemeentelijke planning en controlcyclus. Het financiële beheer van de gemeente is uiteraard de verantwoordelijkheid van het college.

 

Artikel 2:13

De in dit artikel genoemde periodieke overleggen zijn een uitvloeisel van de invoering van het dualisme.

 

Artikel 2:14 en 2:15

De artikelen behoeven geen toelichting.

 

Artikel 2:16

In artikel 155a van de Gemeentewet is bepaald dat de raad op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar door het college of de burgemeester gevoerde bestuur kan instellen. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad in te stellen onderzoekscommissie. De ondersteuning van deze commissie vindt plaats door de griffier. Het betreft hier niet de rekenkamercommissie.

 

Artikel 2:17

Voor de raad, als door de burgers gekozen vertegenwoordiging, is communicatie naar de burger en met de burger erg belangrijk. In dit artikel zijn de taken en verantwoordelijkheden van de griffier in deze communicatie opgenomen.

 

Artikel 2:18

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikelen 3:1, 3:2 en 3:3 behoeven geen toelichting