Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit GR Industrieschap De Plaspoelpolder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 33 lid 1 en 2 wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”, in het bijzonder artikel 14;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201701-01-2017Onbekend

27-09-2016

Gemeenteblad en gemeentelijke website

16.098632

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”

 

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”

Het Dagelijks Bestuur, alsmede de voorzitter afzonderlijk, van Het Industrieschap “De Plaspoelpolder”, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft

gelet op:

 • ·

  de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”, in het bijzonder artikel 14;

 • ·

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  artikel 33d, lid 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B e s l u i t vast te stellen : Mandaat, volmacht en machtiging gemeenschappelijke regeling industrieschap “De Plaspoelpolder”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden verstaan onder:

 • a.

  Besluit: Het onderhavige besluit mandaat, volmacht en machtiging Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”;

 • b.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”’;

 • c.

  Industrieschap: het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • d.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Industrieschap;

 • e.

  Voorzitter: de Voorzitter van het Industrieschap;

 • f.

  Directeuren: de als zodanig benoemde functionarissen als bedoeld in artikel 22 van de Regeling;

 • g.

  Directeur: de als zodanig benoemde functionaris als bedoeld in artikel 22 van de Regeling;

 • h.

  Directie: de Directeuren gezamenlijk;

Artikel 2 Verlening van mandaat aan de Directeuren

Het Dagelijks Bestuur verleent machtiging en mandaat aan de Directie om namens het Dagelijks Bestuur besluiten voor te bereiden en te nemen die betrekking hebben op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen namens het Industrieschap, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit en de in artikel 4 opgenomen beperkingen en voorwaarden.

Artikel 3 Verlening van volmacht en machtiging aan de Directeuren

De Voorzitter verleent bij separaat document volmacht en machtiging aan ieder van de Directeuren om namens het Industrieschap privaatrechtelijke rechtshandelingen voor te bereiden en te verrichten, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit en de in artikel 4 opgenomen beperkingen en voorwaarden.

Artikel 4 Beperkingen aan het mandaat, volmacht en machtiging

De Directie is bevoegd tot:

 • a.

  het voorbereiden, nemen en uitvoeren van besluiten omtrent het aangaan van grondreserveringsovereenkomsten tot een maximum contractbelang van € 1.000.000,-- en mits passend binnen de vigerende kaders als bedoeld in artikel 5, lid 1 van dit Besluit;

 • b.

  het (voor zover vereist: door middel van een aanbestedingsprocedure) voorbereiden, nemen en uitvoeren van besluiten omtrent het aangaan van overeenkomsten tot aankoop en verkoop van gronden tot een maximum contractbelang van € 1.000.000,-- en mits passend binnen de vigerende kaders als bedoeld in artikel 5, lid 1 van dit Besluit;

 • c.

  het voorbereiden, nemen en uitvoeren van besluiten omtrent het aangaan van huurovereenkomsten en uitgifte van gronden in erfpacht, mits passend binnen de kaders van de vigerende vastgoedexploitatie;

 • d.

  het voorbereiden, nemen en uitvoeren van besluiten omtrent het aangaan van koopovereenkomsten tot een maximum contractbelang van € 1.000.000,-- en mits passend binnen de kaders van de vigerende vastgoedexploitatie.

 • e.

  het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, omtrent het aangaan van de onder a. en b. bedoelde overeenkomsten;

 • f.

  het voorbereiden, starten en voeren van rechtsgedingen voor zover deze verband houden met de vordering tot nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de onder a.-d. bedoelde overeenkomsten.

Artikel 5 Voorschriften en instructies verbonden aan het mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht of machtiging geschiedt binnen de grenzen - en met inachtneming - van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, en binnen alle door het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur van het Industrieschap vastgestelde richtlijnen, beleidsregels en vastgestelde (financiële) kaders, die relevant zijn voor de uitoefening van de betreffende bevoegdheid.

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht of machtiging geschiedt niet dan na bespreking en afstemming in het periodieke directieoverleg.

 • 3.

  Het Dagelijks bestuur wordt tijdig vooraf mondeling geïnformeerd over voorgenomen rechtshandelingen.

 • 4.

  Het Dagelijks bestuur wordt achteraf geïnformeerd over de uitgevoerde rechtshandelingen.

 • 5.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat, volmacht of machtiging, is verleend, past de algemene dan wel specifieke instructies van het Dagelijks bestuur, respectievelijk het Algemeen bestuur over uitoefening van de bevoegdheden toe.

 • 6.

  Het Dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de ge(vol)machtigde/gemandateerde over de informatie beschikt die noodzakelijk is voor een correcte uitoefening van de krachtens mandaat, volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder” in werking treedt, zijnde 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap “De Plaspoelpolder”.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 september 2016.

Dagelijks bestuur

de secretaris, de voorzitter,

R.Q.C. Kreeft R. van Hemert

Aldus ter zake de volmachtverlening als omschreven in artikel 3.

De Voorzitter,

R.van Hemert