Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012
CiteertitelVerordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201203-06-2015Nieuwe regeling

15-12-2011

De Trompetter, 20-01-2012

2011/12/15/09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011

 

in de openbare vergadering van 15 december 2011 het navolgende besluit genomen:

 

Besluit

 

De Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1.

   Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • 2.

   Prestatievelden: de negen prestatievelden zoals benoemd in artikel 1 lid 1 sub 9 Wmo:

   • 1:

    Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;

   • 2:

    op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

   • 3:

    het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

   • 4:

    het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;

   • 5:

    het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

   • 6:

    het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;

   • 7:

    het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;

   • 8:

    het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;

   • 9:

    ambulante verslavingszorg.

  • 3.

   College: het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Roerdalen;

  • 4.

   Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen;

  • 5.

   Wmo-beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden werkt aan verbeteringen van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle burgers binnen de prestatievelden;

  • 6.

   Wmo-raad: de door het college ingestelde adviesraad, zoals bedoeld in deze verordening;

  • 7.

   Cliënt: persoon die een beroep kan doen op, en /of belang heeft bij de Wmo;

  • 8.

   Overlegvergadering: het overleg met de verantwoordelijk wethouder Wmo;

  • 9.

   Openbare vergadering: de vergadering is openbaar.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van de Wmo-raad is te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wet maatschappelijke ondersteuning en het gemeentelijk Wmo-beleid vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk Wmo-beleid.

Artikel 3. Taken

 • 1.

  De Wmo-raad heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo betreffen. Hieronder wordt in ieder geval de advisering begrepen aangaande:

  • a.

   Het vierjaarlijks op te stellen Wmo-beleidsplan;

  • b.

   de vaststelling en wijziging van de verordeningen m.b.t. de uitvoering van dit plan;

  • c.

   de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning geborgd wordt;

  • d.

   de wijze waarop cliënten (materieel/ immaterieel) keuzevrijheid wordt geboden;

  • e.

   de prestatievelden van de Wmo;

  • f.

   het klanttevredenheidsonderzoek.

 • 2.

  De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden Wmo en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijke relevante informatie omtrent maatschappelijke ondersteuning om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • 3.

  In het kader van haar adviesfunctie informeert en onderhoudt de Wmo-raad een relatie met diverse (belangen)organisaties, instellingen en de Roerdalense burgers.

 • 4.

  Waar het de adviesfunctie van de Wmo-raad raakt, streeft de Wmo-raad naar samenhang, overleg en samenwerking. Signalen die hier uit voortkomen geeft de Wmo-raad door aan het College.

 • 5.

  De Wmo-raad betrekt bij zijn advisering aan het college de kwaliteit en betaalbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.

Artikel 4. Bevoegdheden

 • 1.

  Initiatiefrecht

  • a.

   De Wmo-raad heeft de bevoegdheid aangelegenheden die het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente met betrekking tot het integrale Wmo-beleid raken, in het overleg met de verantwoordelijke wethouder aan de orde te stellen.

  • b.

   De Wmo-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid.

  • c.

   De Wmo-raad kan overgaan tot het instellen van werkgroepen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Wmo-raad voorgelegd.

  • d.

   De leden van de Wmo-raad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Wmo-raad te maken krijgen.

 • 2.

  Informatierecht

  • a.

   De Wmo-raad wordt o.a. geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheids-onderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages voor zover betrekking hebben op de Wmo.

  • b.

   De Wmo-raad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijke voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 3.

  Adviesrecht

  • a.

   De Wmo-raad wordt bij de ontwikkeling van het integrale beleid betrokken.

  • b.

   De Wmo-raad heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente betreffen voor zover het betrekking heeft op het integrale Wmo-beleid.

  • c.

   Het College legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Wmo-raad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd. De aanvraag wordt op een zodanig tijdstip (minimaal 4 weken van tevoren) gevraagd dat dit van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

  • d.

   De Wmo-raad brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het College. Dit advies uitbrengen kan met maximaal 2 weken worden uitgesteld.

  • e.

   Het College brengt binnen vier weken na ontvangst van een advies dan wel vragen van de Wmo-raad schriftelijk reactie uit aan de Wmo-raad. Deze reactie kan met maximaal 2 weken worden uitgesteld. Indien het College het advies van de Wmo-raad niet overneemt, deelt het College dat met redenen omkleed schriftelijk mee aan de Wmo-raad.

  • f.

   De adviezen van de Wmo-raad en de reactie van het College worden aan de raad ter beschikking gesteld.

  • g.

   Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de adviesaanvraag mondeling overleg plaats met de gemeente.

  • h.

   Onderwerpen die behandeld zijn in de Wmo- raad worden niet meer ter advisering voorgelegd aan een ander adviesorganen.

 • 4.

  Besluitvorming

  • a.

   Het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen.

  • b.

   Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

  • c.

   Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld.

  • d.

   Voor officiële besluiten dient tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig te zijn. De aanwezigheid blijkt uit de ter vergadering getekende presentie lijst. De voorzitter besluit op basis van bovenstaande bepalingen dat het quorum al dan niet is bereikt.

 • 5.

  De Wmo-raad kan een huishoudelijk reglement opstellen voor onderwerpen die in deze verordening niet geregeld zijn.

Artikel 5. Samenstelling

 • 1.

  De Wmo-raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal 9 leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden op persoonlijke titel benoemd, geschorst en ontslagen door het college. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Wmo-raad.

 • 3.

  De Wmo-raad kiest een secretaris en penningmeester uit zijn midden.

 • 4.

  De samenstelling van de Wmo-raad dient zoveel mogelijk verbinding te hebben met de prestatievelden van de Wmo, alsmede een afspiegeling te zijn van de Roerdalense samenleving.

Artikel 6. Lidmaatschap

 • 1.

  Teneinde de voorzitter en de leden de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Wmo-raad worden oproepen hiertoe geplaatst in de voor de gemeente Roerdalen gebruikelijke informatiekanalen.

 • 2.

  De zittingstermijn van de leden van de Wmo-raad is vier jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden.

 • 3.

  Een lid van de Wmo-raad kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen.

 • 4.

  De Wmo-raad draagt zorg voor een rooster van aftreden.

 • 5.

  Om lid te worden van de Wmo-raad moet betrokkene:

  • -

   ingezetene van de gemeente Roerdalen zijn;

  • -

   affiniteit, kennis en ervaring hebben met meerdere prestatievelden;

  • -

   beschikking hebben over een netwerk, midden in de samenleving staan;

  • -

   oog hebben voor de diversiteit van de Roerdalense samenleving.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de Wmo-raad is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de raad, het college en/ of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   zijn van bestuurder of medewerker van de gemeente Roerdalen;

  • c.

   zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij de uitvoering van de Wmo.

Artikel 7. Overleg

 • 1.

  De Wmo-raad komt minimaal vier maal per jaar en zoveel meer als de raad besluit, voor overleg bij elkaar. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn als regel openbaar. De deuren worden gesloten wanneer ten minste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht.

 • 2.

  Ten minste tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur. Deze overlegvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Wmo-raad. Van overleg en afspraken met de Wmo-raad doet de gemeente in hoofdlijnen schriftelijk verslag aan de Wmo-raad.

 • 3.

  De Wmo-raad en het College hebben het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van de overlegvergadering te plaatsen.

Artikel 8. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1.

  Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer:

  • a.

   het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur voor de Wmo-raad;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het geven van spreekrecht;

  • f.

   het schorsen en beëindigen van de vergadering;

  • g.

   het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vastleggen dat een besluit is genomen;

  • h.

   het mede zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:

  • a.

   het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het –minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de vergadering- versturen van de agenda met bijbehorende stukken, aan de voorzitter en leden van de Wmo-raad;

  • d.

   het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van de Wmo-raad;

  • e.

   het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst;

  • f.

   het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten aan degenen genoemd in lid c.

  • g.

   het mede zorg dragen voor de uitvoering van besluiten;

  • h.

   het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • i.

   het (doen) voorzien in de secretariaatswerkzaamheden.

 • 3.

  Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer:

  • a.

   het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget;

  • b.

   het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;

  • c.

   de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen.

Artikel 9. Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de Wmo-raad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen onder meer de volgende kosten worden gebracht:

  • a.

   jaarlijkse onkostenvergoeding voor ondermeer telefoon en computer;

  • b.

   kosten deskundigheidsbevordering;

  • c.

   reiskosten voor ondermeer cursussen en bezoek vergaderingen buiten de gemeente;

  • d.

   kosten voor vergaderaccommodaties en –faciliteiten; evenals ruimte en faciliteiten voor de overige werkzaamheden;

  • e.

   kosten van aanschaf documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

  • f.

   kosten van voorlichting en public-relations;

  • g.

   secretariaatskosten.

 • 3.

  Het college kan na overleg met de Wmo-raad nadere regels stellen met betrekking tot het voorgaande lid.

 • 4.

  De leden van de Wmo-raad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet conform de Verordening voorzieningen raadsleden, wethouders en commissieleden

 • 5.

  De vergoeding wordt tweemaal per jaar uitbetaald.

 • 6.

  Op aanvraag van individuele leden kan afgezien worden van het uitbetalen van vergoedingen.

Artikel 10. Begroting en verslaglegging

 • 1.

  Jaarlijks voor 1 oktober dient de Wmo-raad een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgend jaar.

 • 2.

  Jaarlijks voor 1 juli brengt de Wmo-raad aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het eventueel beschikbaar gestelde budget.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • 1.

  De leden van de Wmo-raad en de door de Wmo-raad uitgenodigde personen zijn desgevraagd verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zijn in de vergadering vernemen.

 • 2.

  Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo-raad.

 • 3.

  De leden van de Wmo-raad zullen in de contacten met de gemeente Roerdalen voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de Wmo-raad.

 • 4.

  De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren inzake klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-raad gemeente Roerdalen 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2011.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, de voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn

Toelichting  

Algemene toelichting

Artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepaalt dat de gemeente bij het vormgeven van het Wmo-beleid haar burgers, de samenleving betrekt. Het artikel stelt:

1. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke ondersteuning te doen. 3. Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid. 4. Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

 

De oprichting en instandhouding van een Wmo-raad is een van de instrumenten om burgerparticipatie binnen de gemeente vorm te geven. De Wmo-raad wordt in het leven geroepen als formeel adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen om gebruik te kunnen maken van de specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid van representatieve vertegenwoordigers van de bij de Wmo belanghebbende burgers bij het formuleren en evalueren van beleid en de uitvoering daarvan.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de diverse omschrijvingen is aansluiting gezocht bij de formuleringen in de wet en/ of bestaande regelgeving.

 

Artikel 2 Doelstelling

In dit artikel wordt de doelstelling beschreven. Belangrijk is dat de Wmo-raad vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd kan adviseren. De bestaansgrond van de Wmo-raad vloeit voort uit artikel 11 van de Wmo.

 

Artikel 3 Taken

Dit artikel beschrijft de taak van de Wmo-raad het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid betreffen, maar ook de taken die daaraan randvoorwaardelijk zijn, zoals het onderhouden van contacten met en betrekken van de achterban en het alert zijn op en verzamelen van signalen in de samenleving het brede terrein van de Wmo betreffende.

 

Artikel 4 Bevoegdheden

De bevoegdheden, onderscheiden naar initiatief-, informatie- en adviesrecht zijn in dit artikel uitgebreid omschreven. Zo wordt de mogelijkheid gebruik te maken van externe deskundigheid of de het instellen van werkgroepen op deelonderwerpen expliciet benoemd. Ook wordt de procedurele vereisten benoemd die gemeente en Wmo-raad in acht dienen te nemen in geval van gevraagd advies. Onderwerpen die in de Wmo-raad zijn behandeld kunnen niet nog aan een ander adviesorgaan worden voorgelegd.

 

Artikel 5 Samenstelling

Omwille van de werkbaarheid is gekozen voor een minimale grootte van vijf en een maximale grootte van negen leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter. Voorzitter en leden worden benoemd door het college, in beginsel op voordracht van de Wmo-raad. Bij uitzondering wordt voor de vorming van de eerste Wmo-raad door de gemeente een brede werving in gang gezet, met campagneachtige trekken.

Met het oog op een zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren van de Wmo-raad is uitgegaan van een onafhankelijk voorzitter. Hiervoor wordt ook apart geworven.

Er is niet gekozen voor een vorm waarin sprake is van een vertegenwoordiging van belangengroeperingen, maar voor een vorm waarin de leden zonder last en ruggespraak de burgers van Roerdalen representeren en zich vertegenwoordigers weten door veelvuldige contacten burgers, belangenorganisaties en instellingen. De voltallige Wmo-raad wordt geacht de Wmo over de gehele breedte te kunnen bestrijken.

 

Artikel 6 Lidmaatschap

Dit artikel beschrijft dat eventuele vacatures steeds gepubliceerd dienen te worden zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar belangstelling kenbaar te maken. De maximale zittingstermijn is acht jaar, te weten een zittingstermijn van vier jaar die eenmaal verlengd kan worden. Tot slot beschrijft het artikel minimale eisen waaraan een lid moet voldoen en de situatie waarin men van een lidmaatschap is uitgesloten, zoals bestuurders of medewerkers van de gemeente Roerdalen, raads- en commissieleden of bestuurders en medewerkers van organisaties met zakelijke belangen bij de Wmo.

 

Artkel 7 Overleg

Dit artikel beschrijft het onafhankelijk functioneren van de Wmo-raad in openbare –in beginsel- vergaderingen. Wmo-raad en gemeente, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur plegen minimaal tweemaal per jaar overleg. Daarvan doet de gemeente verslag.

 

Artikel 8 Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9 Faciliteiten

De Wmo-raad wordt actief voorzien van informatie. De vakafdeling informeert via de ambtelijk contactfunctionaris over actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning en relevante aanverwante regelingen. De Wmo-raad kan beschikken over vergaderruimte en kopieerfaciliteiten. De beschikbaarstelling van andere faciliteiten gebeurt in overleg. De Wmo-raad krijgt ook de beschikking over een eigen budget voor eigen activiteiten. Ten denken valt aan het volgen van opleidingen of symposia, het inhuren van externe deskundigen, een eigen website en nieuwsbrief. Hiervoor stelt de Wmo-raad jaarlijks een begroting op, een afrekening en een jaarverslag. Voorzitter en leden kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen op basis van de Verordening voorzieningen raadsleden, wethouders en commissieleden gemeente Roerdalen.

 

Artikel 10 Begroting en verslaglegging

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.