Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012
CiteertitelVerordening begraafrechten Roerdalen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening begraafrechten Roerdalen 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-201101-01-2015Nieuwe regeling

10-11-2011

De Trompetter, 18-11-2011

2011/11/10/06C

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gedateerd 19 september 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

in de openbare vergadering van 10 november 2011 het navolgende besluit genomen:

 

Besluit:

 

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten2012 (Verordening begraafrechten 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen: “Ter Borgh” te Posterholt, “Het Zittart” te Sint Odiliënberg, “Anxterveld” te Vlodrop, de gemeentelijke begraafplaats te Melick en de gemeentelijke begraafplaats te Herkenbosch;

 • b.

  eigen graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingtijdvak voor de rechten, genoemd in de tarieventabel, is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, genoemd in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten, genoemd in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening begraafrechten Roerdalen 2011” van 11 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening begraafrechten Roerdalen 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2011.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, de voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn

Tarieventabel, behorende bij de Verordening begraafrechten 2012

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven: 1.1.1. voor een periode van 20 jaar voor een enkel graf ten behoeve van een  persoon van 12 jaar en ouder € 1.017,00

1.1.2. voor een periode van 20 jaar voor een dubbel graf ten behoeve van

personen van 12 jaar en ouder € 1.243,00

1.1.3. voor een periode van 20 jaar voor een graf ten behoeve van een

kind jonger dan 12 jaar € 396,00

 

1.2 . Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt

geheven:

1.2.1. voor een periode van 20 jaar € 565,00

 

1.3. Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van:

- voor een enkel graf € 339,00

- voor een dubbel graf € 452,00

- voor een kindergraf € 198,00

 

1.4. Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een urnengraf als

bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven van: € 226,00

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar oouder wordt geheven:

2.1.1. in een eigen enkel graf € 366,00

2.1.2. voor het eerste stoffelijk overschot in een eigen dubbel graf € 532,00

2.1.3. voor het tweede stoffelijk overschot in een eigen dubbel graf € 310,00 2.1.4. in een algemeen graf € 536,00

 

2.2. Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

2.2.1. in een eigen kindergraf € 262,00

2.2.2. in een algemeen graf € 432,00

 

2.3. Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en  2.2 verhoogd met 50%

 

2.4. Onder buitengewone uren wordt verstaan een tijdstip dat afwijkt van artikel 8, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008, en waarvoor toestemming is verkregen van het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 8, lid 2 van deze beheersverordening.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1. voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1. voor de eerste asbus in een urnengraf € 314,00

3.1.2. voor de tweede asbus in een urnengraf € 88,00

3.1.3. op of in een eigen graf € 88,00

3.1.4. op of in een algemeen graf € 88,00

 

3.2 Voor het bijzetten van een asbus op buitengewone uren wordt het recht,

bedoeld in 3.1 verhoogd met: € 90,00

 

3.3. Onder buitengewone uren wordt verstaan een tijdstip dat afwijkt van artikel 8, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008, en waarvoor toestemming is verkregen van het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 8, lid 2 van deze beheersverordening.

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

4.1. Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008, wordt geheven: € 12,00

 

4.2. Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte, daaronder niet begrepen het herstellen of vernieuwen van de grafbedekking, wordt geheven per grafruimte voor een periode van 20 jaar: 4.2.1 voor een eigen enkel graf of kindergraf € 328,00

4.2.2 voor een dubbel graf € 328,00

4.2.2 voor een eigen urnengraf € 226,00

 

4.3 Bij verlenging van de grafrechten conform onderdeel 1.3 en 1.4 van hoofdstuk 1 van deze verordening wordt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte, daaronder niet begrepen het herstellen of vernieuwen van de grafbedekking, geheven per grafruimte voor een periode van 10 jaar:

4.3.1 voor een eigen enkel graf of kindergraf € 164,00

4.3.2 voor een eigen dubbel graf € 164,00

4.3.2 voor een eigen urnengraf € 90,00

 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

 

5.1. Voor het inschrijven en overboeken van algemene en eigen graven en

eigen en algemene urnengraven in een daartoe bestemd register wordt

geheven € 6,00

5.1.1. Voor het inschrijven van een verlening van een grafrecht in een daartoe bestemd register wordt geheven € 6,00

 

Hoofdstuk 6 Overige rechten

 

6.1. Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of de overblijfselen van een stoffelijk overschot wordt geheven € 565,00

 

6.2. Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven € 565,00

 

6.3. Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf worden rechten

op grond van hoofdstuk 1 tot en met 5 van deze verordening.

 

6.4 . Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: € 88,00

6.4.1. Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven € 88,00

 

6.5. Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 262,00

 

6.6 Indien een rechthebbende zelf opdracht verstrekt aan een gespecialiseerd bedrijf voor een opgraving en/of herbegraving in hetzelfde graf worden de rechten genoemd onder 6.1. en 6.2 niet geheven

 

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2011.

 

De griffier van Roerdalen

 

R.J.J. Notermans.