Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Roerdalen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Roerdalen van 02-01-2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Artikel 10

15-12-2011

De Trompetter, 30-12-2011

2011/12/15 06
01-01-201001-01-2012Nieuwe regeling

17-12-2009

De Trompetter, Week 53 2009

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Roerdalen heeft in de openbare vergadering van 17 december 2009 het volgende besluit genomen:

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen: niet vastgesteld

 

Artikel 7 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:

  feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur: niet vastgesteld

 

Artikel 10 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Roerdalen, niet voor winkels op het grondgebied van de gemeente Roerdalen gedurende het tijdsvak van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 11 Grensovergangen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer.

 • 2.

  De ontheffing wordt geweigerd indien deze geen betrekking heeft op handelingen die plaatsvinden in de nabijheid van grensovergangen langs daarop aansluitende doorgaande wegen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Intrekken verordeningen

De Verordening winkeltijden Roerdalen, vastgesteld op 2 januari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening winkeltijden Roerdalen 2009’.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, de voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn

Onderbouwing bij artikel 10 van de ‘Verordening winkeltijden Roerdalen, 2009'

Met deze onderbouwing bij het toerismeartikel uit de Winkeltijdenverordening geeft de gemeenteraad gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3 lid 7 Winkeltijdenwet (Wtw). Deze motivering bevat twee onderdelen. In de eerste plaats is gemotiveerd dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 3, derde lid, onder a, Wtw. In de tweede plaats is een grondig inzicht gegeven in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan dezer onderbouwing (artikel 3, lid 6, Wtw).

 

De hierna gegeven motivering voldoet aan de wettelijke eisen. De voor de motivering gebruikte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het vervaardigen van deze onderbouwing. Het onderzoek, waarvan de resultaten verankerd zijn in de rapportage ‘Onderbouwing voor aangescherpte toerismebepaling Winkeltijdenwet’ is in 2011 uitgevoerd door I&O Research. De in deze onderbouwing gebruikte informatie, cijfers en tabellen zijn afkomstig uit de voornoemde rapportage.

 

Toepassingsvoorwaarden

De gemeenteraad heeft op grond van artikel 3 lid 3, Wtw de bevoegdheid om bij verordening de onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. Deze bevoegdheid is aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn gesteld in artikel 3 lid 3 onder a van de Wtw.

 

In bovengenoemd artikel is bepaald dat er binnen de gemeente sprake moet zijn van:

1) op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang;

2) mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het toerisme dient autonoom te zijn).

 

De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle feiten en omstandigheden van het geval, die nauw verweven zijn met de specifieke situatie van deze gemeente. De gemeenteraad heeft daardoor een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn toetsing behoort te respecteren.

 

De gemeenteraad heeft, in haar openbare vergadering van 15 december 2011 vastgesteld dat, om de hiernavolgende redenen, aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan.

 

1. Autonoom toerisme met een substantiële omvang

Roerdalen kent een relatief groot en divers toeristisch-recreatief aanbod. Zowel op het gebied van natuur als cultuur heeft de gemeente bijzonders te bieden. In de gemeente zijn een aantal unieke toeristische trekpleisters c.q. voorzieningen aanwezig, op grond waarvan de gemeente Roerdalen zich onderscheidt van andere gemeenten, o.a. met:

 • .

  Nationaal Park de Meinweg;

 • .

  Musea (zoals o.a. het ‘Koetsenmuseum’ en ‘Roerstreekmuseum’);

 • .

  Historisch erfgoed (zoals kastelen, kerken en basiliek en molens);

 • .

  Bezinningstoerisme (middels: Maharishi European Research University (MERU));

 • .

  Vrijetijdsvoorzieningen (zoals Indoorspeeltuin ‘PeeWee’ en ‘Vurenhof Boerengolf’);

 • .

  Evenementen (zoals het Limburg Festival en de Fietsvierdaagse).

 

Naast de genoemde trekpleisters bestaat in de gemeente Roerdalen een divers aanbod aan verblijfaccommodaties (hotels, B&B, recreatieparken, (mini-)campings).

 

Het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Roerdalen wordt uitvoerig gepromoot. Zeker online zijn de evenementen, culturele en sportieve voorzieningen goed te vinden. De nieuwe website www.ontdekroerdalen.nl geeft een breed en praktisch overzicht van toeristische en recreatieve voorzieningen, verblijfsaccommodaties en horecagelegenheden per woonkern. Bezoekers van de gemeentelijke website worden automatisch doorgelinkt via het kopje Toerisme en Recreatie. Verder is er de digitale gemeentegids roerdalen.digigids.eu, waar toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen te vinden zijn. Ook de VVV in Roerdalen draagt haar steentje bij aan het promoten van de Roerdalense trekpleisters. Via de website van VVV Midden-Limburg kan men doorklikken naar gemeente Roerdalen, waar de belangrijkste highlights van de gemeente via videofilmpjes worden weergegeven. Gastvrij Roerdalen tot slot, een ondernemersvereniging die zich samen met de gemeente bezig houdt met de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Roerdalen. Ook zij heeft een website waar activiteiten, attracties en streekproducten op geplaatst zijn.

 

a. Autonoom toerisme

Deze toeristische trekpleisters maken al sinds jaar en dag onderdeel uit van deze gemeente en trekken ieder jaar honderdduizenden toeristen. Vele toeristen verblijven in Roerdalen voor kortere tijd (‘dagje uit’-toerisme), daarnaast overnachten ca. 300.000 toeristen (cijfers 2006 – 2010) binnen de gemeentegrenzen. Toeristen kwamen al in grote getale naar de gemeente Roerdalen, voordat de ‘Verordening winkeltijden Roerdalen 2009’ in 2009 zondagopenstelling, op meer dan 12 zondagen per jaar mogelijk maakte. Daaruit blijkt dat de toeristisch-recreatieve sector een autonome aantrekkingskracht heeft op toeristen.

 

b. Substantiële omvang

Uit cijfers en overige hierna te beschrijven omstandigheden blijkt dat genoemde en overige trekpleisters, naast honderdduizenden ‘dagje uit’- toeristen ca. 300.000 overnachtende bezoekers per jaar trekken tegen een inwonersaantal van ca. 21.000. Daarmee is sprake van meer dan ‘enig’ toerisme.

 

Dit toerisme is substantieel gelet op de navolgende cijfers:

 

Figuur 1: Aandeel R&T-sector in totale bedrijvigheid, Roerdalen vergleken (2006-2010):

(Vest. = aantal vestigingen / WG = werkgelegenheid)

 

Naast het bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn van de sector in Roerdalen kan ook gesteld worden dat de sector een belangrijke bron van inkomsten is. Geschat wordt dat in de sector ca. € 41 miljoen (gemiddeld over 2006-2010) wordt omgezet. Daarnaast is de sector ook een belangrijke inkomstenbron voor de gemeentelijke overheid. Door middel van het heffen van toeristenbelasting int de gemeente jaarlijks ca. € 300.000,-- (gemiddeld over 2006-2010).

 

2. Winkelopenstelling ten behoeve van het toerisme

De toeristische trekpleisters zijn verspreid, over de gehele gemeente gelegen. Zowel in de verschillende kernen als in het buitengebied is de sector goed vertegenwoordigd.

 

Figuur 2: Spreiding toeristische trekpleisters over de gemeente Roerdalen

 

Gelet op het voorgaande kent Roerdalen een substantiële groep autonome (winkelen is niet het bezoekmotief) toeristische bezoekers. De openstelling van winkels op zondag maakt Roerdalen als bestemming op die dag wel extra aantrekkelijk voor deze groep toeristen. De zondagopenstelling van winkels ondersteunt daarmee de aantrekkingskracht van de gemeente. Voor de meeste bezienswaardigheden geldt dat deze niet dagvullend zijn zoals een bezoek aan het Nationaal Park, de indoorspeeltuin, de basiliek, etc.. Doorgaans maken zij onderdeel uit van een dagje of weekendje Roerdalen waarbij verschillende bezienswaardigheden gecombineerd worden en gebruik wordt gemaakt van de horeca gelegenheden en er ook gewinkeld wordt. Het open zijn van de winkels op zondag maakt het voor toeristische bezoekers interessanter om Roerdalen te bezoeken. Uit de door winkeliers onderkende doelgroepenverdeling bij zondagopenstelling blijkt dat winkeliers daar ook zo over denken (zie figuur 3), en zij kennen de markt het beste. Zondagopenstelling van de winkels draagt al met al bij aan het trekken van meer bezoekers naar Roerdalen.

 

Figuur 3: Door winkeliers onderkende doelgroepenverdeling bij zondagopenstelling.

 

Nu aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, derde lid, onder a, Wtw is voldaan is de gemeenteraad bevoegd van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder a gebruik te maken. In artikel 10 van deze verordening maakt de raad van deze bevoegdheid gebruik.

 

3. Inventarisatie van de belangen

De gemeenteraad mag deze bevoegdheid toepassen na afweging van de daarbij betrokken belangen (artikel 3 lid 6, Wtw). De raad is verplicht in ieder geval de volgende belangen in de afweging te betrekken:

 • a.

  Werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel;

 • b.

  De zondagrust;

 • c.

  De leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

 

Om de belangen te kunnen afwegen is een literatuuronderzoek uitgevoerd, een inwonersenquête (o.b.v. een steekproef) gehouden en is een brief met enquêteformulier gestuurd aan alle winkeliers met het verzoek het enquêteformulier ingevuld te retourneren. Daarnaast is er gesproken met de Politie Noord- en Midden-Limburg, Basiseenheid Echt-Susteren, Roerdalen.

 

4. Omschrijving van de belangen

 

a. Economische belangen

In de gemeente Roerdalen is sprake van relatief veel economische bedrijvigheid in de R&T sector (zie figuur 1). 1 op de 12 banen in Roerdalen is een baan in de toeristisch-recreatieve sector. Qua omzet is de sector met 41 miljoen euro omzet, na de agrarische sector de belangrijkste sector in de gemeente. Het economische belang van de sector voor Roerdalen spreekt dan ook voor zich.

 

De inwoners (enquête o.b.v. steekproef) en ondernemers (enquête onder alle ondernemers) van Roerdalen zijn geconsulteerd over het voornemen vrijstelling te verlenen. De uitkomst hiervan luidt als volgt:

 

Inwonerspeiling

 • .

  Op dit moment winkelt 37 procent van de inwoners van Roerdalen 1 keer of vaker per maand op zondag in de gemeente, waarvan 15 procent elke zondag. 36 procent winkelt nooit op zondag in Roerdalen.

 • .

  De belangrijkste reden om wel of niet te winkelen op zondag is functioneel: men heeft wel of niet iets nodig.

 • .

  Winkelen op zondag wordt niet vaak gecombineerd met andere activiteiten (1o procent), het vaakst wordt het gecombineerd met bezoek aan/ van vrienden of familie.

 • .

  Winkels open op zondag leidt tot extra winkelen: 62 procent van de inwoners zegt een keer extra naar de winkels te gaan. 26 procent zegt te winkelen op zondag als vervanging van een andere dag.

 • .

  Een meerderheid van de inwoners van Roerdalen (63 procent) is voorstander van permanente zondagopenstelling in de gemeente, 23 procent is tegen permanente zondagopenstelling.

 • .

  De belangrijkste reden van voorstanders van winkelopenstelling op zondag is dat het gemakkelijk en handig is. De belangrijkste reden van tegenstanders is principieel: zondag is een rustdag.

 

Ondernemerspeiling

 • .

  Een meerderheid van de winkeliers zegt nooit op zondag open te zijn (72 procent), 9 procent is wisselend open en 19 procent elke zondag.

 • .

  30 procent van de winkeliers die nooit op zondag open zijn is voorstander van een permanente zondagopenstelling.

 • .

  De meest genoemde redenen om niet open te zijn op zondag zijn: het niet opwegen van de omzet ten opzichte van de extra kosten en het belang van de zondagrust.

 • .

  Bij zondagopenstelling van winkels in Roerdalen verwacht 65 procent hiermee inwoners van Roerdalen te bedienen en 45 procent (verblijfs-)toeristen. Weinig ondernemers denken dat er bezoekers uit (overige delen van) Midden-Limburg zullen komen. Een aantal ondernemers noemt specifiek ook Duitse bezoekers.

 • .

  Bijna de helft van de winkeliers (49 procent) denkt dat een zondagopenstelling vooral leidt tot een verschuiving van de omzet; 24 procent gaat uit van een omzetstijging.

 • .

  49 procent is tegenstander en 41 is procent voorstander voor het elke zondag geopend zijn van winkels in Roerdalen.

 • .

  Voorstanders wijzen onder meer op het (beter) kunnen bedienen van toeristen en de vrijheid om als ondernemer zelf te kunnen beslissen wanneer hij of zij de winkeldeuren opent. Tegenstanders geven aan dat het vooral extra kosten met zich meebrengt. En dat het voor kleine zelfstandigen moeilijker concurreren is met grootwinkelbedrijf/supermarkten.

 

Zondagopenstelling blijkt een gunstig effect te hebben op de werkgelegenheid. 40 procent van de ondernemers zegt dat er meer personeel aangetrokken moet worden door het open stellen van de winkel op zondagen. Een bijna even grote groep winkeliers (38 procent) zegt dat het geen gevolgen heeft voor het aantal werknemers in het bedrijf. 13 procent lost het personeelsvraagstuk op door het huidige personeel meer uren te laten werken.

 

In het bijzonder is de reactie van de winkeliers met weinig of geen personeel als volgt geweest. Kleine winkeliers zijn in meerderheid tegenstander van permanente zondagopenstelling. Zij denken dat de kosten van het open stellen van de winkel op zondag meer kosten dan opbrengsten met zich meebrengt. Tevens denken zij dat het concurreren met het grootwinkelbedrijf/supermarkten moeilijker wordt door de permanente zondagopenstelling.

 

b. Zondagrust

Bij de voornoemde enquête is ook expliciet gevraagd aan de inwoners in hoeverre de zondagrust als belangrijk wordt ervaren. 17 procent van de inwoners van de gemeente Roerdalen geeft aan dat het op zondag winkelen de zondagrust schaadt en dat zij daarom geen gebruik (zullen gaan) maken van de zondagopenstelling (zie ook figuur 4). Daarnaast geeft 36 procent van de inwoners van Roerdalen aan op zondag nooit te winkelen (zie figuur 5).

 

Figuur 4: Redenen van inwoners van Roerdalen om niet te winkelen op zondag.

 

Figuur 5: Zondagbezoek aan winkels in Roerdalen (2011).

 

c. Leefbaarheid, veiligheid en openbare orde

Op basis van een interview met de Politie Noord- en Midden-Limburg, Basiseenheid Echt-Susteren, Roerdalen kan geconcludeerd worden dat de huidige zondagopenstelling tot geen enkel probleem heeft geleid met betrekking tot de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde, welke zou kunnen worden gewijd aan de zondagopenstelling. Gelet op de ervaringen uit het verleden is ook bij een toekomstige openstelling van winkels op zondag niet te verwachten dat zulks een negatief effect heeft op de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde.

 

5. Afweging van de belangen

In Roerdalen is in het verleden de ‘Verordening winkeltijden Roerdalen, 2009’ vastgesteld. Daarin is heel Roerdalen aangewezen als toeristisch gebied. Daarmee kregen de Roerdalense winkeliers de mogelijkheid om elke zondag open te zijn. Gedurende de periode dat de winkeliers de mogelijkheid hebben om op elke zondag open te gaan is praktisch geen wanklank gehoord, niet van ondernemers en niet van inwoners over (de mogelijkheid tot) zondagopenstelling. Zonder de wetswijziging (aanscherping toerismebepaling) van 2010 was er dan ook geen aanleiding om de vigerende verordening van 2009 te wijzigen.

Toerisme en recreatie behoort tot de speerpunten van Roerdalens (toekomstig) gemeentelijk beleid. Gezien het feit dat de gemeente Roerdalen een substantiële en autonome R&T sector kent is de gemeente dan ook voornemens om het gebruik van de wettelijke mogelijkheid, op basis van de toerismebepaling de regeling met betrekking tot permanente zondagopenstelling te continueren..

 

Alvorens tot deze conclusie te komen heeft de gemeente de verschillende, door de wetgever genoemde belangen afgewogen.

 

De economische belangen voor Roerdalen zijn groot, gezien de R&T sector een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale bedrijvigheid in Roerdalen. Het is dan ook belangrijk, om als gemeente dit deel van de Roerdalense economie zo veel mogelijk te faciliteren. Het argument van kleine zelfstandigen om tegen de zondagopenstelling te zijn worden door de gemeente niet onderschreven. Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB): ‘Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet, september 2009’, blijkt dat, met uitzondering van kleine speciaalzaken de kleine winkeliers een relatief groter gunstig effect mogen verwachten dan het grootwinkelbedrijf/supermarkten. De argumentatie van het CPB slaat de gemeente hoger aan dan de argumentatie van de kleine zelfstandigen, waarvan het overgrote deel nooit op zondag open is. Tevens blijkt dat permanente zondagopenstelling, op de lange termijn een gunstig effect heeft op de werkgelegenheid.

 

Het doel van de Wtw is onder meer het borgen van de zondagrust door zondagopenstelling van winkels te verbieden. Dit is de hoofdregel van de wet. Gelet op het kleine deel van de inwoners van Roerdalen dat tegenstander is van zondagopenstelling wegens strijd met het principe zondagrust, heeft dit belang slechts een klein gewicht in de waagschaal gelegd bij de belangenafweging. Belangrijk is dat een groot deel van de inwoners winkelen op zondag absoluut niet als een probleem ervaart. De gemeente stelt aanvullend dat het door winkeliers open stellen van de winkel op zondagen geen verplichting is. Het is altijd nog aan de winkelier om te bepalen of deze zijn winkel wel of niet openstelt op zondagen. Hetzelfde gaat op voor inwoners van de gemeente. Inwoners die niet op zondag willen winkelen zijn niet verplicht op zondagen een winkel te bezoeken. In deze kunnen alle winkeliers en inwoners zelf een belangenafweging maken bij het al dan niet openstellen van de winkel op zondag en/of het bezoeken van een winkel op zondag.

 

De leefbaarheid, veiligheid en openbare orde is in de afgelopen tijd, dat winkeliers de mogelijkheid hadden om de winkel elke zondag open te stellen nooit in het geding geweest. Het is ook niet te verwachten dat dit, met continuering van de mogelijkheid tot permanente zondagopenstelling in de toekomst wel problemen zal opleveren. De gemeente is dan ook van mening dat met deze constatering voldoende is aangetoond dat de belangen, gepaard gaande met leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in geen enkel geval geschaad worden door permanente zondagopenstelling.

 

De verschillende genoemde belangen zijn in samenhang door de raad betrokken en gewogen bij de besluitvorming. Conclusie van de gemeenteraad: Er zijn geen belangen van dusdanige aard in het geding dat bescherming ervan door het niet verlenen van vrijstelling ten behoeve van permanente zondagopenstelling gerechtvaardigd is.

 

Sint Odilienberg, 15 december 2011

 

De gemeenteraad van Roerdalen,

 

De griffier, de voorzitter,

 

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn