Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Nadere regels voor graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in Posterholt, St. Odiliënberg, Melick, Herkenbosch en Vlodrop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in Posterholt, St. Odiliënberg, Melick, Herkenbosch en Vlodrop
CiteertitelNadere regels voor graven en asbezorging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling aanwijzen graven van de gemeente Roerdalen van 18 mei 1993, alsmede de Nadere regels voor graven en asbezorging van de gemeente Ambt Montfort van 6 februari 2001,

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008, art. 9 lid 2-5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2008Nieuwe regeling

16-12-2008

De Trompetter, 24-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in Posterholt, St. Odiliënberg, Melick, Herkenbosch en Vlodrop

Burgemeester en wethouders van Roerdalen

 

gelet op artikel 9, lid 2, lid 3, lid 4 en lid 5 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008”;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende:

 

nadere regels voor graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in Posterholt, St. Odiliënberg, Melick, Herkenbosch en Vlodrop.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  eigen graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan iedereen de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • c.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan iedereen de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden algemene graven en eigen graven uitgegeven.

 • 2.

  In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om overledenen te begraven voor de tijd van 10 jaren.

 • 3.

  In de eigen graven wordt gelegenheid gegeven om overledenen te begraven voor de tijd van 20jaren.

  De eigen graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Gewone graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van een overledene dan wel het plaatsen van een asbus met of zonder urn van 1 overledene;

  • b.

   graven van kinderen tot 12 jaar, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van een overledene dan wel het plaatsen van een asbus met of zonder urn van 1 overledene;

  • c.

   dubbelgraven (2 graven boven elkaar), uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 overledenen dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen van 2 overledenen.

Artikel 3 Begraafplaatsen

Begraven kan worden:

 • 1.

  op de begraafplaats Ter Borgh te Posterholt: in één laag (enkel graf) en in twee lagen (dubbelgraf);

 • 2.

  op de begraafplaats Het Zittart te St. Odiliënberg: in één laag (enkel graf) en in twee lagen (dubbel graf);

 • 3.

  op de begraafplaats te Melick: in één laag (enkel graf) en in twee lagen (dubbel-graf);

 • 4.

  op de begraafplaats te Herkenbosch:

  • -

   op het terras en in vak G van het benedengedeelte in twee lagen (dubbelgraf)

  • -

   op het overige benedengedeelte in één laag (enkel-graf);

 • 5.

  op de begraafplaats te Vlodrop:

  • -

   op de twee terrassen in twee lagen (dubbel-graf)

  • -

   op het benedengedeelte in één laag (enkel-graf).

Artikel 4 Aanleg der graven

 • 1.

  Op de begraafplaatsen kan worden begraven in één laag en in twee lagen (enkel en dubbelgraf). De onderlinge afstand van de graven bedraagt tenminste 30 cm.

 • 2.

  Het plaatsen van een asbus geschiedt in een gesloten betonnen bak met de inwendige afmetingen van 40 x 40 x 30 cm.

 • 3.

  De graven met uitzondering van de kindergraven worden bedekt met graszoden met dien verstande, dat over de volledige breedte van het graf een plantstrook wordt vrijgehouden gemeten vanaf de achterzijde van het grafteken tot aan de bereikbaarheidsstrook, voor het aanbrengen van planten of het plaatsen van vazen met bloemen en gedenktekens.

 • 4.

  De plantstrook mag worden afgedekt met een plaat.

 • 5.

  Behoudens de in het vorige lid bedoelde plantstrook wordt de beplanting (gazon) op het graf van gemeentewege onderhouden.

Artikel 5 De bezorging van as

 • 1.

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden algemene urnengraven en eigen urnengraven uitgegeven.

 • 2.

  In de algemene urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn voor de tijd van 10 jaren.

 • 3.

  In de eigen urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn voor de tijd van 20 jaren;

De eigen urnengraven worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnengraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 1 asbus met of zonder urn van 1 overledene;

 • b.

  urnengraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen met of zonder urn(en) van 2 overledenen.

Artikel 6 Plaatsen bijzetten urnen

Als plaatsen waar urnen kunnen worden begraven zijn aangewezen:

 • a.

  op de begraafplaats Ter Borgh te Posterholt: vak A en vak B;

 • b.

  op de begraafplaats Het Zittart te St. Odiliënberg: vak C;

 • c.

  op de begraafplaats te Melick: vak I;

 • d.

  op de begraafplaats te Herkenbosch: vak C II;

 • e.

  op de begraafplaats te Vlodrop: vak G (gedeeltelijk).

Artikel 7 Plaatsen urn op graf

 • 1.

  De urn mag slechts worden geplaatst op de plantstrook zoals deze nader wordt bepaald en omschreven in de bovengenoemde beheersverordening en bijbehorende nadere regels;

 • 2.

  De urn moet naar genoegen van de beheerder van de begraafplaats zodanig vast aan de bodem of aan de grafbedekking worden verbonden dat het verplaatsen of meevoeren wordt voorkomen;

 • 3.

  De urn dient op een deugdelijke wijze te zijn afgesloten zodat de zich daarin bevindende as niet uitgenomen kan worden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de publicatie;

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor graven en asbezorging;

 • 3.

  De “Nadere regels voor graven en asbezorging” van de gemeente Ambt Montfort, vastgesteld op 6 februari 2001, vervallen;

 • 4.

  De “Regeling aanwijzen graven” van de gemeente Roerdalen, vastgesteld op 18 mei 1993, vervalt.

St. Odiliënberg, 16 december 2008.

burgemeester en wethouders van Roerdalen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. S.B.E. Willems - van Ulden drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn